14/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.03.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
UZNESENIE
PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
z 12. marca 1986
o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii, podľa § 29 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a § 30 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a všeobecné voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a určuje deň ich konania na piatok 23. mája a sobotu 24. mája 1986.
Predseda Slovenskej národnej rady:

V. Šalgovič v. r.