85/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 6. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968
Rozhodnutím Zhromaždenia Locarnskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Locarnskej dohody:
1.
V článku 5.2) a) IV) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.
2.
V článku 5.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.
Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 8 ods. 3 Locarnskej dohody 23. novembrom 1981 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Prvý námestník:

Řehořek v. r.