88/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
ZÁKON
České národní rady
ze dne 11. prosince 1986
o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1)
Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen „státní rozpočet republiky“) se stanoví částkou 158 090 008 000 Kčs,
celkové výdaje státniho rozpočtu republiky se stanoví částkou 158 090 008 000 Kčs
(2)
Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:
neúčelové dotace ve výši 22 959 000 000 Kčs,
účelové subvence ve výši 23 691 200 000 Kčs
§ 2
Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.
Kempný v. r.

Korčák v. r.