55/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 2. září 1986,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Ministerstvo školství české socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 16 včetně nadpisu zní:
„,,§ 16
Podmínky pro poskytování stipendií a příspěvků a jejich výše
(1)
Ústřední orgány, krajské národní výbory, státní hospodářské organizace, družstevní a společenské organizace ( dále jen,,organizace„) mohou v zájmu ziskání vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků na místa výkonu práce v okrese Ústí nad Balebem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a Sokolov poskytovat ze svých prostředků resortní, krajská a podniková stipendia (dále jen ,,stipendia“). Studentům, kteří se písemnou dohodou zaváží, že po skončení studia na vysoké škole setrevají nejméně
a)
5 let v místě výkonu práce určeném organizací se poskytuje v zásadě od 2. ročníku studia stipendium ve výši 1200Kčs,
b)
7 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje v zásadě od 2. ročníku studia stipenium ve výši 1400 Kčs.
(2)
Organizace mohou v zájmu získání vysokoškolsky kvlifikovaných pracovníků na místa výkonu práce v ostatních územních vybraných oblastech stanovených zainteresovaným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí, pokud jde o krajská stipendia příslušným krajským národním výborem a v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství poskytovat stipendia v zásadě v posledních dvou ročnících studia. Studentům, kteří se písemnou dohodou zaváží, že po skončení studia na vysoké škole setrvají nejméně
a)
5 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje stipendium ve výši 1000 Kčs měsíčně v případě preferovaného studijního oboru,
b)
5 let v mísně výkonu práce určeném organizací, se poskytuje stipendium ve výši 800 Kčs měsíčně v případě ostatních studijních oborů.
(3)
Organizace mohu poskytovat studentům též tyto příspěvky:
a)
příspěvek na učebnice, učební pomůcky a kulturní potřeby ve výši 400 Kčs ročně,
b)
náhradu prikázaného jízdného za přepravu veřejným hromadným dopravním prostředkem při nástupu do školy a při ukončení školního roku, jakož i náhradu prokázaného jízdného k návštěvě rodiny během školního roku; ženatým studentům se hradí jízdné jednou za měsíc a svobodným nejvýše jednou za tři měsíce. Pří jízdě vlakem se hradí jízdné druhé třídy osobního vlaku a při vzdálenosti nad 100 km i příplatek na rychlík. Náhrada jízdného sa poskytuje pouze do výše jízdného se slevou, na kterou má student nárok. Výdaje za jízdné místními dopravními prostředky organizace nehradí,
c)
příspěvek na manžela, který nemůže být výdělečně činný, ve výši 500 Kčs měsíčně, popřípadě snížený o částku zaopatřovancího příspěvku nebo sociálního stipencia; pokud je výdělečně činný a pobírá nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo podporu při ošetřování člena rodiny nebo invalidní nebo částečný invalidní důchod, sníži se příspěvek o takto vyplacené částky,
d)
příspěvek na každé naezaopatřené dítě ve výši 100 Kčss měsíčně; pokud oba manželé - studenti uzavřeli dohodu o stipendiu, poskytne se zopatřovaní příspěvek na nezaopatřené dítě jen jednomu z nich,
e)
jednorázovou sociální výpomoc do výše 1000 Kčs za školní rok v případech zvláštního zřetele hodných.
(4)
V písemné dohodě uzavřené podle odstavce 1 nebo 2 se student zaváže, že vráti stipencium, popřípadě stipendium a příspěvek nabo jejich odpovídající část, pokud závazek zcela nebo zčásti nesplní. Do odpracované doby se nezapočítává doba výkon základní ( náhradní) vojenské služby a doba další mateřské dovolené.
(5)
Student je povinen neprodleně předložit dohodu nebo její opis na vědomí děkanátu.„“.
2.
§ 17 včetně nadpisu zní:
„,,§ 17
doba poskytování stipendií a příspěvků
(1)
Stipendia a příspěvky se poskytují po dobu stanovenou v dohodě, a to od prvního dne měsíce, ve kterém byla dohoda uzavřena.
(2)
Stipendia, popřípadě stipendia a příspěvky lze poskytovat i studentům, kteří opakují ročník ze zdravotních d;uvodů, vážných rodinných důvodů nebo z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných.
(3)
Stipenia, popřípadě stipendia a příspěvky podle § 16 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. c) a d) se poskytují po dobu 12 měsíců ve školním roce; studentům studujícím podle individuálního studijního plánu se poskytují stipendia, popřípadě stipendia a příspěvky po dobu studia určenou individuálním studijným plánem.“.
3.
V § 18 se vypouští v 1. větě odkaz na § 16 odst. 2 a nahrazuje se odkazem na § 16 odst. 1 a 2.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1986.
Ministr:

Vondruška v r.