2/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky
z 10. januára 1986,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa v prvej vete za slová „umeleckými komisiami fondov“ vkladajú slová „alebo odbornými posudzovateľmi“.
2.
Nadpis tretieho oddielu znie:
„Umelecké komisie a odborní posudzovatelia“.
3.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
㤠9a
(1)
Vo vzťahu k Slovenskému fondu výtvarných umení úlohu umeleckých komisií plnia v oblastiach a prípadoch určených ministerstvom odborní posudzovatelia zapísaní v zozname vedenom na ministerstve. Odbornými posudzovateľmi môžu byť československí štátni občania s potrebnými odbornými znalosťami a osobnými vlastnosťami, ktoré dávajú predpoklad na to, že budú tieto úlohy riadne vykonávať. Ministerstvo môže tiež ustanoviť využitie odborných posudzovateľov pri hodnotení súborných a spojených diel určených na spoločenské uplatnenie.
(2)
Odborní posudzovatelia plnia svoje úlohy v rozsahu ustanovenia § 7 ods. 1 a 2; posudky podávajú písomne.
(3)
Dielo výtvarného umenia posudzujú najmenej dvaja odborní posudzovatelia; svoju činnosť vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Válek v. r.