104/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky
ze dne 2. prosince 1987,
kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona
Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:
§ 1
Za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona se považují nemoci uvedené v příloze této vyhlášky.
§ 2
Zrušuje se dosud platné ustanovení vyhlášky ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, a dosud platné položky přílohy k této vyhlášce.1)
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

JUDr. Kašpar v. r.
Příloha k vyhlášce č. 104/1987 Sb.
Nemoci, které se považují za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona
1. AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně jeho nosičství
2. amébová úplavice (Amoebiasis)
3. botulismus
4. brucelóza
5. dávivý kašel
6. cholera asijská
7. hemorgahické horečky:
a) epidemická hemorhagická horečka (Nephrosonephritis haemorhagica)
b) jiné hemorhagické horečky včetně horečky vyvolané virem Marburg a Ebola
8. horečka Lassa
9. legionelóza
10. meningokoková meningitida
11. mor (Pestis)
12. neštovice (variola vera) včetně alastrimu
13. ornitóza a psitakóza
14. otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou
15. paratyfy (A, B, C)
16. plynatá sněť
17. přenosná dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta)
18. salmonelózy
19. spála
20. sněť slezinná (Antrax)
21. tetanus
22. trachom
23. trichinóza
24. trichofycie všech typů
25. tuberkulóza plicní a mimoplicní
26. tularemie
27. tyf břišní (Typhus abdominalis)
28. tyf skvrnitý
29. úplavice bacilární (Dysenteria)
30. virový zánět jater typu A
31. virový zánět jater typu B
32. virový zánět jater blíže nespecifikován
33. vozhřivka (Malleus)
34. vzteklina
35. záškrt (Difteria)
36. žlutá zimnice (Febris flava)
1)
§ 76 vyhlášky č. 46/1966 Sb. a položky 4, 5, 8, 16, 18, 21, 36, 39, 41 až 43, 46, 49 písm. a), 51, 53, 57, 59 až 64, 66, 67 a 72 části I A přílohy k vyhlášce.