Chronologický register predpisov ročníka 1986

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1986 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
2/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
3/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
4/1986 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov
5/1986 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch
6/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988
7/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s tematikou mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče
8/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
9/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb.
10/1986 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho Zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
11/1986 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
12/1986 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
13/1986 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
14/1986 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej Národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
15/1986 Zb. Uznesenie Predsedníctva Sloveskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
16/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc
17/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb.
18/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona
19/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti tvorby a používania referenčných materiálov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
20/1986 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
21/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
22/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.
23/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
24/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva
25/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb.
26/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
27/1986 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov
28/1986 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve
29/1986 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o plánovaní tematických úloh
30/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o Kódexe rokovaní líniových konferencií
31/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov
32/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
33/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
34/1986 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
35/1986 Zb. Nařízení vlády České socialistickej republiky o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany
36/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs
37/1986 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
38/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
39/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany
40/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
41/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
42/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
43/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou
44/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu úmrtia Karla Hynka Máchu
45/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami
46/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT
47/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky s vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
48/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti štátnej a miestnej správy
49/1986 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
50/1986 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)
51/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.
52/1986 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
53/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach
54/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť
55/1986 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studntům vysokých škol
56/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.
57/1986 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o budovaní automatizovaných systémov riadenia
58/1986 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku
59/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach
60/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov
61/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dočasnej správe národného majetku
62/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov
63/1986 Zb. Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
64/1986 Zb. Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
65/1986 Zb. Zákon České národní rady kterou se doplňuje zákon č. 40/1958 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
66/1986 Zb. Zákon České národní rady o umělěm přerušení těhotenství
67/1986 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
68/1986 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského národního výboru v Ústí nad Labem ve volební obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa)
69/1986 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytovámí náborových příspěvků a jiných výhod doosídlenům ve vymezeném území pohraničí
70/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
71/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii
72/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
73/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva
74/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
75/1986 Zb. Vyhláška ministerstva zdracotnictví České socialistické republiky kterou se provádí zákom České národní rady č. 66/1986 S., o umělém přerušení těhotenství
76/1986 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o kontrole plánu rozvoja vedy a techniky a investícií na jeho realizáciu
77/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
78/1986 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém obvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhú ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
79/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
80/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách
81/1986 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1986-1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)
82/1986 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987
83/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)
84/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987
85/1986 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy. Kdy lze přidelit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb.
86/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
87/1986 Zb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu)
88/1986 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987
89/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1987
90/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov
91/1986 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb