Chronologický register predpisov ročníka 1987

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
2/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
3/1987 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišř, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péčí a zvláštních odborných učilišť
4/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť
5/1987 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb
6/1987 Zb. Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a obdobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb. v znení opatrenia vlády Československej socialistickej republiky schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 22. novembra 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Zb.
7/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II
8/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení
9/1987 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách
10/1987 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické repbliky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
11/1987 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
12/1987 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
13/1987 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
14/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce
15/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
16/1987 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967., o úprave autorských odměn za vydaní slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):
17/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.
18/1987 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynu a par
19/1987 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár
20/1987 Zb. Zákon České národní rady o státní památkové péči
21/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 157/1980 Zb. o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím
22/1987 Zb. Zásady akosti vykonávanej výbormi ľudovej kontroly ČSSR, ČSR a SSR schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1986 č. 338
23/1987 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33
24/1987 Zb. Uznesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč
25/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb.
26/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede, technike a v iných oblastiach
27/1987 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej pamiatkovej starostlivosti
28/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Togo
29/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
30/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád
31/1987 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
32/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o záväznosti Československého liekopisu
33/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu narodenia Josefa Ladu
34/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívom koňa Przewalského
35/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 225. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
36/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
37/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
38/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
39/1987 Zb. Zmena zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 24. októbra 1985 č. 270 (č. 107/1985 Zb.)
40/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o osobitných misiách
41/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
42/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene, ktorou sa mení Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene z 27. marca 1972
43/1987 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených
44/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave podmienok poskytovania pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom
45/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom do 21 rokov veku v podzemí hlbinných baní
46/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
47/1987 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadujíci zvláštní péči
48/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou
49/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výstavbe cestného obchvatu miest Českého Těšína - Cieszyna a o zriadení nového cestného hraničného priechodu
50/1987 Zb. Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku
51/1987 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
52/1987 Zb. Zákon ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce
53/1987 Zb. Zákon o zvýšení niektorých dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
54/1987 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve
55/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 78 - Lučenec
56/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku
57/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
58/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobnosti v nemocenskom zabezpečení družstevných roľníkov a uchádzačov o zamestnanie
59/1987 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov
60/1987 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 136/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve
61/1987 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
62/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
63/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdobných označení
64/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
65/1987 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 86 - Olomouc II
66/1987 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o České vodohospodářské inspekci
67/1987 Zb. Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o zaistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi
68/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 50 Kč
69/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave
70/1987 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10)
71/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
72/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
73/1987 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe
74/1987 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mírovice)
75/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte
76/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok
77/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu
78/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 105 pre voľby do Snemovne Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
79/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín
80/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topolčany II
81/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou
82/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou
83/1987 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
84/1987 Zb. Zákon o štátnom skúšobníctve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
85/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
86/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave
87/1987 Zb. Zákon o veterinárnej starostlivosti
88/1987 Zb. Zákon o štátnej energetickej inšpekcii
89/1987 Zb. Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe tepla
90/1987 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun
91/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve
92/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonáva zákon o štátnej energetickej inšpekcii
93/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o rozvojových teplofikačných štúdiách, prevádzke, údržbe a ochrane zariadení pre zásobovanie teplom
94/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o hospodárení s teplom, pripájacích podmienkach a zmene teplonosnej látky
95/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
96/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
97/1987 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1988
98/1987 Zb. Zákon o osobitnom príspevku baníkom
99/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií
100/1987 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice)
101/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever
102/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu
103/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
104/1987 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona
105/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona
106/1987 Zb. Zákon o materskom príspevku (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení)
107/1987 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988
108/1987 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
109/1987 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988
110/1987 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky
111/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1988
112/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za straty spôsobené neakostnou výrobou
113/1987 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě
114/1987 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určijí bezplatné odborné veterinární činnosti
115/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o podnikovej veterinárnej službe
116/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti
117/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o starostlivosti o zdravie zvierat
118/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o veterinárnej ochrane štátneho územia
119/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov z využívania medzinárodnej leteckej dopravy
120/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kultúrnej spolupráci
121/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti živočíšnych produktov