94/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 10. októbra 1985
o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Zriaďuje sa Strojárskotechnologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so sídlom v Trnave.
§ 2
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave sa prekladá do Bratislavy; jej názov sa mení a znie: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
Štrougal v. r.