86/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 6. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1978 Zb. o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971
Rozhodnutím Zhromaždenia Štrasburskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Štrasburskej dohody:
1.
V článku 7.2) a) iv) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.
2.
V článku 7.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.
Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 11 ods. 2 Štrasburskej dohody 25. februárom 1982 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Prvý námestník:

Řehořek v. r.