Predpis bol zrušený predpisom 58/1990 Zb.

57/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1986 do 31.03.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
z 18. augusta 1986
o budovaní automatizovaných systémov riadenia
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb.:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah platnosti
(1)
Vyhláška upravuje spôsob prípravy, riešenia, zavedenia a inovácií1) (ďalej len „budovanie“) automatizovaných systémov riadenia vo všetkých orgánoch štátnej správy a v socialistických organizáciách (ďalej len „organizácia“); pritom ustanovuje rozsah ich dokumentácie a postup pri jej prerokúvaní, schvaľovaní a zmenách.
(2)
Dokumentácia automatizovaných systémov riadenia procesov budovaných v rámci stavby sa spracúva, prerokúva, posudzuje a schvaľuje podľa tejto vyhlášky, pokiaľ osobitné predpisy2) neustanovujú inak.
(3)
Vyhláška sa nevzťahuje na automatizované systémy riadenia budované pre zahraničných užívateľov.
§ 2
Pojmy
(1)
Automatizovaný systém riadenia (ďalej len „ASR“) je systém riadenia, v ktorom sú vybrané činnosti a procesy automatizované s využitím prostriedkov výpočtovej a inej techniky a v ktorom sa súčasne uplatňujú vedecké metódy riadenia. ASR sa člení na podsystémy a ich ucelené časti schopné samostatného užívania. Vytvára sa pre jednotlivé stupne riadenia a jednotlivé účelové činnosti a procesy.3)
(2)
Projektantom ASR je organizácia, ktorá rieši ASR a vypracúva jeho projektovú dokumentáciu aspoň v rozsahu úvodného projektu ASR a vykonáva autorský dozor.4) Pokiaľ došlo pri prerokúvaní prípravnej dokumentácie ASR k dohode, že projektovú dokumentáciu nadväzujúcu na úvodný projekt ASR spracuje užívateľ ASR alebo dodávateľ pre ASR, zabezpečuje projektant ASR súlad medzi jednotlivými časťami tejto projektovej dokumentácie ASR.
(3)
Dodávateľom pre ASR je organizácia, ktorá v súlade s osobitnými predpismi5) dodáva zariadenia, prípadne poskytuje práce a služby spojené s budovaním alebo aj užívaním ASR, jeho podsystémov a ich ucelených častí.
(4)
Užívateľom ASR je organizácia, ktorá zodpovedá v rámci svojej pôsobnosti6) za budovanie ASR. Určuje organizačné útvary, ktoré sú povinné podieľať sa na budovaní ASR a využívať ASR podľa schválenej dokumentácie. Ak je užívateľ ASR súčasne aj projektantom ASR, určí organizačné útvary, ktoré v organizácii plnia funkciu projektanta ASR.
§ 3
Zásady budovania ASR
(1)
Budovanie ASR riadia vo svojej pôsobnosti ústredné orgány v súlade so strednodobými a vykonávacími hospodárskymi plánmi rozvoja národného hospodárstva. V oblasti národných výborov a nimi riadených a spravovaných organizácií sa automatizované systémy riadenia budujú v rámci automatizovaného informačného systému národných výborov. Republikové ministerstvá vnútra na zabezpečenie riadiacej a kontrolnej úlohy vlády vo vzťahu k národným výborom usmerňujú organizovanie informačného systému národných výborov.7) Ústredné orgány poverujú podriadené orgány a organizácie úlohami pri riadení budovania ASR. Podľa potreby využívajú celoštátne,8) odvetvové9) alebo odborové vedúce pracoviská pre ASR.
(2)
ASR sa buduje podľa podmienok ako
a)
jednoúrovňový (pre jeden stupeň riadenia, účelovú činnosť alebo proces) alebo
b)
ako viacúrovňový (pre nadriadené a podriadené stupne riadenia, pre súvisiace účelové činnosti a procesy); v tomto prípade orgán alebo organizácia najvyššie z dotknutých stupňov riadenia zabezpečuje na všetkých podriadených stupňoch súlad budovania ASR.
(3)
Stupňami riadenia podľa odseku 2 sa rozumejú:8)
a)
ústredné orgány,
b)
orgány hospodárskeho riadenia, ktoré plnia funkciu stredného článku riadenia,10)
c)
organizácie.10)
(4)
Užívateľ ASR môže zriadiť ako svoj poradný orgán komisiu pre budovanie ASR vyjadrujúcu sa k zásadným otázkam budovania ASR a hodnotiacu dosiahnuté výsledky.
(5)
Ak budovanie ASR vyžaduje podmieňujúce opatrenia spočívajúce v
a)
obstaraní stavby alebo zmene stavby,11)
b)
obstaraní alebo zmene (modernizácii, rekonštrukcii) strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtov stavieb včítane stavebných a (alebo) montážnych prác,12)
spracúva sa okrem dokumentácie ASR (podľa druhej časti) aj dokumentácia pre tieto opatrenia podľa osobitného predpisu.2) Investorom podmieňujúcich opatrení je spravidla užívateľ ASR.
(6)
V prípadoch podľa odseku 5 zodpovedá projektant ASR za vecný a časový súlad obidvoch dokumentácií.
(7)
Orgány a organizácie, ktoré sa podieľajú na budovaní ASR, sú povinné dbať o ochranu utajovaných skutočností podľa osobitných predpisov.13)
§ 4
Využitie typových riešení
(1)
Užívateľ i projektant ASR sú povinní pri budovaní ASR dbať o zníženie pracnosti budovania ASR a zvýšenie kvality a unifikácie ASR, podsystémov a ich ucelených častí, najmä využívaním typových riešení.
(2)
Typovým riešením je opakovane využiteľná projektová dokumentácia ASR a programové vybavenie.
(3)
Orgány, ktoré podľa § 3 ods. 1 riadia budovanie ASR, ustanovujú:
a)
predmet a rozsah typového riešenia včítane postupov jeho schvaľovania a okruh užívateľov typového riešenia,
b)
organizáciu, ktorá bude projektantom typového riešenia, prípadne organizáciu, ktorá bude poskytovať typové riešenie, udržiavať ho a aktualizovať a poskytovať nadväzujúce služby.
(4)
Typové riešenia využiteľné v jednotlivých odvetviach sa evidujú na príslušnom odvetvovom vedúcom pracovisku pre ASR,9) celoštátne využiteľné typové riešenia v poverených organizáciách.14)
§ 5
Efektívnosť ASR
(1)
Efektívnosťou ASR sa rozumie vzťah prínosov k nákladom vynaloženým na budovanie a užívanie ASR.
(2)
Prínosy sa odvodzujú z pozitívnych zmien ukazovateľov charakterizujúcich činnosť užívateľov ASR. Výber ukazovateľov a spôsob ich vyhodnotenia ustanovujú ústredné orgány (§ 3 ods. 1) podľa podmienok vo svojich rezortoch.
(3)
Prepočet efektívnosti ASR je jedným z kritérií, podľa ktorých sa:
a)
na základe predpokladaných pozitívnych zmien ukazovateľov hodnotí potreba budovania ASR pri schvaľovaní prípravnej dokumentácie ASR,
b)
na základe pozitívnych zmien ukazovateľov dosiahnutých zavedením ASR preukazuje efektívnosť ASR pri schvaľovaní ASR.
DRUHÁ ČASŤ
DOKUMENTÁCIA ASR
§ 6
Členenie dokumentácie ASR
(1)
Dokumentácia ASR sa člení na prípravnú a projektovú dokumentáciu ASR.
(2)
Prípravnou dokumentáciou ASR je projektová úloha; v prípadoch podľa § 3 ods. 5 je súčasťou prípravnej dokumentácie aj dokumentácia podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Projektová dokumentácia ASR obsahuje úvodný a vykonávací projekt alebo jednostupňový projekt.
§ 7
Projektová úloha
(1)
Projektovú úlohu zabezpečuje užívateľ ASR.
(2)
Spracovanie projektovej úlohy sa začína z podnetu užívateľa ASR alebo na základe rozhodnutia jeho nadriadeného orgánu.
(3)
Ak sa ako s projektantom ASR ráta s inou organizáciou než s užívateľom ASR, je užívateľ ASR oprávnený za podmienok vopred dohodnutých15) vyžadovať od uvažovaného projektanta ASR údaje a podklady pre spracovanie niektorých častí projektovej úlohy (najmä pre prepočet nákladov na riešenie ASR, spracovanie projektovej dokumentácie a na účely vypracovania návrhu plánu).
(4)
Obsah projektovej úlohy je uvedený v prílohe.
§ 8
Účel projektovej úlohy
(1)
Projektová úloha vymedzuje ASR a okruh riešených problémov zdokonaľovania riadenia v určenom časovom období, zdôvodňuje potrebu zavedenia automatizácie do riadenia alebo inovácie ASR a určuje najmä:
a)
ciele ASR a požiadavky na jeho riešenie včítane využitia typových riešení,
b)
rámcový návrh a štruktúru ASR včítane väzieb na súvisiace stupne riadenia, účelové činnosti a procesy a okolité systémy, zhodnotenie možných variantov riešenia,
c)
požiadavky na technické, programové a iné nevyhnutné vybavenie ASR, návrhy a zhodnotenia možných variantov technického a programového vybavenia včítane požiadaviek na pracovné prostredie,
d)
spôsob zabezpečenia riešenia ASR a spracovania projektovej dokumentácie ASR (§ 2 ods. 2 a § 10 ods. 1), spôsob súčinnosti užívateľa ASR, prípadne dodávateľov pre ASR na spracovaní projektovej dokumentácie ASR,
e)
návrh postupu budovania ASR, prípadne včítane návrhu podmieňujúcich opatrení podľa § 3 ods. 5,
f)
prepočet efektívnosti ASR,
g)
spôsob zabezpečenia užívania ASR.
(2)
Pre viacúrovňový ASR sa vypracúva jedna projektová úloha, v ktorej sa určia ciele ASR jednotlivých stupňov riadenia a ich vzájomné väzby.
(3)
Projektová úloha slúži ako podklad:
a)
na rozhodnutie o budovaní ASR,
b)
na zabezpečenie budovania ASR v rámci plánov orgánov a organizácií budujúcich ASR včítane zabezpečenia potrebných prostriedkov,
c)
na zabezpečenie podmieňujúcich opatrení podľa § 3 ods. 5,
d)
na určenie projektanta ASR, prípadne na uzavretie zmluvy o dodávke projektovej dokumentácie ASR alebo dokumentácie podmieňujúcich opatrení (§ 3 ods. 5).
§ 9
Prerokúvanie projektovej úlohy
(1)
V priebehu prác na projektovej úlohe je užívateľ ASR povinný predbežne prerokovať s dodávateľmi pre ASR rozsah a formu ich dodávok a s projektantom ASR spôsob spolupráce na projektovej dokumentácii ASR včítane poskytovania podkladov pre túto dokumentáciu.
(2)
Doklady so závermi o prerokovaní podľa odseku 1 sa pripájajú k projektovej úlohe.
(3)
Ak pri prerokúvaní projektovej úlohy dôjde k rozporom, vyjadrí sa rozpor v prílohe dokumentácie predkladanej na schvaľovacie konanie.
(4)
O spôsobe odstránenia vzniknutých rozporov rozhodne orgán príslušný schváliť projektovú úlohu (§ 15).
§ 10
Projektová dokumentácia ASR
(1)
Projektová dokumentácia ASR16) sa vytvára v súlade s postupom riešenia ASR od celku k častiam. Pre dokumentovanie celkového riešenia sa používa úvodný projekt, pre dokumentovanie podrobného riešenia vykonávací projekt. Jednostupňový projekt je zjednodušenou projektovou dokumentáciou, ktorá nahrádza úvodný a vykonávací projekt. V závislosti od podmienok budovania ASR sa volí jeden z týchto spôsobov spracovania projektovej dokumentácie ASR:
a)
úvodný a vykonávací projekt alebo jednostupňový projekt ASR ako celku,
b)
úvodný projekt ASR ako celku a pre podsystémy (ich ucelené časti) buď úvodný projekt podsystému a vykonávací projekt podsystému (jeho ucelenej časti), alebo jednostupňový projekt podsystému (jeho ucelených častí).
(2)
Pre výber spôsobu spracovania projektovej dokumentácie ASR sú rozhodujúce najmä tieto hľadiská: rozsah a štruktúra ASR, miera inovácie ASR, stupeň využitia typových riešení, potreba postupného sledovania priebehu riešenia ASR a schvaľovanie jeho dokumentácie.
(3)
Použitie typových riešení možno v projektovej dokumentácii ASR vyznačiť iba odkazom na použité typové riešenie a opisom spôsobu jeho začlenenia do ASR. Dokumentácia typového riešenia sa tak stáva súčasťou projektovej dokumentácie ASR.
(4)
Viacúrovňový ASR sa dokumentuje jedným úvodným projektom, prípadne samostatnými úvodnými projektami pre jednotlivé stupne riadenia.
(5)
Práce na projektovej dokumentácii ASR sa spravidla začínajú po schválení projektovej úlohy.
(6)
Obsah projektovej dokumentácie ASR je uvedený v prílohe.
§ 11
Účel projektovej dokumentácie ASR
(1)
Projektová dokumentácia ASR dokumentuje riešenie ASR v podrobnostiach nevyhnutných na zavedenie ASR. Vymedzuje:
a)
funkciu, rozsah a účinky ASR (jeho technicko-ekonomických parametrov),
b)
štruktúru a väzby ASR,
c)
náplň a postup riadiacich činností v podmienkach ASR,
d)
organizáciu a využívanie dátovej základne ASR,
e)
technické a programové riešenie ASR,
f)
spôsob a podmienky zavádzania, užívania a zmien ASR včítane súvisiacich organizačných opatrení.
(2)
Projektová dokumentácia ASR slúži ako:
a)
podklad pre riadenie procesu budovania ASR, prípadne pre zabezpečenie podmieňujúcich opatrení podľa § 3 ods. 5,
b)
podklad pre uzavretie hospodárskych zmlúv s dodávateľmi pre ASR, pokiaľ neboli uzavreté na základe schválenej projektovej úlohy, prípadne pre prijatie potrebných opatrení.
§ 12
Prerokúvanie projektovej dokumentácie ASR
(1)
Projektant ASR je povinný v priebehu prác na projektovej dokumentácii ASR prerokovať:
a)
s užívateľom ASR súpis prác a dodávok, ktoré sa musia zabezpečiť pri zavádzaní ASR; ak nejde o jednostupňový projekt, tiež súpis prác, ktoré musí užívateľ ASR vykonať v priebehu spracovania vykonávacích projektov, prípadne včítane zabezpečenia podmieňujúcich opatrení (§ 3 ods. 5),
b)
s dodávateľmi pre ASR na účely spracovania projektovej dokumentácie ASR spresnenie rozsahu a formy predpokladaných dodávok (§ 9 ods. 1).
(2)
Doklady o prerokovaní podľa odseku 1 sa pripájajú k projektovej dokumentácii ASR.
(3)
Ak pri prerokúvaní projektovej dokumentácie ASR dôjde k rozporom, vyjadrí sa rozpor v prílohe dokumentácie predkladanej na schvaľovacie konanie.
(4)
O spôsobe odstránenia vzniknutých rozporov rozhodne orgán príslušný schváliť projektovú dokumentáciu ASR (§ 15).
TRETIA ČASŤ
ZAVEDENIE ASR
§ 13
Účel a obsah zavedenia ASR
(1)
Účelom zavedenia ASR je pripraviť a odovzdať do užívania ASR, jeho podsystémy a ich ucelené časti schopné samostatného užívania.
(2)
Zavedenie ASR zahŕňa:
a)
prípravu užívateľa ASR pre zavedenie ASR do užívania včítane potrebných kádrových, organizačných a technických opatrení,
b)
založenie dátovej základne ASR,
c)
overenie spôsobilosti ASR, podsystémov a ich ucelených častí na užívanie,
d)
vymedzenie rozsahu a zabezpečenie prác a služieb spojených s užívaním ASR poskytovaných dodávateľom pre ASR,4)
e)
odovzdanie do užívania.
§ 14
Postup zavádzania ASR
(1)
ASR, podsystémy a ich ucelené časti zavádza užívateľ ASR v spolupráci s projektantom a s dodávateľmi pre ASR.
(2)
Projektant ASR v priebehu zavádzania vykonáva autorský dozor, pričom najmä:
a)
overuje dosiahnutie zadaných technicko-ekonomických parametrov ASR a dodržanie organizácie riadiacich a vykonávacích činností u užívateľa ASR ustanovených projektovou dokumentáciou ASR,
b)
vyjadruje sa k prípadnému nedodržaniu zadaných technicko-ekonomických parametrov a organizácie riadiacich a vykonávacích činností a predkladá schvaľujúcemu orgánu návrhy na potrebné opatrenia,
c)
posudzuje návrhy na zmeny projektovej dokumentácie ASR vyplývajúce z priebehu zavádzania ASR,
d)
zabezpečuje súlad medzi jednotlivými časťami projektovej dokumentácie ASR.
(3)
Užívateľ ASR v priebehu zavádzania organizuje postupné overovanie funkčnej spôsobilosti podsystémov, ich ucelených častí i ASR ako celku v prevádzkových podmienkach včítane overovania potrebného rozsahu dátovej základne. Užívateľ ASR ďalej organizuje školenie obslúh a uskutočňuje potrebné opatrenia na dosiahnutie projektovaných technicko-ekonomických parametrov.
(4)
O výsledkoch overenia a prevzatia spisuje užívateľ ASR a projektant ASR zápisnicu, v ktorej zhodnotí spôsobilosť overovaných podsystémov, ich ucelených častí i ASR ako celku na užívanie (ďalej len „zápisnica o overení“), pokiaľ nejde o prípady dodávok pre ASR, o odovzdaní a prevzatí ktorých sa spisuje zápisnica podľa osobitných predpisov.5)
(5)
Obsah zápisnice o overení je uvedený v prílohe.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SCHVAĽOVACIE A ZMENOVÉ KONANIE
§ 15
Schvaľovanie ASR
(1)
Schválením sa rozumie rozhodnutie o potrebe budovania ASR a prípadne tiež o správnosti jeho riešenia a rozhodnutie o pripravenosti ASR na užívanie.
(2)
Schváleniu podlieha:
a)
projektová úloha,
b)
projektová dokumentácia ASR, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak,
c)
zápisnica o overení,
d)
zmena ASR.
(3)
Schvaľujúcim orgánom je:
a)
užívateľ ASR, ak ide o projektovú úlohu ASR ústredného orgánu, jeho zmeny a zápisnicu o overení ASR ústredného orgánu,
b)
nadriadený orgán užívateľa ASR, ak ide o ostatné projektové úlohy, zmeny podľa § 16 ods. 3 a zápisnice o overení ASR,
c)
užívateľ ASR, ak ide o projektovú dokumentáciu ASR a zmeny podľa § 16 ods. 4, prípadne zápisnice o overení podsystémov a ich ucelených častí.
(4)
Ústredný orgán alebo ním poverený nadriadený orgán užívateľa ASR môže pre prípady uvedené v odseku 3 písm. c) ustanoviť, že sa upustí od schválenia, alebo určiť iný schvaľujúci orgán.
(5)
Dokumentáciu podliehajúcu schváleniu podľa odseku 3 písm. b) predkladá na schválenie užívateľ ASR.
(6)
Schvaľujúci orgán zabezpečí súhrnné posúdenie a vyhodnotenie predloženej dokumentácie, zápisnice o overení alebo návrhu zmeny; na to si v prípade uvedenom v odseku 3 písm. a) vyžiada stanovisko od celoštátneho vedúceho pracoviska pre ASR a v prípade uvedenom v odseku 3 písm. b) od príslušného odvetvového alebo odborového vedúceho pracoviska pre ASR. Ďalej určí postup, formu a spôsob schvaľovacieho konania, pokiaľ ústredný orgán neustanoví inak.
(7)
Pri posudzovaní a vyhodnotení podľa odseku 6 schvaľujúci orgán podľa povahy prípadu prihliada najmä na:
a)
súčasný stav systému riadenia a účelnosť zavedenia alebo zmeny ASR,
b)
splnenie úloh vyplývajúcich z dokumentov týkajúcich sa rozvoja riadenia (napr. komplexný program rozvoja riadenia),
c)
kvalitu riešenia ASR a realizovateľnosť navrhovaného riešenia, prípadne na dodržanie technicko-ekonomických parametrov z predchádzajúcej schválenej dokumentácie ASR,
d)
reálnosť požiadaviek na finančné a hmotné podmienky,
e)
kádrové zabezpečenie budovania a užívania ASR,
f)
možnosť a rozsah využitia typových riešení,
g)
efektívnosť ASR.
§ 16
Zmena ASR
(1)
Ak kedykoľvek po schválení projektovej úlohy vznikne potreba zmeniť doterajšie výsledky budovania ASR, vykoná sa zmena na základe spracovania návrhu zmeny a jeho schválenia po predchádzajúcom posúdení (§ 15) a premietne sa do dokumentácie ASR.
(2)
Zmenu ASR môže navrhnúť projektant, užívateľ alebo dodávateľ pre ASR.
(3)
Zmeny, ktoré menia rozsah ASR, termíny odovzdávania systémov a podsystémov do užívania, efektívnosť ASR, počítačový systém a termín jeho uvedenia do prevádzky schvaľuje nadriadený orgán užívateľa, ak nejde o ASR ústredného orgánu. Návrh zmeny predkladá na schválenie užívateľ ASR.
(4)
Ostatné zmeny schvaľuje užívateľ ASR (§ 15 ods. 4).
(5)
Spôsob spracovania, posudzovania a schvaľovania zmien určí orgán oprávnený zmenu schváliť.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Prechodné ustanovenie
Dokumentácia ASR rozpracovaná ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sa dokončí podľa tejto vyhlášky, ak Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na návrh ústredného orgánu užívateľa ASR neustanoví inak.
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Ministerstva výstavby a techniky ČSR a Ministerstva výstavby a techniky SSR pre budovanie automatizovaných systémov riadenia odvetvia č. 7770/31/74 oznámené v čiastke 26/1975 Zb.
2.
Metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Ministerstva výstavby a techniky ČSR a Ministerstva výstavby a techniky SSR pre budovanie automatizovaných systémov riadenia podnikov č. 14243/31/73 oznámené v čiastke 30/1973 Zb.
3.
Dodatok k metodickým pokynom Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Ministerstva výstavby a techniky ČSR a Ministerstva výstavby a techniky SSR pre budovanie automatizovaných systémov riadenia podnikov č. 1402/31/75 oznámený v čiastke 26/1975 Zb.
4.
Metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Ministerstva výstavby a techniky ČSR a Ministerstva výstavby a techniky SSR na budovanie automatizovaných systémov riadenia technologických procesov č. 25567/31/75 oznámené v čiastke 7/1976 Zb.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1986.
Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.
Príloha vyhlášky č. 57/1986 Zb.
PREHĽAD DOKUMENTÁCIE ASR
1.
Projektová úloha
Vecne a funkčne vymedzuje a zdôvodňuje ASR a požiadavky na jeho budovanie v podrobnostiach potrebných na rozhodnutie o budovaní ASR a na vypracovanie úvodného (jednostupňového) projektu.
Obsahuje úvodnú správu, závery z analýzy objektu riadenia, návrh zámeru budovania ASR s vymedzením cieľov, štruktúry a väzieb na okolie, návrh počítačového systému, programového, kádrového a organizačného zabezpečenia, návrh postupu budovania ASR a prepočet efektívnosti ASR.
Dokladová časť obsahuje návrhy na investičné zabezpečenie a iné hmotné a finančné zabezpečenie, návrhy na zabezpečenie projektových kapacít, doklady o prerokovaní dodávok a prác, podklady o zabezpečení podmieňujúcich opatrení, prípadne záznam o rozpore.
2.
Úvodný projekt
Úvodný projekt ASR ako celku dokumentuje výsledky celkového riešenia ASR a je zadaním pre úvodné projekty podsystémov (ich ucelených častí) alebo pre jednostupňové projekty podsystémov a pre vykonávací projekt ASR ako celku.
Obsahuje úvodnú správu, opis štruktúry, funkcií a väzieb ASR, opis štruktúry, funkcií a väzieb podsystémov a ich ucelených častí, opis štruktúry dátovej základne ASR, číselníkov, riešenia zberu, distribúcie a prenosu dát, spôsobu ochrany a utajenia prenosu a spracovania dát v ASR a špecifikácie počítačového systému, plán postupu projektovania a realizácie ASR, spresnenie prepočtu prínosu v realizácii ASR.
Dokladová časť obsahuje doklady o prerokovaní dodávok a prác a o zabezpečení podmieňujúcich opatrení, prípadne záznam o rozpore.
Úvodný projekt podsystému dokumentuje výsledok celkového riešenia podsystému (jeho ucelených častí) a je zadaním pre vykonávací projekt podsystému.
Obsahuje úvodnú správu, opis štruktúry a funkcií automatizovaných a neautomatizovaných úloh, vstupov, výstupov, štruktúry dátovej základne podsystému, špecifikáciu dátových prvkov podsystému (jeho ucelených častí) a rámcový postup zavádzania.
3.
Vykonávací projekt
Dokumentuje riešenie ASR ako celku, podsystému alebo jeho ucelených častí do podrobností nevyhnutných pre zavedenie a užívanie ASR, podsystému alebo jeho ucelených častí.
Obsahuje najmä programovú dokumentáciu, operátorskú príručku a užívateľskú príručku včítane pokynov pre ochranu a utajovanie dát.
4.
Jednostupňový projekt
Spracúva sa ako vykonávací projekt rozšírený najmä o opis štruktúry, funkcií a väzieb ASR, podsystému alebo jeho ucelených častí, opis štruktúry a obsahu dátovej základne.
Ak ide o jednostupňový projekt ASR ako celku, obsahuje tiež dokladovú časť obdobne ako pri úvodnom projekte ASR.
5.
Zápisnica o overení
Obsahuje údaje o overení podsystémov, ich ucelených častí i ASR ako celku v prevádzke a potvrdenie užívateľa ASR o ich prevzatí do užívania, zoznam organizačných a prevádzkových predpisov, výpočet odovzdanej dokumentácie, odborné posudky a expertízy, a ak ide o odovzdanie ASR ako celku, údaje o dosiahnutej efektívnosti.
1)
Inováciou sa na účely tejto vyhlášky rozumie budovanie automatizovaných systémov riadenia kvalitatívne vyššieho stupňa než dosiaľ zavedený automatizovaný systém riadenia, spravidla spojené s obmenou počítačového systému, prípadne aj so zmenou systému riadenia.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.
3)
Napr. pre výrobné, technologické, obslužné, skladovacie procesy, projektové činnosti a pod.
4)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát.
5)
Napr. vyhláška č. 49/1985 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko.
6)
Založené jeho postavením, poverením alebo na základe zmluvy o združení viacerých orgánov (organizácií) na účely spoločného využívania vybudovaného ASR (§ 360a Hospodárskeho zákonníka a vykonávacie, prípadne osobitné predpisy).
7)
§ 67a zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pre ČSR pod číslom 31/1983 Zb. a pre SSR pod číslom 35/1983 Zb.).
8)
Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 21617/31/1973 o zriadení celoštátneho vedúceho pracoviska pre ASR, t. č. Ústav pro využití výpočetní techniky v řízení, Praha.
9)
Úprava č. 3 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Ministerstva výstavby a techniky ČSR a Ministerstva výstavby a techniky SSR z 27. septembra 1973 o odvetvových vedúcich pracoviskách pre automatizované systémy riadenia, uverejnené v Spravodajcovi FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, čiastka 6/1973.
10)
§ 390b Hospodárskeho zákonníka; organizáciou sa rozumie socialistická organizácia a organizačné jednotky socialistických organizácií, ktoré vystupujú v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene a majú majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov, § 14 a § 17 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.
11)
§ 2 ods. 1 vyhlášky č. 105/1981 Zb.
12)
Smernice k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" č. Vk 7/86 z 11. 6. 1985, oznámené v čiastke 1/1986 Zb.
13)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva a vykonávacie predpisy.
14)
V organizáciách poverených funkciami národných organizácií technickej obsluhy, t. č. Kancelářské stroje Praha k. ú. o. a Datasystém Bratislava (v knižniciach programov NOTO).
16)