Predpis bol zrušený predpisom 90/1988 Zb.

26/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1986 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy
z 27. marca 1986
o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 14 ods. 4 a §97 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve ustanovuje:
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
Rezervný fond v jednotných roľníckych družstvách a rezervný fond v spoločných poľnohospodárskych podnikoch (ďalej len „fond“) slúži na sústredenie finančných prostriedkov na preklenutie výkyvov v tvorbe zdrojov a na krytie potrieb, a to v pláne aj v skutočnosti, pokiaľ tieto výkyvy nie sú kryté zákonným alebo zmluvným poistením alebo iným účelovým fondom.
§ 2
Tvorba fondu
Fond sa tvorí prídelom zo zisku, ktorý uskutoční:
a)
jednotné roľnícke družstvo vo výške zostávajúcej časti zisku po splnení odvodových povinností a po prídeloch všetkým fondom včítane ostatného použitia zisku,
b)
spoločný poľnohospodársky podnik vo výške určenej v schválenej ročnej účtovnej uzávierke.
§ 3
Použitie fondu
Prostriedky fondu sa používajú:
a)
na doplnenie zdrojov na rozdelenie,
b)
na prídely do ostatných fondov v súlade s osobitnými predpismi platnými pre tieto fondy,
c)
na krytie strát z fyzickej likvidácie nepoužiteľných zásob a z predaja nepotrebných zásob až do výšky 100 % týchto strát,
d)
na krytie 20 % spoluúčasti na zákonnom poistení,1)
e)
na ďalšie účely ustanovené Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.
§ 4
Hospodárenie s fondom
(1)
Fond sa môže dopĺňať z ďalších zdrojov ustanovených osobitnými predpismi.
(2)
Peňažné prostriedky fondu sa vedú na kontokorentnom (bežnom) účte v Štátnej banke československej.
(3)
Zostatky fondu ku koncu roka sa v plnej výške prevádzajú do nasledujúceho roka.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 5
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky môže povoliť v jednotlivých prípadoch výnimku z ustanovení § 3 tejto vyhlášky.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 111/1976 Zb. o rezervnom fonde jednotného roľníckeho družstva.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1986.
Minister:
Ing. Toman CSc. v. r.
1)
§ 23 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 75/1985 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Českou štátnou poisťovňou.
§ 23 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 76/1985 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou.