63/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1986
o České zemědělské a potravinářské inspekci
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1)
Česká zemědělská a potravinářská inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízé krajské inspektoráty.
(2)
V čele České zemědělské a potravinářské inspekce je ústřední ředitel, ktorého jmenuje řídí a odvolává ministr zemědělstí s výživy České socialistické republiky. V čele krajského inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.
(3)
Sídla krajských inspektorátů stanoví ústřední ředitel.
(4)
Česká zemědělská a potravinářská inspekce je rozpočtovou organizací.
§ 2
(1)
Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje v organizacích, které vyrábějí, nakupují, skladují, dopravují nebo prodávají zemědělské, potravinářské,1) kosmetické, mydlářské, saponátové nebo tabákové výrobky,
a)
zda tyto výrobky odpovídají
1.
jakosti stanovené právním předpisem technickou normou nebo jiným závazným způsobem,
2.
jakostním a hmotnostním podmínkám, za nichž byla stanovena jejich cena,
b)
zda při výrobě potravinářských,1) kosmetických, mydlářských, saponátových a tabákových výrobků (dále jen ,,potravinářské výrobky„) a při nákupu, skladování, dopravě a prodeji zemědělských a potravinářských výrobků se doržují podmínky stanovené k zabezpečení jakosti včetně zdravotní nezávadnosti těchto výrobků, zejména předepsané receptury, technologické postupy, podmínky pro skladování a dopravu a požadavky na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozů,
c)
zda se nepoužívají neověřena měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající státním nebo oborovým technickým normám nebo jiné vadné přístroje a zařízení ovlivňující jakost zemědělských nebo potravinářských výrobků.
(2)
Česká zemědělská a potravinářská inspekce při své kontrolní činnosti posuzuje také vliv obalů a jiných činitelů na jakost zemědělských a potravinářských výrobků.
§ 3
(1)
Česká zemědělská a potravinářská inspekce
a)
zjišťuje v kontrolovaných organizacích nedostatky, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání; podle povahy věci zjišťuje příčiny nedostatků a osoby odpovědné za vznik nebo trvání těchto nedostatků i u organů, které řídí kontrolavané organizace ( dále jen ,, nadřízené orgány“),
b)
vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění; při zjištění hrubých nedostatků nebo nedostatků, jejich odstranění není možné v rámci působnosti kontrolované organizace, vyžaduje zjednání nápravy nadřízeným orgánem,
c)
zabezpečuje provádí systematickou kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěnch nedostatků a jejich příčin,
d)
zobecňuje poznatky z výkonu kontroly, seznamuje s nimi nadřízené orgány a doporučuje jim i opatření ke zlepšení péče o jakost zemědělských a potravinářských výrobků,
e)
předchází vzniku nedostaků , zejména včasným odhalováním jejich příčín, výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol,
f)
provádí k ověření jakosti zemědělských a potravinářských výrobků rozbory jejich vzorků a na jejich základě vydává posudky osvědčení o jakosti těhto výrobků, které jsou závazné pro zúčastněné organizace a občany a pro orgány státní správy,
g)
ukládá sankční a jiná opatření podle tohoto zákona.
(2)
Česká zemědělská a potravinářská inspekce při zjišťování příčin nedostatků provádí potřebná šetření teké v ostatních organizacích ovlivňujících jakost zemědělských nebo potravinářských výrobků.
§ 4
(1)
Pracovníci České zemědélské a potravinářské inspekce pověření plněním jejich kontrolních úkolů ( dále jen ,,inspektoři„) jsou při kontrole oprávnění
a)
vstupovat do prostorů kontrolovaných organizací a nadřízených orgánů a do prostorů organizací uvedených v § 3 odst. 2.
b)
požadovat od příslušných pracovníků kontrolovaných organizací, nadřízených orgánů a od příslušných pracovníků organizací uvedených v § 3 odst. 2 potřebné doklady, údaje a písmná nebo ústní vyvětlení,
c)
odebírat na náklad kontrolovaných organizací potřebné vzroky zemědělských a potravinářských výrobků k posouzení jejich jakosti a používat na náklad těchto organizací nařízení jejich technické kontroly,
d)
požadovat od příslušných vedoucích pracovníků kontrolovaných organizací,popřípadě nadřízených orgánů, aby ve stanovené lhůtrě odstranili zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky, nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedli nezbytná opatření a podali o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České zemědělské a potravinářké inspekce.
§ 5
(1)
Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při pnění úkolů podle tohoto zákona oprávnění přibírat k účasti na kontrole odborné pracovníky jiných orgánů a organizací, je-li to odůvodněno zvláštní povahou kontrolované činnosti, a požadovat jejich uvolnění nejdéle na deset pracovních dnů v roce. Účast těchto pracovníků na kontrole se považuje za činnost v obecném zájmu;2) uvolňující orgán nebo organizace jsou povinny poskytnout jim náhradu mzdy. O podmínkach účati na kontrole se ústřední ředitel nebo ředitel krajského inspektorátu s příslušným orgánem nebo organizací předem dohodne.
(2)
Odborní pracovníci přibraní k účasti na kontrole mají práva a povinosti podle tohoto zákona v rozsahu pověření daného jim Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Tímto pověřením se prokazují při plnění svých úkolů.
§ 6
(1)
Kontrolované organizace, nadřízené orgány, jakož i organizace uvedené v § 3 odst. 2, jsou povinny umožnit inspektorům a odborným pracovníkům pŕibraným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem konroly.
(2)
Příslušní vedoucí pracovníci kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů jsou povinni ve stanovené lhůte odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění a podat o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České zemědělské a potravinářské inspekci.
§ 7
(1)
Inspektor na základě provedené kontroly
a)
zakáže do zjednání nápravy
1.
výrobu potravinářských výrobků, nákup, dodávku, prodej nebo použití těchto výrobků nebo surovín k jejich výrobě anebo zemědělských výrobků, jestliže tyto výrobky nebo suroviny jsou zdravotně závadné nebo jinak jakostně vadné,
2.
používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo měřídel neodpovídajících státním nebo oborovým technickým normám a používání jiných vadných přístrojů a zařízení ovlivňujících jakost zemědělských nebo potravinářských výrobků,
b)
přeřadí do odpovídající jakostní třídy zemědělské a potravinářské výrobky, které byly do jakostní třídy nesprávně zařazeny.
(2)
Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně příslušnému vedoucímu pracovníkovi kontrolované organizace a neprodleně o něm učiní písemný záznam.
(3)
Nesouhlasí-li kontrolovaná organizace s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 2, nebo je může podat písemně nejpozději do tří dnů. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu a pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované organizaci a je konečné.
§ 8
Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při pnění úkolů podle tohoto zákona oprávněni ukládat organizacím za porušení cenových předpisů dodatkové odvody stanovené zvláštním předpisem.3)
§ 9
(1)
Ředitel krajského inspektorátu může na základě zjištění České zemědělské a potravinářské inspekce uložit pracovníkovi kontrolované organizace, ktorý zaviněně
a)
poruší jakost zemědělských nebo potravinářských výrobků,
b)
nedodržuje stanovené podmínky pro dopravu nebo skladování zemědělských nebo potravinářských výrobků,
c)
nedodržuje stanovený technologický potup nebo předepsanou recepturu při výrobě potravinářských výrobků,
d)
způsobí, že oraganizace neplní povinnosti při provádění technické kontroly jakosti zemědělských nebo potravinářských výrobků,
e)
porušuje předpisy nebo opatření pro řízení a kontrolu jakosti zemědělských nebo potravinářských výrobků,
f)
používá neověřená měřídla, pokud ověření podléhají, nebo měřídla noedpovídající státním nebo oborovým technickým normám nebo jiné vadné přístroje a zřízení ovlivňující jakost zemědělských nebo potravinářských výrobků,
g)
nedodržuje stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu,
h)
porušuje jiné podmínky stanovené k zabezpečení jakosti včetně zdravotní nezávadnosti zemědělských nebo potravinářských výrobků,
i)
nesplní nebo způsobí, že bylo splněno opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
j)
poruší rozhodnutí vydané podle § 7 odst. 1,
důtku nebo pokutu až do výše 5000 Kčs.
(2)
Inspektor na základě svého zjištění při kontrole může uložit pracovníkovi kontrolované organizace za méně závažné zaviněné porušení povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 200 Kčs bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a pracovník je ochoten pokutu zaplatit. Proti zložení takové pokuty se nelze odvolat; o tom musí být pracovník předem poučen. Inspektor je oprávněn uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání použije bloků, ktorých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.
(3)
Ředitel krajského inspektorátu může uložit pracovníkovi kontrolavané organizace, ktorý maří, narušuje nebo jinak ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kčs, a to i opětovně.
(4)
Důtku, pokutu nebo pořádkovou pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
§ 10
(1)
Ředitel krajského inspektorátu může na základě zjištění České zemědělské a potravinářské inspekce uložit kontrolované organizaci, ktorá
a)
dodá zemědělské nebo potravinářské výrobky vadné jakosti,
b)
neplní povinnosti při provádění technické kontroly jakosti zemědělských nebo potravinářských výrobků,
c)
závažným způsobem poruší stanovený technologický postup nebo předepsanou recepturu při výrobě potravinářských výrobků nebo stanovené podmínky pro dopravu nebo skladování zemědělských nebo potravinářských výrobků pokutu až do výše 50 000 Kčs.
(2)
Pokutu nelze organizaci založit, byla-li jí za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních předpisů.
(3)
Pokutu lze organizaci uložit do jednoho roku ode dne, kdy Česká zemědělská a potravinářská inspekce zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
§ 11
(1)
Při určení výše pokuty a pořádkové pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a u pracovníka kontrolované organizace též k míře zavinění.
(2)
O odvolání proti uložení důtky, pokuty nebo pořádkové pokuty rozhoduje ústřední ředitel.
(3)Pokuty a pořádkové pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozočtu České socialistické republiky.
§ 12
(1)
Česká zemědělská a potravinářska inspekce plní své úkoly plánovitě. Při své činnosti spolupracuje
s národními výbory a jejich aktivy
a)
s národními výbory a jejich aktivy, s jinými státními orgány a se socialistickými organizacemi, zem jéna s orgány vnější kontroly, státního zkušebníctví, hygienické služby a veterinární péče,
b)
s orgány spoločenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže a Svazu družstevních rolníků.
(2)
Česká zemědělská a potravinářská inspekce se při své činnosti opírá o zkušenosti a iniciativu pracujících a využívá jejich stížností, podnětů a oznámení.
(3)
Orgány a organizace uvedené v odstavci 1 písm. a) poskytují České zemědělské a poravinářské inspekci podklady, údaje a vydsvětlení nezbytné pro její konrolní činnost. Vžaduje-li to povaha věci, zeména při zjišťování příčin nedostatků, poskytují jí kontrolní orgány a orgány stáního zkušebníctví, hygienické služby a veterinární péče také potřebnou odbornou pomoc.
(4)
Zjistí-li Česká zemědělská a potravinářská inspekce při kontrole skutečnosti na jejich základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.
§ 13
Ustanovení § 2 až 7 a § 12 platí přiměřeně i pro kontrolu jakosti zemědělských výrobků prodávaných občany nákupním organizacím. Prodávajícímu občanu, ktorý při této kontrole maří, narušuje nebo jinak ztěžuje výkon kontroly, lze uložit pořádkovou pokutu odbobně podle ustanovení tohoto zákona o pořádkové pokutě.
§ 14
Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na ukládání důtky, pokukty nebo pořádkové pokuty obecné předpisy o správním řízení. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení. V oblastních případech se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správnem řízení nevztahují.
§ 15
Tento zákon se nevztahuje na
a)
kontrolu jakosti
1.
osiva, sadby, školářských výpěstků, krmiv, krmných směsí a surovin k jejich výrobě a násadových vajec,
2.
chovných a užitkových zvířat, rybích násad, rybích plůdků a jiker,
3.
plemenných zvířat,
4.
léčiných rostlin;
b)
kontrolu jakosti zemědělských a potravinářských výrobků v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo ozbrojených sil neb ozbrojených sborů a v objektech Správy federálních hmotných rezerv.
§ 16
Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, popřípadě organizací kontrolujících jakost nebo zdravotní nezávadnost zemědělských a potravínářských výrobků podle zvláštních předpisů.4)
§ 17
Posudky a osvědčeí vydané Slovenskou zemědělskou a potravinářskou inspekcí v rámci její působnosti ve věcech uvedených v § 3 odst. 1 písm. f) platí i v České socialistické republice.
§ 18
Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb., pokud se týkají Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků a Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu, se v české socialistické republice zrušují.
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.
Kempný v. r.
1)
ČSN 56 000 - Základní potravinářské názvosloví.
2)
§ 124 odst. 1 zákoníku práce.
3)
§ 9 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozočtu.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb.,o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovým organizacemi řízenými ústředními orgány České socialitické republiky a národními výbory v oblasti cen.
4)
Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči.
Zákon č. 61/1964 Sb.,o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu.
Zákon č. 30/1968 Sb.,o státním zkušebníctví.
Zákon ČNR č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění oznámení Kanceláře České národní rady č.
111/1972 Sb.