71/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1987 do 31.10.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 23.októbra 1986
o Slovenskej obchodnej inšpekcii
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu obchodu Slovenskej socialistickej republiky; člení sa na ústredný inšpektorát a jemu podriadené krajské inšpektoráty.
(2)
Na čele Slovenskej obchodnej inšpekcii je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva, riadi a odvoláva minister obchodu Slovenskej socialistickej republiky. Na čele krajského inšpektorátu je riaditeľ, ktorého riadi ústredný riaditeľ.
(3)
Sídla krajských inšpektorátov určuje ústredný riaditeľ.
(4)
Slovenská obchodná inšpekcia je rozpočtovou organizáciou.
§ 2
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje v organizáciách vykonávajúcich obchodnú činnosť na vnútornom trhu a u občanov predávajúcich tovar na vnútornom trhu
a)
dodržiavanie zásad jednotnej socialistickej obchodnej politiky,
b)
dodržiavanie určeného sortimentu a riadneho zásobovania predajní a prevádzkární, dodržiavanie času predaja alebo času prevádzky, úrovne obsluhy, vykonávanie prebierky tovaru čo do množstva a akosti a dodržiavanie podmienok určených na zabezpečenie akosti, vrátane zdravotnej nezávadnosti tovaru, najmä dodržiavanie noriem výroby a prípravy jedál a nápojov, podmienok pre skladovanie a dopravu tovaru a požiadaviek na osobnú hygienu a hygienickú nezávadnosť prevádzky,
c)
či sa tovar predáva v správnej miere, množstve, hmotnosti, akosti určenej právnym predpisom, technickou normou alebo iným záväzným spôsobom a za platné ceny,
d)
správnosť vykonávania nákupu tovaru organizáciami od občanov,
e)
či sa nepoužívajú neoverené meradlá, ak overeniu podliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce štátnym alebo odborovým technickým normám,
f)
dodržiavania ostatných podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo inými záväznými opatreniami na vykonávanie maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti, poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania, ubytovacích služieb a služieb cestovných kancelárií a na predaj tovaru občanmi.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje v organizáciách, ktoré sa svojou výrobnou alebo inou činnosťou podieľajú na zabezpečovaní potrieb občanov na vnútornom trhu, dodržiavanie akosti a sortimentu tovaru určeného na vnútorný trh a podmienok určených na skladovanie a dopravu tohto tovaru.
§ 3
Slovenská obchodná inšpekcia
a)
zisťuje v kontrolovaných organizáciách nedostatky, ich príčiny a osoby zodpovedné za ich vznik alebo trvanie; podľa povahy veci zisťuje príčiny nedostatkov a osoby zodpovedné za vznik alebo trvanie týchto nedostatkov aj v orgánoch, ktoré riadia kontrolované organizácie (ďalej len „nadriadené orgány“),
b)
vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov, ich príčin a škodlivých následkov a ukladá, prípadne navrhuje opatrenia na ich odstránenie; pri zistení hrubých nedostatkov alebo nedostatkov, ktorých odstránenie nie je možné v rámci pôsobnosti kontrolovanej organizácie, vyžaduje urobiť nápravu od nadriadeného orgánu,
c)
zabezpečuje a vykonáva systematickú kontrolu plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,
d)
zovšeobecňuje poznatky z výkonu kontroly, oboznamuje s nimi nadriadené orgány a odporúča im opatrenia na zlepšenie riadenia a kontroly a iné opatrenia na zlepšenie práce na príslušných úsekoch,
e)
predchádza vzniku nedostatkov najmä včasným odhaľovaním ich príčin, výchovným pôsobením a uverejňovaním výsledkov kontrol,
f)
vykonáva na overenie akosti tovaru rozbory jeho vzoriek alebo vykonanie týchto rozborov požaduje od príslušných orgánov alebo organizácií; rozbory vykonáva alebo ich vykonanie požaduje na náklad kontrolovaných organizácií, na náklad kontrolovaných občanov len vtedy, ak bola rozborom zistená nezodpovedajúca akosť kontrolovaného tovaru; posudky vydané na základe týchto rozborov sú pre kontrolované organizácie a kontrolovaných občanov záväzné,
g)
ukladá sankčné a iné opatrenia podľa tohto zákona.
§ 4
(1)
Pracovníci Slovenskej obchodnej inšpekcie poverení plnením jej kontrolných úloh (ďalej len „inšpektori“) sú pri kontrole oprávnení
a)
vstupovať
1.
do priestorov organizácií vykonávajúcich obchodnú činnosť na vnútornom trhu;
2.
do expedičných priestorov a skladov organizácií, ktoré sa svojou výrobnou alebo inou činnosťou podieľajú na zabezpečovaní potrieb občanov na vnútornom trhu; pri zisťovaní príčin nedostatkov vstupovať aj do ostatných priestorov týchto organizácií;
3.
do priestorov nadriadených orgánov,
b)
požadovať od príslušných pracovníkov kontrolovaných organizácií a nadriadených orgánov a od kontrolovaných občanov potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenie,
c)
odoberať na náklad kontrolovaných organizácií alebo kontrolovaných občanov potrebné vzorky tovaru na posúdenie jeho akosti,
d)
požadovať od príslušných vedúcich pracovníkov kontrolovaných organizácií, prípadne nadriadených orgánov, ako aj od kontrolovaných občanov, aby v určenej lehote odstránili zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky alebo aby na ich odstránenie neodkladne vykonali nevyhnutné opatrenia a podali o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu Slovenskej obchodnej inšpekcii.
(2)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona sa inšpektori preukazujú preukazmi Slovenskej obchodnej inšpekcie.
§ 5
(1)
Ústredný riaditeľ a riaditelia krajských inšpektorátov sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení priberať k účasti na kontrole odborných pracovníkov iných orgánov a organizácií, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontrolovanej činnosti, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na desať pracovných dní v roku. Účasť týchto pracovníkov na kontrole sa považuje za činnosť vo všeobecnom záujme;1) uvoľňujúci orgán alebo organizácia sú povinné poskytnúť im náhradu mzdy. O podmienkach účasti na kontrole sa ústredný riaditeľ alebo riaditeľ krajského inšpektorátu vopred dohodne s príslušným orgánom alebo organizáciou.
(2)
Odborní pracovníci pribratí k účasti na kontrole majú práva a povinnosti podľa tohto zákona v rozsahu poverenia daného im Slovenskou obchodnou inšpekciou. Týmto poverením sa preukazujú pri plnení svojich úloh.
§ 6
(1)
Kontrolované organizácie, nadriadené orgány, ako aj kontrolovaní občania sú povinní umožniť inšpektorom a odborným pracovníkom pribratým k účasti na kontrole plniť ich úlohy súvisiace s výkonom kontroly.
(2)
Príslušní vedúci pracovníci, kontrolovaných organizácií, prípadne nadriadených orgánov, ako aj kontrolovaní občania sú povinní v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky alebo neodkladne vykonať nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu Slovenskej obchodnej inšpekcii.
§ 7
(1)
Inšpektor na základe vykonanej kontroly zakáže do urobenia nápravy
a)
nákup, dodávku, predaj alebo použitie tovaru alebo použitie surovín na prípravu jedál alebo nápojov, ak tento tovar alebo suroviny sú zdravotne závadné alebo inak akostne vadné,
b)
používanie neoverených meradiel, ak podliehajú overeniu, alebo meradiel nezodpovedajúcich štátnym alebo odborovým technickým normám.
(2)
Opatrenie podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne príslušnému vedúcemu pracovníkovi kontrolovanej organizácie alebo kontrolovanému občanovi a neodkladne o ňom urobí písomný záznam.
(3)
Ak nesúhlasí kontrolovaná organizácia alebo kontrolovaný občan s uloženým opatrením, môže proti nemu podať námietky, ktoré sa uvedú v zázname podľa odseku 2, alebo ich môže podať písomne najneskôr do troch dní. Podané námietky nemajú odkladný účinok. O podaných námietkach neodkladne rozhodne riaditeľ krajského inšpektorátu, a ak opatrenie podľa odseku 1 uložil inšpektor ústredného inšpektorátu, ústredný riaditeľ. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje kontrolovanej organizácii alebo kontrolovanému občanovi a je konečné.
§ 8
Ústredný riaditeľ a riaditelia krajských inšpektorátov sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení ukladať organizáciám za porušenie cenových predpisov dodatkové odvody ustanovené osobitným predpisom.2)
§ 9
(1)
Riaditeľ krajského inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie, ktorý zavinene
a)
nedodržiava určené podmienky pre dopravu alebo skladovanie tovaru,
b)
spôsobí, že organizácia nevykonala pri prebierke tovaru kontrolu jeho akosti,
c)
porušuje predpisy alebo opatrenia pre riadenie a kontrolu akosti tovaru,
d)
nedodržiava určený sortiment, určené množstvo, akosť, mieru alebo hmotnosť tovaru a platné ceny,
e)
nedodržiava predpísanú receptúru pri výrobe jedál alebo nápojov,
f)
uzavrie neoprávnene predajňu alebo prevádzkáreň,
g)
používa neoverené meradlá, ak overeniu podliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce štátnym alebo odborovým technickým normám,
h)
nedodržiava určené požiadavky na osobnú hygienu alebo hygienickú nezávadnosť prevádzky, prípadne iné požiadavky určené na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti tovaru,
i)
porušuje iné podmienky určené na vykonávanie obchodnej činnosti na vnútornom trhu,
j)
nesplní alebo spôsobí, že nebolo splnené opatrenie na nápravu zistených nedostatkov,
k)
poruší rozhodnutie vydané podľa § 7 ods. 1,
pokarhanie alebo pokutu až do výšky 5000 Kčs.
(2)
Inšpektor na základe svojho zistenia pri kontrole môže uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie za menej závažné zavinené porušenie povinností uvedených v odseku 1 pokutu až do výšky 200 Kčs bez ďalšieho prejednania, ak bolo porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a pracovník je ochotný pokutu zaplatiť. Proti uloženiu tejto pokuty sa nemožno odvolať; o tom musí byť pracovník vopred poučený. Inšpektor je oprávnený uloženú pokutu vybrať; na jej uloženie a vybratie použije bloky, ktoré sa používajú na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní o priestupkoch.
(3)
Riaditeľ inšpektorátu môže uložiť pracovníkovi kontrolovanej organizácie alebo kontrolovanému občanovi, ktorý marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú pokutu až do výšky 1000 Kčs, a to aj opätovne.
(4)
Pokarhanie, pokutu alebo poriadkovú pokutu nemožno uložiť tomu, kto bol za to isté konanie postihnutý podľa iných právnych predpisov.
(5)
Pokarhanie, pokutu alebo poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
§ 10
Inšpektor môže v blokovom konaní o priestupkoch3) uložiť za priestupok pri predaji tovaru občanmi4) pokutu až do výšky 200 Kčs.
§ 11
(1)
Riaditeľ krajského inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie uložiť organizácii podieľajúcej sa svojou výrobnou alebo inou činnosťou na zabezpečovaní potrieb občanov na vnútornom trhu, ktorá
a)
dodá výrobky vadnej akosti,
b)
poruší povinnosť dodať výrobky v dohodnutom sortimente,
c)
poruší určené podmienky pre skladovanie a dopravu výrobkov,
pokutu až do výšky 50 000 Kčs.
(2)
Pokutu nemožno organizácii uložiť, ak jej bola za to isté konanie uložená pokuta podľa iných právnych predpisov.
(3)
Pokutu možno uložiť organizácii do jedného roka odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie povinnosti, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
§ 12
(1)
Pri určení výšky pokuty a poriadkovej pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a u pracovníka kontrolovanej organizácie a u kontrolovaného občana aj na mieru zavinenia.
(2)
O odvolaní proti uloženiu pokarhania, pokuty alebo poriadkovej pokuty rozhoduje ústredný riaditeľ.
(3)
Pokuty a poriadkové pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.
§ 13
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia plní svoje úlohy plánovito. Pri svojej činnosti spolupracuje
a)
s národnými výbormi a ich aktívmi, s inými štátnymi orgánmi a so socialistickými organizáciami, najmä s orgánmi vonkajšej kontroly, štátneho skúšobníctva, hygienickej služby a veterinárnej starostlivosti,
b)
s orgánmi spoločenských organizácií, najmä Revolučného odborového hnutia, Socialistického zväzu mládeže a Československého zväzu žien.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia sa pri svojej činnosti opiera o skúsenosti a iniciatívu pracujúcich a využíva ich sťažnosti, podnety a oznámenia.
(3)
V súčinnosti s orgánmi spoločenských organizácií prispieva Slovenská obchodná inšpekcia k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov v obchode, pomáha národným výborom pri školení členov dobrovoľných kontrolných aktívov a taktiež pomáha pri školení dozorných výborov spotrebných družstiev.
(4)
Orgány a organizácie uvedené v odseku 1 písm. a) poskytujú Slovenskej obchodnej inšpekcii podklady, údaje a vysvetlenia nevyhnutné pre jej kontrolnú činnosť. Ak to vyžaduje povaha veci. najmä pri zisťovaní príčin nedostatkov, poskytujú jej kontrolné orgány a orgány štátneho skúšobníctva, hygienickej služby a veterinárnej starostlivosti tiež potrebnú odbornú pomoc.
(5)
Ak Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole zistí skutočnosti, na základe ktorých je potrebné urobiť opatrenia, ktoré sú v právomoci iných orgánov, oznámi ich týmto orgánom.
§ 14
Krajské národné výbory sú oprávnené ukladať v záujme ochrany občanov krajským inšpektorátom, najmä pri zostavovaní plánov kontrolnej činnosti, vykonanie kontroly dodržiavania podmienok
a)
vykonávania obchodnej činnosti, najmä dodržiavanie maloobchodných cien, vrátane zdravotnej nezávadnosti tovaru a požiadaviek na osobnú hygienu a hygienickú nezávadnosť prevádzky,
b)
pri stánkovom predaji, predaji na trhoch a v tržniciach a pri predaji tovaru občanmi,
c)
na základe ktorých boli odbytové strediská reštauračného stravovania zaradené do kategórií a skupín a závody a zariadenia poskytujúce ubytovacie služby do kategórií a tried.
§ 15
Výkon kontroly vykonávania obchodnej činnosti v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov vzájomne dohodnú v súlade s týmto zákonom Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
§ 16
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia tiež kontroluje
a)
v rozsahu dohodnutom Ministerstvom obchodu Slovenskej socialistickej republiky a príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy
1.
predaj liečiv alebo zdravotníckych potrieb vykonávaný organizáciami alebo zariadeniami jednotnej zdravotníckej sústavy;
2.
predaj periodickej tlače vykonávaný organizáciami alebo zariadeniami spojov;
3.
obchodnú činnosť organizácií riadených Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej republiky,
b)
v rozsahu dohodnutom Ministerstvom obchodu Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskou odborovou radou vykonávanie závodného stravovania.
(2)
Na kontrolnú činnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1, § 3 až 7 a § 13. Na ukladanie pokarhania, pokuty a poriadkovej pokuty sa obdobne použije ustanovenie § 9 a 12.
§ 17
Ak neustanovuje tento zákon inak, vzťahujú sa na ukladanie pokarhania, pokuty alebo poriadkovej pokuty všeobecné predpisy o správnom konaní. V ostatných prípadoch sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.
§ 18
Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť orgánov, prípadne organizácií, ktoré kontrolujú akosť alebo zdravotnú nezávadnosť tovaru podľa osobitných predpisov.5)
§ 19
Ustanovenia zákona č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákon č. 31/1968 Zb., ak sa týkajú Štátnej obchodnej inšpekcie, sa v Slovenskej socialistickej republike zrušujú.
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.
2)
§ 9 zákona č.161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republikyč.112/1985 Zb. o štátnom riadení cien
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republikyč.118/1985 Zb. o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien.
3)
§ 29 zákona č.60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku. Vyhláška Ministerstva vnútra č.61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení neskorších predpisov.
4)
§ 49 zákona Slovenskej národnej rady č.130/1981 Zb. o vnútornom obchode.
5)
Zákon č.66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
Zákon č..20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Zákon č.30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
15)
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon č. 20/1966 Zb.
Zákon č. 30/1968 Zb.