71/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.02.1993 do 07.02.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 23.októbra 1986
o Slovenskej obchodnej inšpekcii
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu kontroly Slovenskej republiky;1) člení sa na ústredný inšpektorát so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektoráty.
(2)
Na čele Slovenskej obchodnej inšpekcie je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kontroly Slovenskej republiky. Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ.
(3)
Sídla a územnú pôsobnosť inšpektorátov ustanoví Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Slovenská obchodná inšpekcia je rozpočtovou organizáciou.
§ 2
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje obchodnú činnosť2) na vnútornom trhu, výrobnú alebo inú činnosť slúžiacu na zabezpečovanie potrieb vnútorného trhu a vykonávanie závodného stravovania, stravovania v ústavoch a ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti,3) v školách, školských zariadeniach4) a v študentských domovoch vysokých škôl, organizáciami a občanmi.5)
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje
a)
predaj tovaru, či sa predáva v správnej miere, množstve, hmotnosti, akosti a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom alebo technickou normou,
b)
dodržiavanie cenových predpisov a cien6) pri predaji tovaru a poskytovaní obchodných služieb, verejného stravovania a ubytovania konečnému spotrebiteľovi,
c)
dodržiavanie času predaja, prevádzky a úrovne obsluhy,
d)
dodržiavanie podmienok určených na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti tovaru, dodržiavanie noriem výroby a prípravy jedál a nápojov, podmienok skladovania a dopravy tovaru a požiadaviek na osobnú hygienu a hygienickú bezchybnosť prevádzky,
e)
či sa nepoužívajú neoverené meradlá, ak overeniu podliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, technickým normám, ďalším technickým predpisom, prípadne schválenému typu,7)
f)
dodržiavanie ostatných podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre vykonávanie výrobnej, veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti, pre poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania, ubytovacích služieb, služieb cestovných kancelárií a závodného stravovania.
(3)
Kontrolovanými organizáciami podľa tohto zákona sa rozumejú fyzické a právnické osoby, ktoré podnikateľsky vykonávajú činnosť uvedenú v odseku 1.8)
§ 3
Slovenská obchodná inšpekcia
a)
zisťuje v kontrolovaných organizáciách a u občanov nedostatky, ich príčiny a osoby zodpovedné za ich vznik alebo trvanie,
b)
vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov, ich príčin a škodlivých následkov a ukladá, prípadne navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c)
zovšeobecňuje poznatky z výkonu kontroly a oboznamuje s výsledkami kontroly príslušné orgány, organizácie a verejnosť,
d)
vykonáva na overenie akosti tovaru rozbory jeho vzoriek alebo vykonanie týchto rozborov požaduje od príslušných orgánov alebo organizácií; rozbory vykonáva alebo ich vykonanie požaduje na náklady kontrolovaných organizácií a občanov len vtedy, ak bola rozborom zistená nezodpovedajúca akosť kontrolovaného tovaru; posudky vydané na základe týchto rozborov sú pre kontrolované organizácie a kontrolovaných občanov záväzné,
e)
ukladá sankčné a iné opatrenia podľa tohto zákona.
§ 4
(1)
Pracovníci Slovenskej obchodnej inšpekcie poverení plnením jej kontrolných úloh (ďalej len „inšpektori“) sú pri kontrole oprávnení
a)
vstupovať
1.
do prevádzkových priestorov kontrolovaných organizácií vykonávajúcich obchodnú činnosť na vnútornom trhu;
2.
do expedičných priestorov a skladov kontrolovaných organizácií, ktoré sa svojou výrobnou alebo inou činnosťou podieľajú na zabezpečovaní potrieb občanov na vnútornom trhu; pri zisťovaní príčin nedostatkov vstupovať aj do ostatných priestorov týchto kontrolovaných organizácií;
b)
požadovať od príslušných pracovníkov kontrolovaných organizácií a od kontrolovaných občanov potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenie,
c)
odoberať na náklad kontrolovaných organizácií alebo kontrolovaných občanov potrebné vzorky tovaru na posúdenie jeho akosti,
d)
požadovať od príslušných vedúcich pracovníkov kontrolovaných organizácií, ako aj od kontrolovaných občanov, aby v určenej lehote odstránili zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky alebo aby na ich odstránenie neodkladne vykonali nevyhnutné opatrenia a podali o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu Slovenskej obchodnej inšpekcii.
(2)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona sa inšpektori preukazujú preukazmi Slovenskej obchodnej inšpekcie.
§ 5
(1)
Ústredný riaditeľ a riaditeľ inšpektorátu sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení priberať k účasti na kontrole odborných pracovníkov iných orgánov a organizácií, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontrolovanej činnosti, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na dvanásť pracovných dní v kalendárnom roku. Účasť týchto pracovníkov na kontrole sa považuje za činnosť vo všeobecnom záujme.9) Kontrolný orgán je povinný uhradiť orgánu alebo organizácii, v ktorej bol pracovník v čase uvoľnenia v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, náhradu mzdy za dobu uvoľnenia, pokiaľ sa orgán alebo organizácia nedohodli na upustení od úhrady; rovnako je povinný uhradiť im náhrady cestovných nákladov poskytnutých týmto pracovníkom.10) O podmienkach účasti na kontrole sa vedúci kontrolného orgánu dohodne s príslušným orgánom alebo organizáciou.
(2)
Odborní pracovníci pribratí k účasti na kontrole majú práva a povinnosti podľa tohto zákona v rozsahu poverenia daného im Slovenskou obchodnou inšpekciou. Týmto poverením sa preukazujú pri plnení svojich úloh.
§ 6
(1)
Kontrolované organizácie, ako aj kontrolovaní občania sú povinní umožniť inšpektorom a odborným pracovníkom pribratým k účasti na kontrole plniť ich úlohy súvisiace s výkonom kontroly.
(2)
Príslušní vedúci pracovníci, kontrolovaných organizácií, ako aj kontrolovaní občania sú povinní v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky alebo neodkladne vykonať nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu Slovenskej obchodnej inšpekcii.
§ 7
(1)
Inšpektor na základe vykonanej kontroly zakáže do urobenia nápravy
a)
nákup, dodávku, predaj alebo použitie tovaru alebo použitie surovín na prípravu jedál alebo nápojov, ak tento tovar alebo suroviny sú zdravotne závadné alebo inak akostne vadné,
b)
používajú neoverené meradlá, ak podliehajú overeniu, alebo meradlá nezodpovedajúce ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, technickým normám, ďalším technickým predpisom, prípadne schválenému typu.
(2)
Inšpektor môže po preukázateľnom zistení zdravotnej závadnosti tovaru tento na mieste znehodnotiť alebo nariadiť jeho znehodnotenie.
(3)
Opatrenie podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne príslušnému vedúcemu pracovníkovi kontrolovanej organizácie alebo kontrolovanému občanovi a neodkladne o ňom urobí písomný záznam.
(4)
Ak nesúhlasí kontrolovaná organizácia alebo kontrolovaný občan s uloženým opatrením, môže proti nemu podať námietky, ktoré sa uvedú v zázname podľa odseku 2, alebo ich môže podať písomne najneskôr do troch dní. Podané námietky nemajú odkladný účinok. O podaných námietkach neodkladne rozhodne riaditeľ inšpektorátu, a ak opatrenie podľa odseku 1 uložil inšpektor ústredného inšpektorátu, ústredný riaditeľ. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje kontrolovanej organizácii alebo kontrolovanému občanovi a je konečné.
§ 9
(1)
Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie, ktorý zavinene
a)
nedodržiava určené podmienky pre dopravu alebo skladovanie tovaru,
b)
porušuje predpisy alebo opatrenia pre riadenie a kontrolu akosti tovaru,
c)
nedodržiava určené množstvo, akosť, mieru alebo hmotnosť tovaru,
d)
nedodržiava predpísanú receptúru pri výrobe jedál alebo nápojov,
e)
uzavrie neoprávnene predajňu alebo prevádzkáreň,
f)
používa neoverené meradlá, ak overeniu podliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce štátnym alebo odborovým technickým normám,
g)
nedodržiava určené požiadavky na osobnú hygienu alebo hygienickú nezávadnosť prevádzky, prípadne iné požiadavky určené na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti tovaru,
h)
porušuje iné podmienky určené na vykonávanie obchodnej činnosti na vnútornom trhu,
i)
nesplní alebo spôsobí, že nebolo splnené opatrenie na nápravu zistených nedostatkov,
j)
poruší rozhodnutie vydané podľa § 7 ods. 1,
pokarhanie alebo pokutu až do výšky 20 000 Kčs.
(2)
Inšpektor na základe svojho zistenia pri kontrole môže uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie za menej závažné zavinené porušenie povinností uvedených v odseku 1 blokovú pokutu až do výšky 1000 Kčs bez ďalšieho prejednania, ak bolo porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a pracovník je ochotný pokutu zaplatiť. Proti uloženiu tejto pokuty sa nemožno odvolať; o tom musí byť pracovník vopred poučený. Inšpektor je oprávnený uloženú pokutu vybrať; na jej uloženie a vybratie použije bloky, ktoré sa používajú na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní o priestupkoch.11)
(3)
Riaditeľ krajského inšpektorátu môže uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie alebo kontrolovanému občanovi, ktorý marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú pokutu až do výšky 1000 Kčs, a to aj opätovne.
(4)
Pokarhanie, pokutu alebo poriadkovú pokutu nemožno uložiť tomu, kto bol za to isté konanie postihnutý podľa iných právnych predpisov.
(5)
Pokarhanie, pokutu alebo poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
§ 9a
(1)
Riaditeľ inšpektorátu za porušenie cenových predpisov ukladá pokutu podľa osobitných predpisov.12)
(2)
Pri porušení cenových predpisov sa nepostupuje podľa § 9, 10 a 12.
§ 10
Inšpektor môže uložiť v blokovom konaní občanovi pokutu až do výšky 1000 Kčs podľa zákona o priestupkoch.11)
§ 11
(1)
Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie uložiť kontrolovanej organizácii podieľajúcej sa svojou výrobnou alebo inou činnosťou na zabezpečovaní potrieb občanov na vnútornom trhu, ktorá
a)
dodá výrobky vadnej akosti,
b)
poruší určené podmienky pre skladovanie a dopravu výrobkov,
pokutu až do výšky 200 000 Kčs.
(2)
Pokutu nemožno organizácii uložiť, ak jej bola za to isté konanie uložená pokuta podľa iných právnych predpisov.
(3)
Pokutu možno uložiť organizácii do jedného roka odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie povinnosti, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
§ 12
(1)
Pri určení výšky pokuty a poriadkovej pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a u pracovníka kontrolovanej organizácie a u kontrolovaného občana aj na mieru zavinenia.
(2)
O odvolaní proti uloženiu pokarhania, pokuty alebo poriadkovej pokuty rozhoduje ústredný riaditeľ.
(3)
Pokuty a poriadkové pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.
§ 13
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy, s orgánmi samosprávy obcí, s inými orgánmi vykonávajúcimi kontrolu podľa osobitných predpisov13) a občianskymi združeniami.14)
(2)
Orgány a organizácie uvedené v odseku 1 poskytujú Slovenskej obchodnej inšpekcii podklady, údaje a vysvetlenia nevyhnutné pre jej kontrolnú činnosť. Ak to vyžaduje povaha veci. najmä pri zisťovaní príčin nedostatkov, poskytujú jej kontrolné orgány a orgány štátneho skúšobníctva, hygienickej služby a veterinárnej starostlivosti tiež potrebnú odbornú pomoc.
(3)
Ak Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole zistí skutočnosti, na základe ktorých je potrebné urobiť opatrenia, ktoré sú v právomoci iných orgánov, oznámi ich týmto orgánom.
§ 15
Výkon kontroly vykonávania obchodnej činnosti v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov vzájomne dohodnú v súlade s týmto zákonom Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky, Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
§ 16
Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú len na pracovníkov kontrolovaných organizácií, sa použijú aj na fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a nezamestnávajú nijakých pracovníkov.
§ 17
Ak neustanovuje tento zákon inak, vzťahujú sa na ukladanie pokarhania, pokuty alebo poriadkovej pokuty všeobecné predpisy o správnom konaní. V ostatných prípadoch sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.
§ 18
Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť orgánov, prípadne organizácií, ktoré kontrolujú akosť alebo zdravotnú nezávadnosť tovaru podľa osobitných predpisov.15)
§ 19
Ustanovenia zákona č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákon č. 31/1968 Zb., ak sa týkajú Štátnej obchodnej inšpekcie, sa v Slovenskej socialistickej republike zrušujú.
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.
1)
§ 19 ods. 3 zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. a zákona SNR č. 298/1991 Zb
2)
§ 4 a nasl. zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona SNR č. 108/1988 Zb., zákona SNR č. 130/1990 Zb., zákona SNR č. 372/1990 Zb. a zákona SNR č. 524/1990 Zb.
3)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.
4)
Zákon SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení zákona č. 32/1984 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 51/1984 Zb.).
6)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 580/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
§ 2 ods. 1 zákona SNR č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.
7)
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách.
8)
Napr.:
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb., v znení zákona č. 82/1966 Zb., zákonného opatrenia č. 13/1967 Zb., zákona č. 69/1967 Zb., zákona č. 72/1970 Zb., zákona č. 138/1970 Zb., zákona č. 144/1975 Zb., zákona č. 165/1982 Zb., zákona č. 98/1988 Zb. a zákona č. 103/1990 Zb.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
9)
§ 124 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 24a ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády ČSFR č. 13/1991 Zb.
10)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb., vyhlášky č. 241/1988 Zb., vyhlášky č. 251/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 148/1991 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb., vyhlášky č. 251/1990 Zb. a vyhlášky č. 480/1990 Zb.
11)
§ 84 a 85 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb.
13)
Napr.:
Zákon SNR č. 369/1990 Zb.
Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona č. 196/1990 Zb.
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. a zákona č. 194/1988 Zb.
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.
Zákon SNR č. 127/1991 Zb.
14)
Zákon č. 83/1990 Zb.
15)
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon č. 20/1966 Zb.
Zákon č. 30/1968 Zb.