6/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.1986 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
zo 16. januára 1986
o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase a podľa § 85 Zákonníka práce po prerokovaní s Ústrednou radou odborov:
§ 1
Začiatok a koniec letného času v rokoch 1986 až 1988
(1)
Letný čas sa zavádza v roku 1986 dňom 30. marca, v roku 1987 dňom 29. marca a v roku 1988 dňom 27. marca. V týchto dňoch o druhej hodine stredoeurópskeho času sa posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.
(2)
Letný čas sa končí v roku 1986 dňom 28. septembra, v roku 1987 dňom 27. septembra a v roku 1988 dňom 25. septembra. V týchto dňoch o tretej hodine letného času sa posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.
§ 2
Vplyv zavedenia letného času na ustanovený týždenný pracovný čas
(1)
Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým začiatok letného času v rokoch 1986 až 1988 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.
(2)
Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým koniec letného času v rokoch 1986 až 1988 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku ukončenia letného času predĺži, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.
§ 3
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Štrougal v. r.