20/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Československej akadémie vied č. 5/1986 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch, v českom vydaní
Číslo odboru vedeckej výchovy – chemická technologie v prílohe vyhlášky správne znie:
„29-02-9 Kvasná chemie a technologie“.
Redakcia