Predpis bol zrušený predpisom 172/1990 Zb.

33/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1986 do 30.06.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 29. mája 1986
o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 3 a § 33 ods. 1 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Sústava študijných odborov a dĺžka riadneho štúdia na vysokých školách v jednotlivých študijných odboroch v dennom štúdiu i v štúdiu popri zamestnaní sa ustanovuje tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.
§ 2
Študenti, ktorí študujú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v riadnom štúdiu na vysokých školách, ukončia štúdium v študijných odboroch a v dĺžke podľa doterajších predpisov.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 89/1980 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1986.
Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 33/1986 Zb.
SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A DĹŽKA RIADNEHO ŠTÚDIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Číselný
kód*)
HLAVNÁ SKUPINA
Skupina odborov
Študijný odbor
Dĺžka riadneho
štúdia v rokoch
študuje sa na vysokých
školách (fakultách) smeru
v dennom štúdiu v štúdiu popri
zamestnaní
1 2 3 4 5
1 PRÍRODNÉ VEDY
11 Fyzikálno-matematické vedy
11-04-8 Matematická analýza 5 6 univerzitného
11-05-8 Približné a numerické metódy 5 6 univerzitného
11-06-8 Pravdepodobnosť a matematická štatistika 5 6 univerzitného
11-08-8 Teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov 5 6 univerzitného
11-63-8 Fyzika hraničných odborov 5 6 univerzitného
11-64-8 Fyzika pevných látok 5 6 univerzitného
11-66-8 Biofyzika a chemická fyzika 5 6 univerzitného
11-67-8 Jadrová fyzika 5 6 univerzitného
11-68-8 Fyzikálna elektronika a mikroelektronika 5 6 univerzitného
11-69-8 Optika a optoelektronika 5 6 univerzitného
12 Geologické vedy
12-06-8 Geológia a geochémia 5 6 univerzitného
12-08-8 Úžitková geofyzika 5 6 univerzitného
12-09-8 Inžinierska geilógia a hydrogeológia 5 6 univerzitného
13 Geografické vedy
13-13-8 Geografia a kartografia 5 6 univerzitného
14 Chemické vedy
14-01-8 Anorganická chémia 5 6 univerzitného
14-02-8 Organická chémia 5 6 univerzitného
14-03-8 Analytická chémia 5 6 univerzitného
14-04-8 Fyzikálna chémia 5 6 univerzitného
14-07-8 Jadrová chémia 5 6 univerzitného
14-10-8 Biochémia 5 6 univerzitného
15 Biologické vedy
15-01-8 Všeobecná biológia 5 6 univerzitného
15-30-8 Špeciálna biológia a ekológia 5 6 univerzitného
15-32-8 Molekulárna biológia a genetika 5 6 univerzitného
16 Ochrana životného prostredia
16-01-8 Ochrana a tvorba životného prostredia 5 6 univerzitného
2, 3 TECHNICKÉ VEDY A NÁUKY
21 Baníctvo a banícka geológia
21-10-8 Hĺbkové dobývanie ložísk nerastov 4 5 technického
21-11-8 Lomové dobývanie ložísk nerastov 4 5 technického
21-21-8 Banícka geológia a geologický prieskum 4 5 technického
21-22-8 Výstavba baní a geotechnika 4 5 technického
21-23-8 Úprava nerastných surovín 4 5 technického
21-24-8 Ekonomika a riadenie baníctva 4 5 technického
21-30-8 Automatizované systémy riadenia v baníctve 5 6 technického
22 Hutníctvo
22-11-8 Hutníctvo železa 4 5 technického
22-12-8 Hutníctvo neželezných kovov 4 5 technického
22-14-8 Náuka o kovoch a tvárnenie kovov 4 5 technického
22-16-8 Ekonomika a riadenie hutníctva 4 5 technického
22-20-8 Automatizované systémy riadenia v hutníctve 5 6 technického
22-34-8 Zlievačstvo 4 5 technického
23 Strojárstvo a ostatná kovovýroba
23-07-8 Strojárska technológia 4 5 technického
23-15-8 Tepelné a jadrové stroje a zariadenia 5 6 technického
23-16-8 Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 5 6 technického
23-19-8 Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi 5 6 technického
23-20-8 Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu 5 6 technického
23-21-8 Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel 5 6 technického
23-22-8 Strojové zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 5 6 technického
23-25-8 Lietadlová technika 5 6 technického
23-32-8 Zlievačská technológia 5 6 technického
23-35-8 Dopravná a manipulačná technika 5 6 technického
23-36-8 Strojové zariadenia baní a hutí 5 6 technického
23-37-8 Prístrojová, regulačná a automatizačná technika 5 6 technického
23-38-8 Ekonomika a riadenie strojárskej výroby 4 5 technického
23-40-8 Automatizované systémy riadenia v strojárstve 5 6 technického
26 Elektrotechnika
26-01-8 Elektrotechnológia 5 6 technického
26-07-8 Rádioelektronika 5 6 technického
26-15-8 Technicá kybernetika 5 6 technického
26-20-8 Elektronické počítače 5 6 technického
26-26-8 Telekomunikačná technika 5 6 technického
26-30-8 Mikroelektronika 5 6 technického
26-32-8 Silnoprúdová elektrotechnika 5 6 technického
26-34-8 Elektroenergetika 5 6 technického
26-37-8 Ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky 5 6 technického
26-40-8 Automatizované systémy riadenia v elektrotechnike a ich projektovanie 5 6 technického
27 Technická chémia silikátov
27-06-8 Technológia silikátov 4 5 technického
28 Ostatná technická chémia (okrem chémie silikátov)
28-05-8 Technológia vody 4 5 technického
28-08-8 Chemická technológia kovových a špeciálnych anorganických materiálov 4 5 technického
28-10-8 Technológia výroby a spracovanie polymérov 4 5 technického
28-11-8 Chémia a technológia dreva, vláknitých materiálov a kompozitov 4 5 technického
28-15-8 Technológia anorganických výrob 4 5 technického
28-16-8 Technológia organických výrob 4 5 technického
28-24-8 Chemické a energetické spracovanie palív 4 5 technického
28-27-8 Technická fyzikálna a analytická chémia 4 5 technického
28-28-8 Procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob 4 5 technického
28-29-8 Ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu 4 5 technického
28-33-8 Automatizované systémy riadenia chemických a potravinárskych výrob 5 6 technického
29 Potravinárstvo
29-03-8 Kvasná chémia a bioinžinierstvo 5 6 technického
29-21-8 Chémia a technológia sacharidov 4 5 technického
29-23-8 Technológia mlieka a tukov 4 5 technického
29-24-8 Konzervácia potravín a technológia mäsa 4 5 technického
31 Textil a odevníctvo
31-12-8 Technológia textilu a odevníctva 4 5 technického
31-15-8 Ekonomika a riadenie spotrebného priemyslu 4 5 technického
31-20-8 Automatizované systémy riadenia v spotrebnom priemysle 5 6 technického
32 Spracovanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi
32-11-8 Technológia kože, plastov a gumy 4 5 technického
33 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
33-01-8 Technológia dreva 4 5 technického
33-15-8 Ekonomika a riadenie drevárskeho priemyslu 4 5 technického
35 Architektúra
35-01-8 Architektúra 5 6 technického
35-12-8 Urbanizmus a územné plánovanie 5 6 technického
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
36-31-8 Pozemné stavby 4 5 technického
36-33-8 Priemyselná výroba stavebných látok a dielcov 4 5 technického
36-34-8 Konštrukcie a dopravné stavby 5 6 technického
36-35-8 Vodné hospodárstvo a vodné stavby 5 6 technického
36-36-8 Geodézia a kartografia 4 5 technického
36-37-8 Ekonomika a riadenie stavebníctva 4 5 technického
36-40-8 Automatizované systémy riadenia v stavebníctve 5 6 technického
37 Doprava, pošty a telekomunikácie
37-10-8 Rekonštrukcie a stavebná údržba dopravných stavieb 5 6 technického
37-12-8 Prevádzka a údržba dráhových vozidiel 5 6 technického
37-13-8 Elektronická trakcia a energetika v doprave 5 6 technického
37-14-8 Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave 5 6 technického
37-15-8 Technická prevádzka telekomunikácií 5 6 technického
37-16-8 Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy 4 5 technického
37-17-8 Prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravy 4 5 technického
37-18-8 Prevádzka a ekonommika leteckej dopravy 4 5 technického
37-19-8 Prevádzka a ekonomika spojov 4 5 technického
37-22-8 Kybernetika v doprave a spojoch 6 technického
39 Špeciálne technické odbory
39-05-8 Aplikovaná mechanika 5 6 technického
39-10-8 Matematické inžinierstvo 5 6 technického
39-39-8 Jadrové inžinierstvo 5 6 technického
39-40-8 Fyzikálne inžinierstvo 5 6 technického
39-41-8 Jadrovochemické inžinierstvo 5 6 technického
39-45-8 Technika požiarnej ochrany a bezpečnosti priemyslu 4 5 technického
4 POĽNOHOSPODÁRSKO-LESNÍCKE A VETERINÁRSKE VEDY A NÁUKA
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy
41-41-8 Fytotechnika 4 5 poľnohospodárskeho
41-42-8 Záhradníctvo 4 5 poľnohospodárskeho
41-43-8 Zootechnika 4 5 poľnohospodárskeho
41-44-8 Poľnohospodárska meliorácia 4 5 poľnohospodárskeho
41-45-8 Mechanizácia poľnohospodárstva 4 5 poľnohospodárskeho
41-46-8 Prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva 4 5 poľnohospodárskeho
41-47-8 Sadovníctvo a krajinárstvo 4 5 poľnohospodárskeho
41-48-8 Lesné inžinierstvo 4 5 poľnohospodárskeho
41-52-8 Tropické a subtropické poľnohospodárstvo 5 - poľnohospodárskeho
41-55-8 Automatizované systémy riadenia poľnohospodárstva 5 6 poľnohospodárskeho
43 Veterinárske vedy
43-20-8 Všeobecné veterinárske lekárstvo 5 - univerzitného
43-25-8 Veterinárne lekárstvo- hygiena potravín 5 6 univerzitného
43-29-8 Tropické a subtropické veterinárske lekárstvo 5 - univerzitného
5 LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY A NÁUKY
51 Lekárske vedy
51-07-8 Hygiena 6 - univerzitného
51-17-8 Stomatológia 5 - univerzitného
51-47-8 Všeobecné lekárstvo 6 - univerzitného
51-42-8 Detské lekárstvo 6 - univerzitného
52 Farmaceutické vedy
52-15-8 Všeobecná farmácia 4 5 univerzitného
52-16-8 Klinická farmácia 5 - univerzitného
52-17-8 Technologická farmácia 4 5 univerzitného
6, 7 SPOLOČENSKÉ VEDY, NÁUKY A SLUŽBY
61 Filozofické vedy
61-01-8 Marxisticko-leninská filozofia (v kombinácii s odborom spoločenských
alebo prírodných vecí)
5 6 univerzitného
61-21-8 Marxisticko-leninská sociológia 4 5 univerzitného
61-22-8 Marxisticko-leninská filozofia 4 5 univerzitného
62 Ekonomické vedy
62-01-8 Politická ekonómia 4 5 ekonomického
62-31-8 Národohospodárske plánovanie 4 5 ekonomického
62-32-8 Ekonomika priemyslu 4 5 ekonomického
62-33-8 Ekonomika poľnohospodárstva 4 5 ekonomického
62-34-8 Ekonomika dopravy a spojov 4 5 ekonomického
62-35-8 Financie 4 5 ekonomického
62-36-8 Matematické metódy v ekonomike 4 5 ekonomického
62-37-8 Ekonomické informácie a kontrola 4 5 ekonomického
62-38-8 Ekonomika vnútorného obchodu 4 5 ekonomického
62-39-8 Ekonomika zahraničného obchodu 5 6 ekonomického
62-40-8 Systémové inžinierstvo 4 5 ekonomického
62-41-8 Ekonomická štatistika 4 5 ekonomického
62-42-8 Ekonomika služieb a cestovného ruchu 4 5 ekonomického
62-43-8 Ekonomika nevýrobnej sféry a sociálneho rozvoja 4 5 ekonomického
62-45-8 Ekonomika investičného a vedecko-technického rozvoja 4 5 ekonomického
62-46-8 Ekonomika práce 4 5 ekonomického
62-47-8 Ekonomika a riadenie osobitných režimov 4 5 ekonomického
62-50-8 Automatizované systémy riadenia v ekonomike 5 6 ekonomického
67 Politické vedy
67-01-8 Vedecký komunizmus (v kombinácii so spoločenským odborom) 5 6 univerzitného
67-02-8 Vedecký komunizmus 4 5 univerzitného
67-15-8 Vedecký ateizmus 4 5 univerzitného
68 Právne vedy
68-35-8 Právo 4 5 univerzitného
71 Historické vedy
71-10-8 História
- s archeológiou univerzitného
- s národopisom univerzitného
- s archivníctvom 5 6 univerzitného
71-11-8 Orientalistika 5 6 univerzitného
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
72-22-8 Žurnalistika 4 5 univerzitného
72-36-8 Vedecké informácie a knihovníctvo 4 5 univerzitného
ekonomického
technického
73 Filozofické vedy
73-11-8 Český alebo slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s iným jazykom) 5 6 univerzitného
73-20-8 Filozofia (v kombinácii dvoch jazykov) 5 6 univerzitného
73-30-8 Prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii dvoch jazykov) 5 6 univerzitného
74 Vedy o telesnej kultúre
74-01-8 Telesná výchova a šport
- trénerstvo
- metodika
- rehabilitácia 4 5 univerzitného
75 Pedagogické vedy
75-04-8 Pedagogika a psychológia 5 6 univerzitného
75-22-8 Výchova a vzdelávanie dospelých 4 5 univerzitného
75-45-8 Starostlivosť o chorých - 5 univerzitného
76 Učiteľstvo
76-11-8 Učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy 4 5 univerzitného
76-12-8 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 5 6 univerzitného
76-25-8 Uiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 4 5 univerzitného
76-36-8 Učiteľstvo odborných predmetov 5 6 technického
poľnohospodárskeho
univerzitného
ekonomického
umeleckého
76-40-8 Učiteľstvo pre materské školy - 5 univerzitného
76-42-8 Vychovávateľstvo pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť 4 5 univerzitného
77 Psychologické vedy
77-01-8 Psychológia 4 5 univerzitného
8 VEDY A NÁUKY O KULTÚRE A UMENÍ
81 Vedy o umení
81-20-8 Marxisticko-leninská estetika
- s vedou o výtvarnom umení
- s vedou o hudobnom umení
- s vedou o divadelnom, filmovom a televíznom umení 4 5 univerzitného
81-21-8 Veda o výtvarnom umení 4 5 univerzitného
81-25-8 Veda o hudobnom umení 4 5 univerzitného
81-31-8 Veda o divadelnom, filmovom a televíznom umení 4 5 univerzitného
81-35-8 Teória a riadenie kultúry 4 5 univerzitného
82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba
82-11-8 Hudobné umenie
- skladba 5 6 umeleckého
- dirigivanie 5 6 umeleckého
- operná réžia 5 6 umeleckého
- spev 4 5 umeleckého
- klávesové nástroje 5 6 umeleckého
- strunové nástroje 4 5 umeleckého
- dychové nástroje 4 5 umeleckého
82-12-8 Tanečné umenie
- choreografia 4 5 umeleckého
- teória 4 5 umeleckého
- pedagogika 4 5 umeleckého
82-13-8 Divadelné a rozhlasové umenie
- réžia 5 6 umeleckého
- dramaturgia 5 6 umeleckého
- herectvo 4 5 umeleckého
- bábkarstvo 4 5 umeleckého
- scénografia 5 6 umeleckého
- organizácia a riadenie 4 5 umeleckého
82-14-8 Filmmové a televízne umenie
- réžia 5 6 umeleckého
- dramaturgia a scenáristika 5 6 umeleckého
- dokumentárna tvorba 5 6 umeleckého
- kamera 5 6 umeleckého
- strihová skladba 4 5 umeleckého
- umelecká fotografia 4 5 umeleckého
- zvuková tvorba 4 5 umeleckého
- produkcia a riadenie 4 5 umeleckého
82-15-8 Architektonická tvorba 6 - umeleckého
82-16-8 Výtvarné umenie
- maliarstvo 6 - umeleckého
- sochárstvo 6 - umeleckého
- grafika 6 - umeleckého
- úžitková grafika 6 - umeleckého
- priemyselné výtvarníctvo 6 - umeleckého
- reštaurátorstvo výtvarných diel. 6 - umeleckého
*)
Výhláška Federálneho štatistického úradu č. 81/1982 Zb. o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania