42/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 16. mája 1986
o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky:
§ 1
Z územia Západoslovenského kraja sa odčleňuje časť územia obce Trenčianske Teplice v okrese Trenčín vo výmere 10 ha, 97 a a 84 m2; táto časť územia sa pričleňuje k územiu Stredoslovenského kraja a pripája sa k priľahlému územiu obce Nová Dubnica v okrese Považská Bystrica.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prof. JUDr. Colotka v. r.