1/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 23. ledna 1986
o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1)
V městě Ústí nad Labem je Národní výbor města Ústí nad Labem; je řízen Severočeským krajským národním výborem.
(2)
Území města Ústí nad Labem se dělí na městské obvody, v nichž působí obvodní národní výbory, které jsou řízeny Národním výborem města Ústí nad Labem.
(3)
Městské obvody v městě Ústí nad Labem vytvoří před všeobecnými volbami do národních výborů v roce 1986 Městský národní výbor v Ústí nad Labem po prejednání se Severočeským krajským národním výborem a Okresním národním výborem v Ústí nad Labem.
(4)
V Měste Ústí nad Labem nepůsobí místní národní výbory.
§ 2
(1)
Národní výbory v městě Ústí nad Labem si stanoví počty svých poslanců se zřetelem na počet obyvatel a rozsah své působnosti tak, aby
a)
Národní výbor města Ústí nad Labem měl nejméně 80 poslanců,
b)
obvodní národní výbory měly nejméně
- 30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel,
- 40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel,
- 60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel,
- 80 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel.
(2)
Rada Národního výboru města Ústí nad Labem má 15-18 členů. Rada obvodního národního výboru v tomto městě má 8-15 členů.
§ 3
V okrese Ústí nad Labem není okresní národní výbor; jeho působnosti na území města Ústí nad Labem mají Národní výbor města Ústí nad Labem a obvodní národní výbory, na ostatním území okresu má tuto působnost Národní výbor města Ústí nad Labem.
§ 4
(1)
Nestanoví-li toto zákonné opatření jinak, vztahují se na Národní výbor města Ústí nad Labem a na obvodní národní výbory v tomto městě ustanovení zákona o národních výborech a ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů, inspekce veřejného pořádku národních výborů, oblastní plánovaní, územní plánování a stavební řízení, 1) která platí pro národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně a obvodní národní výbory v těchto městech.
(2)
Volby do Národního výboru města Ústí nad Labem řidí městská volební komise Národní fronty a volby do obvodních národních výborů v tomto městě místní volební komise Národní fronty.
(3)
Pokud Národnímu výboru města Ústí nad Labem přísluší působnost krajského národního výboru podle zvláštních předpisů, 2) vykonává ji pouze na území města Ústí nad Labem.
§ 5
(1)
Do doby než budou zvoleny nebo zřízeny orgány Národního výboru města Ústí nad Labem a orgány obvodních národních výborů, plní jejich úkoly orgány dosavadního Městského národního výboru v Ústí nad Labem a ve věcech patřících dosud do působnosti Okresního národního výboru v Ústí nad Labem orgány dosavadního okresního národního výboru.
(2)
Rozhodnutí Městského národního výboru v Ústí nad Labem vydaná před účinností tohoto zákonného opatření přezkoumává podle správního řádu3) Severočeský krajský národní výbor.
§ 6
Toto zákonné opatření nabýva účinnosti dnem konání všeobecných voleb do národních výborů v roce 1986 s výjimkou ustanovení § 1 odst. 3 a § 4 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. února 1986.
Kempný v. r.

Korčák v. r.
1)
Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1986 Sb.).
Nařizení vlády ČSR č. 151/1982 Sb., o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů.
Nařizení vlády ČSR č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů, ve znění nařizení vlády ČSR č. 153/1982 Sb.
Nařízení vlád ČSR č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování, ve znění nařízení vlády ČSR č. 138/1983 Sb. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
2)
Příloha C zákona ČNR č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).