87/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 26. augusta 1985
o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vydávaní
Dňa 18. novembra 1982 bola vo Viedni podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vydávaní.
So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 11. júla 1985.
Zmluva nadobudne platnosť na základe svojho článku 37 odseku 2 dňom 1. októbra 1985.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.