19/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 18. decembra 1985
o Dohode o spolupráci v oblasti tvorby a používania referenčných materiálov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Dňa 5. júla 1985 bola v Berlíne podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti tvorby a používania referenčných materiálov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 3. októbra 1985 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:
Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA o spolupráci v oblasti tvorby a používania referenčných materiálov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky nazývané ďalej zmluvné strany,
riadiac sa princípmi spolupráce členských štátov RVHP a úlohami vyplývajúcimi z Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP, ako aj z dlhodobých cieľových programov spolupráce členských štátov RVHP,
prihliadajúc na to, že tvorba a používanie referenčných materiálov zloženia a vlastností látok a materiálov v členských štátoch RVHP nadobúda stále rastúci význam pre metrologické zabezpečenie výroby a kontrolu akosti výrobkov v rôznych odvetviach národného hospodárstva, ako aj vo vedeckých výskumoch a iných sférach činnosti,
uznávajúc účelnosť užšej spolupráce na zabezpečenie jednotnosti a vierohodnosti merania zloženia a vlastností látok a materiálov v členských štátoch RVHP a chtiac upevniť v tejto oblasti kladné skúsenosti získané zo vzájomnej spolupráce, ako aj skúsenosti získané jednotlivými členskými štátmi RVHP,
chtiac zabezpečiť najúplnejšie uspokojenie potrieb svojich štátov v referenčných materiáloch látok a materiálov,
prihliadajúc na Štatút referenčného materiálu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,
dohodli sa na tomto:
Článok 1
Zmluvné strany zabezpečujú spoluprácu na tvorbe referenčných materiálov RVHP (RM RVHP) a ich používaní v hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci členských štátov RVHP za podmienok ustanovených touto Dohodou.
Článok 2
Zmluvné strany poverujú plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody národné orgány uvedené v prílohe, ktoré zabezpečujú vykonanie prác na tvorbe RM RVHP a tiež plnia vo svojich štátoch koordinačné funkcie a sledujú priebeh prác na tvorbe a používaní RM RVHP.
O zmene uvedených národných orgánov príslušná zmluvná strana bez meškania informuje ostatné zmluvné strany prostredníctvom depozitára Dohody.
Článok 3
Zmluvné strany sa dohodli, že koordináciu, plánovanie a metodické riadenie prác na tvorbe RM RVHP, ako aj sledovanie plnenia tejto Dohody budú uskutočňovať v rámci Stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie na základe programov schvaľovaných touto komisiou.
Článok 4
Zmluvné strany sa dohodli, že schvaľovanie RM RVHP uskutočňuje Stála komisia RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie.
Článok 5
Národné orgány zmluvných strán uskutočňujú spoluprácu na tvorbe a používaní RM RVHP v rámci tejto Dohody v súlade s požiadavkami noriem RVHP, normatívnych dokumentov RVHP pre normalizáciu a iných normatívnych dokumentov RVHP a s prihliadnutím na príslušné medzinárodné dokumenty, ktoré majú vzťah k predmetu Dohody.
Článok 6
Tvorba RM RVHP sa uskutočňuje vypracovaním nových RM RVHP alebo na základe národných RM zainteresovaných členských štátov RVHP s prihliadnutím na potreby spolupráce. Pritom sa budú využívať také formy spolupráce, ako je koordinácia, kooperácia (podľa zmlúv a kontraktov) alebo iné formy, ktoré uznajú štáty-účastníci Dohody za účelné.
Vzájomné vyúčtovanie za vedecko-technické práce sa určí v súlade s platnými odporúčaniami kompetentných orgánov RVHP.
Článok 7
Náklady na cesty a pobyt špecialistov v štáte-organizátorovi prác na plnenie úloh súvisiacich s tvorbou a atestáciou RM RVHP uhrádza národný orgán alebo organizácia zmluvnej strany vysielajúcej špecialistov.
Ak sa vykonávajú práce vyžadujúce od každej z dvoch zúčastnených strán ekvivalentné náklady, môže sa pobyt špecialistov podľa dojednania medzi kompetentnými orgánmi týchto strán uskutočňovať na základe bezdevízovej výmeny.
Článok 8
Dodávky RM RVHP sa budú uskutočňovať na základe „Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov RVHP (VDP RVHP 1968/1975 v redakcii r. 1979)“.
Ceny RM RVHP sa budú určovať v súlade s princípmi platnými v rámci RVHP.
Článok 9
Používanie referenčných materiálov RVHP v procese hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce zabezpečuje národný orgán alebo organizácia zmluvných strán odkazom na ne v normách RVHP, ako aj v uzatváraných dohodách a zmluvách (kontraktoch).
Článok 10
RM RVHP sa používajú v národnom hospodárstve zmluvných strán v súlade s ich národným zákonodarstvom.
Článok 11
Národný orgán zmluvnej strany môže vyjadriť svoju neúčasť na tvorbe a/alebo používaní jednotlivých RM RVHP alebo zmeniť predchádzajúce rozhodnutie o neúčasti na tvorbe a/alebo používaní jednotlivých RM RVHP cestou písomného upovedomenia o tom zaslaného národným orgánom zmluvných strán.
Vyhlásenie o neúčasti na tvorbe a/alebo používaní jednotlivých RM RVHP sa nedotýka záväzkov vyplývajúcich zo skôr uzavretých dohôd a zmlúv (kontraktov), v ktorých sú odkazy na dané RM RVHP.
Článok 12
Právna ochrana a využívanie vynálezov, priemyselných a úžitkových vzorov a ochranných známok sa spravuje „Zmluvou o právnej ochrane vynálezov, priemyselných a úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce“ z 12. apríla 1973.
Otázky právnej ochrany, ktoré nie sú upravené uvedenou zmluvou, riešia kompetentné orgány zmluvných strán.
Článok 13
Táto Dohoda sa nedotýka práv a záväzkov vyplývajúcich pre zmluvné strany z iných nimi uzavretých medzinárodných dohôd.
Článok 14
Táto Dohoda sa odovzdá do úschovy Sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude vykonávať funkcie depozitára tejto Dohody. Depozitár zašle overené kópie tejto Dohody všetkým zmluvným stranám a tiež ich informuje o všetkých oznámeniach a žiadostiach, ktoré dostal.
Článok 15
Táto Dohoda nadobúda platnosť medzi zmluvnými stranami, ktoré ju podpíšu bez výhrady o schválení, 90 dní po jej podpise.
Pre zmluvné strany, ktoré podpíšu túto Dohodu s výhradou dodatočného schválenia, nadobúda Dohoda platnosť 90 dní po tom, čo oznámili depozitárovi schválenie Dohody.
Článok 16
Táto Dohoda sa môže dopĺňať alebo meniť so súhlasom všetkých zmluvných strán. Návrhy na doplnenie a zmeny sa zasielajú depozitárovi. Doplnky a zmeny sa vykonávajú formou protokolu, ktorý nadobúda platnosť v súlade s ustanoveniami článku 15 tejto Dohody.
Článok 17
Ak vzniknú spory spojené s realizáciou tejto Dohody, budú sa riešiť po dohode medzi splnomocnencami zmluvných strán.
Článok 18
Táto Dohoda je uzavretá na neobmedzenú dobu.
Každá zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať písomným oznámením tejto skutočnosti depozitárovi.
Výpoveď Dohody nadobúda platnosť 12 mesiacov odo dňa, po tom, čo ju depozitár dostal.
Výpoveď tejto Dohody sa nedotýka záväzkov vyplývajúcich z dohôd a zmlúv (kontraktov) uzavretých na realizáciu tejto Dohody.
Článok 19
K tejto Dohode so súhlasom zmluvných strán môžu pristúpiť iné štáty, o čom zašlú písomnú žiadosť depozitárovi Dohody.
Pristúpenie nadobúda platnosť dňom, keď depozitár dostal s tým súhlas od všetkých zmluvných strán.
Dané v Berlíne 5. júla 1985 v jednom výtlačku v ruskom jazyku.
Za vládu Bulharskej ľudovej republiky:

N. Kalčev v. r.

Za vládu Mongolskej ľudovej republiky:

O. Sampil v. r.

Za vládu Maďarskej ľudovej republiky:

D. Beledi v. r.

Za vládu Poľskej ľudovej republiky:

B. Adamski v. r.

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky:

Doan Phuong v. r.

Za vládu Rumunskej socialistickej republiky s výhradou:

G. Costea v. r.

Za vládu Nemeckej demokratickej republiky:

H. Lilie v. r.

Za vládu Zväzu sovietskych socialistických republík:

G. Kolmogorov v. r.

Za vládu Kubánskej republiky:

A. Henríquez v. r.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

T. Hill v. r.
Príloha Dohody o spolupráci v oblasti tvorby a používania referenčných materiálov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
ZOZNAM národných orgánov zmluvných strán, ktoré sú poverené zabezpečovaním prác na tvorbe RM RVHP a tiež koordinačných funkcií a sledovaním postupu prác podľa Dohody
Bulharská ľudová republika
Štátny výbor pre vedu a technický pokrok
Hlavná správa pre normalizáciu
Maďarská ľudová republika
Štátny úrad pre metrológiu
Vietnamská socialistická republika
Štátny úrad pre normalizáciu, metrológiu a akosť
Nemecká demokratická republika
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšanie výrobkov
Rady ministrov NDR
Kubánska republika
Štátny výbor pre normalizáciu
Rady ministrov Kubánskej republiky
Mongolská ľudová republika
Štátny výbor pre ceny a normalizáciu
Poľská ľudová republika
Poľský výbor pre normalizáciu, meranie a akosť
Rumunská socialistická republika
Generálna štátna inšpekcia pre kontrolu akosti výrobkov
Zväz sovietskych socialistických republík
Štátny výbor ZSSR pre normy
Československá socialistická republika
Úrad pre normalizáciu a meranie
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.