35/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 13. května 1986
o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání:
§ 1
Zřizují se čestná uznání
a)
medaile Za hrdinský čin,
b)
čestný titul Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany.
§ 2
(1)
Medaili Za hrdinský čin lze udělit příslušníkům Sboru požární ochrany, pracovníkům závodních požárních útvarů, členům dobrovolných věřejních požárních sborů, členům dobrovolných závodních požárních sborů, členům požárních hlídek a občanům k ocenění jejich odvahy a obětavosti při zdolávání požáru nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo iné mimořádné události.1)
(2)
S medailí Za hrdinský čin se odevzdává listina o jejím udělení.
§ 3
(1)
Čestný titul Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany lze udělit příslušníkům Sboru požární ochrany k ocenění
a)
mimořádných pracovních výsledků při ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry, živelními pohromami a jinými mímořádnými událostmi,1)
b)
zvláštních zásluh o rozvoj požární ochrany; přitom se přihlíží i ke společenské angažovanosti příslušníka.
(2)
S udělením čestného titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany se odevzdává listina o jeho udělení.
(3)
S čestným titulem Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany je spojeno právo nosit čestný odznak.
§ 4
(1)
Medaili Za hrdinský čin a čestný titul Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany uděluje ministr vnitra České socialistické republiky.
(2)
Ministr vnitra České socialistické republiky může odejmout medaili Za hrdinský čin nebo čestný titul Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany tomu, kdo se dopustil jednání, již ho činí nehodným tohoto čestného uznání, nebo vyjde-li najevo, že mu bylo čestné uznání uděleno nezaslouženě.
(3)
Ten, jemuž byly medaile Za hrdinský čin nebo čestný titul Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany odňaty, je povinen vrátit listinu o jejich udělení a medaili nebo čestný odznak orgánu, který věci těchto čestných uznání spravuje.
§ 5
(1)
Ministr vnitra České socialistické republiky vydá statut medaile Za hrdinský čina statu čestnéo titulu Zasloužilý příslušníik Sboru požární ochrany.
(2)
Věci medaile Za hrdinský čin a čestného titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany spravuje ministerstvo vnitra České socialistické republiky.
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1986.
Korčák v. r.
1)
§ 92 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.