10/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotníctví České socialistické republiky
ze dne 11. února 1987
o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
Ministerstvo zdravotníctví České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:
§ 1
Tato vyhláška stanoví pro území České socialistické republiky závaznost Československého lékopisu - čtvrtého vydání (dále jen „lékopis“). 1)
§ 2
(1)
Lékopis je závazný pro organizace a odborné pracovníky podílející se na přípravě, výrobě, kontrole, hodnocení, uchovávání, předpisování a vydávání léčiv a zdravotnických potřeb uvedených v lékopisu. Tito pracovníci. jimiž jsou farmaceuti, lékaři, veterinární lékaři, chemici, biochemici, pracovníci útvaru řízení jakosti, farmaceutičtí a jiní laboranti, jsou povinni, pokud je toho třeba pro řádný výkon jejich činnosti nebo povolání, znát obsah lékopisu a řídit se jím.
(2)
Lékopis je uložen na krajských, okresních a městských národních výborech, v ústavech národnícho zdraví a v dalších organizacích, pro které je závazný.
(3)
Ministerstvo zdravotníctví České socialistické republiky muže v oduvodněných případech povolit výjimku z ustanovení lékopisu: pokud jde o léčiva a jiné látky k veterinárním účelum, činí tak v dohodě s misnisterstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky.
§ 3
Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotníctví České socilaistické republiky č. 82/1969 Sb., o zavedení Českolslovenského lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice, v znění vyhlášky ministerstva zdravotníctví České socialistické republiky č. 24/1976 Sb., o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. října 1987.
Prof. MUDr. Prokopec CSc. v.r.
1)
lékopis společně vydávají ministerstvo zdravotníctví České socialistické republiky a ministerstvo zdravotníctví Slovenské socialistické republiky ve Zdravotnickém nakladatelství.