95/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.04.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 21. októbra 1985
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
Dňa 21. apríla 1985 bola v Sanaá podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VIII dňom podpisu.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.