Predpis bol zrušený predpisom 58/1990 Zb.

91/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1986 do 31.03.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

91
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu
z 8. októbra 1986,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. a Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:
Čl. I
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 2 znie:
„(2)
Vyhláška sa vzťahuje na
a)
stavby určené ako záväzné úlohy štátneho plánu (ďalej len „záväzné stavby"),2)
b)
centralizované a ostatné stavby2) nad 10 mil. Kčs rozpočtových (prepočtových) nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby (ďalej len „centralizované a ostatné stavby") s tým, že na stavby komplexnej bytovej výstavby sa nevzťahuje druhá časť,
c)
stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtov stavieb2a) určené ako záväzné úlohy štátneho plánu,2) ktoré vyžadujú stavebné a (alebo) montážne práce,
(ďalej len „stavby").“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Pri stavbách nad 2 mil. Kčs nepresahujúcich 10 mil. Kčs rozpočtových (prepočtových) nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby s výnimkou záväzných stavieb a stavieb komplexnej bytovej výstavby môže príslušná plánovacia komisia alebo príslušný ústredný orgán investora ustanoviť, že sa aj na tieto stavby vzťahuje druhá časť.
(4)
Vyhláška sa vzťahuje na stavby, ktorých investormi sú tuzemské socialistické organizácie a ktoré sa majú uskutočniť na území Československej socialistickej republiky alebo v zahraničí československými socialistickými organizáciami pre Československú socialistickú republiku.“.
3.
V § 2 ods. 3 sa slová „stavby určené ako záväzné úlohy štátneho plánu (ďalej len „záväzné stavby“)" nahrádzajú slovami „záväzné stavby“.
4.
V § 4 na konci sa pripája písmeno i), ktoré znie:
„i)
či investor uplatnil majetkové sankcie12a) a náhradu škody voči ostatným účastníkom výstavby, či má v oneskorení oproti termínom dokončenia ucelených častí stavby, odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a dokončenia stavby podľa časového plánu výstavby záväznú stavbu; splnenie tejto podmienky investor preukazuje pri centralizovaných a ostatných stavbách s výnimkou stavieb zabezpečujúcich štátne cieľové programy, štátne vedecko-technické programy alebo pri stavbách na ochranu životného prostredia.12b)“.
5.
V § 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a Federálne ministerstvo financií".
6.
V § 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „a Federálne ministerstvo financií" a slovo „zúčastnili" sa nahrádza slovom „zúčastnila".
7.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby".
8.
§ 19 včítane nadpisu znie:
㤠19
Zmena výšky rozpočtových nákladov
Ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zvýšeniu jej rozpočtových nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby tak, že stavba spĺňa podmienky rozsahu platnosti tejto vyhlášky, vzťahujú sa na ňu ustanovenia tretej a štvrtej časti.“.
Čl. II
Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda Federálneho štatistického úradu:

Ing. Mička v. r.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.
2)
Jednotné metodické pokyny pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík na vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986-1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámené v čiastke 10/1985 Zb.).
2a)
Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" z 11. júna 1985 (oznámené v čiastke 1/1986 Zb.).
12b)
Štátny plán rozvoja národného hospodárstva ČSSR na roky 1986-1990.