5/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
VYHLÁŠKA
Československej akadémie vied
zo 16. decembra 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch
Československá akadémia vied podľa § 50 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov spolu so Slovenskou akadémiou vied po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia vysoké školy, s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia udeľovanie vedeckých hodností, a so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch sa mení a dopĺňa takto:
Príloha vyhlášky Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. znie:
„ODBORY VEDECKEJ VÝCHOVY1)
Fyzikálno-matematické vedy
11-01-9 Matematická logika
11-02-9 Algebra a teória čísel
11-03-9 Geometria a topológia
11-04-9 Matematická analýza
11-05-9 Približné a numerické metódy
11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
11-07-9 Matematická informatika a teoretická kybernetika
11-21-9 Všeobecná fyzika a matematická fyzika
11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
11-23-9 Kvantová elektronika a optika
11-24-9 Jadrová a subjadrová fyzika
11-25-9 Fyzika plazmy
11-40-9 Astronómia
11-41-9 Astrofyzika
11-45-9 Geofyzika
11-50-9 Geodézia (aj technické vedy)
11-55-9 Meteorológia a klimatológia
Geologické vedy
12-01-9 Geológia
12-02-9 Hydrogeológia
12-03-9 Inžinierska geológia
12-04-9 Ložisková geológia a užitá geofyzika (aj technické vedy)
12-05-9 Geochémia
12-10-9 Mineralógia a petrografia
12-20-9 Paleontológia
Geografické vedy
13-01-9 Fyzická geografia
13-02-9 Ekonomická geografia
13-03-9 Regionálna geografia
13-04-9 Kartografia (aj technické vedy)
Chemické vedy
14-01-9 Anorganická chémia
14-02-9 Organická chémia
14-03-9 Analytická chémia
14-04-9 Fyzikálna chémia
14-05-9 Makromolekulárna chémia
14-06-9 Chemická fyzika (aj fyzikálno-matematické vedy)
14-07-9 Jadrová chémia
14-08-9 Teória chemickej techniky
14-10-9 Biochémia (aj biologické vedy, lekárske vedy, veterinárne vedy)
Biologické vedy
15-01-9 Všeobecná biológia (aj lekárske vedy)
15-02-9 Molekulárna biológia
15-03-9 Genetika (aj lekárske vedy)
15-04-9 Fyziológia živočíchov
15-05-9 Fyziológia rastlín
15-06-9 Zoológia
15-07-9 Botanika
15-08-9 Hydrobiológia
15-09-9 Entomológia
15-10-9 Mikrobiológia
15-11-9 Virológia
15-12-9 Parazitológia
15-13-9 Mykológia
15-14-9 Onkológia (aj lekárske vedy)
15-15-9 Biofyzika (aj fyzikálno-matematické vedy, lekárske vedy)
15-16-9 Imunológia (aj lekárske vedy, veterinárne vedy)
15-20-9 Antropológia
15-21-9 Ekológia
Technické vedy
Baníctvo
21-01-9 Dobývanie ložísk
21-02-9 Banské meračstvo
21-03-9 Úpravníctvo
Hutníctvo
22-01-9 Hutníctvo kovov
22-02-9 Chemická metalurgia
22-04-9 Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov
Strojárstvo
23-01-9 Časti strojov a mechanizmov
23-02-9 Stavba dopravných strojov a zariadení
23-03-9 Stavba výrobných strojov a zariadení
23-04-9 Stavba energetických strojov a zariadení
23-05-9 Stavba jadrových zariadení
23-06-9 Presná mechanika
23-07-9 Strojárska technológia
23-08-9 Technika prostredia
23-09-9 Textilná technika
Elektrotechnika
26-01-9 Elektrotechnológia
26-02-9 Elektrické stroje a prístroje
26-04-9 Elektrická trakcia a elektrické pohony
26-06-9 Teoretická elektrotechnika
26-07-9 Rádioelektronika
26-08-9 Oznamovacia technika po vedeniach
26-09-9 Elektroakustika
26-10-9 Elektronika a vákuová technika
26-11-9 Mikroelektronika
26-12-9 Výkonové polovodičové systémy
26-15-9 Technická kybernetika
26-16-9 Meracia technika
26-17-9 Výpočtová technika
Chemická technológia
27-06-9 Technológia silikátov
28-01-9 Anorganická technológia
28-02-9 Organická technológia
28-03-9 Technológia makromolekulárnych látok
28-04-9 Technológia palív (nejadrových)
28-05-9 Technológia vody
29-01-9 Chémia a technológia požívatín
29-02-9 Kvasná chémia a technológia
Stavebníctvo
33-01-9 Technológia dreva
35-01-9 Architektúra
35-02-9 Urbanizmus
36-01-9 Teória a konštrukcia pozemných stavieb
36-02-9 Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb
36-03-9 Technológia stavieb
36-04-9 Hydrotechnika
36-05-9 Zdravotníckotechnické stavby
Ostatné technické obory
37-01-9 Dopravná technika a technológia
39-01-9 Mechanika pevných a poddajných telies a prostredí
39-02-9 Termomechanika a mechanika tekutín
39-03-9 Bionika (aj biologické vedy, lekárske vedy, poľnohospodársko-lesnícke vedy)
39-13-9 Náuka o nekovových materiáloch a stavebných látkach
39-21-9 Energetika
39-25-9 Hydrológia a vodné hospodárstvo
39-38-9 Technológia jadrových palív
Poľnohospodársko-lesnícke vedy
41-01-9 Všeobecná rastlinná produkcia
41-02-9 Špeciálna rastlinná produkcia
41-03-9 Poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín
41-04-9 Všeobecná zootechnika
41-05-9 Špeciálna zootechnika
41-06-9 Náuka o lesnom prostredí
41-07-9 Pestovanie lesa
41-10-9 Meliorácie (aj technické vedy)
41-15-9 Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
Veterinárne vedy
43-01-9 Veterinárna morfológia a fyziológia
43-02-9 Vnútorné choroby hospodárskych zvierat
43-03-9 Veterinárna farmakológia
43-04-9 Veterinárna chirurgia
43-05-9 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
43-06-9 Epizootológia a zoohygiena
43-07-9 Invázne choroby
43-08-9 Veterinárna hygiena
Lekárske vedy
51-01-9 Normálna anatómia, histológia a embriológia
51-02-9 Normálna a patologická fyziológia
51-03-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
51-04-9 Farmakológia (aj farmaceutické vedy)
51-05-9 Vnútorné choroby
51-06-9 Epidemiológia
51-07-9 Hygiena
51-08-9 Chirurgia
51-09-9 Röntgenológia a rádiológia
51-10-9 Gynekológia a pôrodníctvo
51-11-9 Pediatria
51-12-9 Neurológia
51-13-9 Psychiatria
51-14-9 Dermatovenerológia
51-15-9 Otorhinolaryngológia
51-16-9 Očné lekárstvo
51-17-9 Stomatológia
51-18-9 Náuka o zdravotníctve
51-19-9 Výživa
51-20-9 Telovýchovné lekárstvo
51-21-9 Nukleárna medicína
Farmaceutické vedy
52-01-9 Farmaceutická chémia
52-02-9 Farmakognózia
52-03-9 Galenická farmácia
Filozofické vedy
61-02-9 Dejiny filozofie
61-03-9 Logika
61-04-9 Dialektický a historický materializmus
61-05-9 Teória vedeckého komunizmu
61-11-9 Marxisticko-leninská etika
61-21-9 Marxisticko-leninská sociológia
Ekonomické vedy
62-01-9 Politická ekonómia
62-02-9 Teória riadenia a plánovania
62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky
62-04-9 Svetová ekonomika
62-05-9 Dejiny ekonomických teórií
62-06-9 Dejiny národného hospodárstva
Právne vedy
68-01-9 Dejiny štátu a práva
68-02-9 Teória štátu a práva
68-03-9 Ústavné právo
68-04-9 Správne právo a roľníckodružstevné právo
68-05-9 Hospodárske právo a finančné právo
68-06-9 Pracovné právo
68-07-9 Občianske právo hmotné a občianske právo procesné
68-08-9 Trestné právo
68-09-9 Medzinárodné právo
Historické vedy
71-01-9 Všeobecné dejiny
71-02-9 Československé dejiny
71-03-9 Archeológia
71-04-9 Pomocné historické vedy
71-05-9 Národopis
71-06-9 Dejiny vied a techniky
Filologické vedy
73-01-9 Všeobecná jazykoveda
73-02-9 Porovnávacia indoeurópska jazykoveda
73-03-9 Český jazyk
73-04-9 Slovenský jazyk
73-05-9 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
Pedagogické vedy
75-01-9 Pedagogika
75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
Psychologické vedy
77-01-9 Psychológia
77-02-9 Pedagogická psychológia
Vedy o umení
81-01-9 Marxisticko-leninská estetika
81-02-9 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
81-03-9 Teória a dejiny hudby
81-04-9 Teória a dejiny výtvarných umení
81-05-9 Teória a dejiny divadla, filmu, rozhlasu a televízie“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda:

akademik Říman v. r.
1)
Odbory vedeckej výchovy sú identické s vednými odbormi pre udeľovanie vedeckých hodností (zákon č. 53/1964 Zb.). V niektorých (zmiešaných) vedných odboroch možno udeliť vedeckú hodnosť aj v iných skupinách vied podľa oprávnenia udeleného príslušným orgánom Českou komisiou pre vedecké hodnosti alebo Slovenskou komisiou pre vedecké hodnosti. Tieto iné skupiny vied sú za názvom odboru uvedené v zátvorke.