15/1986 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
UZNESENIE
PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
z 12. marca 1986
o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady určuje podľa § 12 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.
Predseda Slovenskej národnej rady:

V. Šalgovič v. r.