84/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1985 do 31.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 24. septembra 1985
o úpravách pracovného času v rokoch 1986 až 1990
Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením z 18. apríla 1985 podľa § 83 ods. 3, § 84 a 94 Zákonníka práce a Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:
Úprava pracovného času
(1)
Pracovný čas ustanovený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdňovým pracovným týždňom alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času sa upravuje tak, že pracovnými dňami (ďalšími pracovnými smenami) sú v roku 1986 aj soboty pripadajúce na 15. marec, 5. apríl, 18. október a 22. november, v roku 1987 aj soboty pripadajúce na 25. apríl a 17. október, v roku 1988 aj sobota pripadajúca na 9. apríl a v roku 1989 aj sobota pripadajúca na 11. marec.
(2)
Organizácie so sezónnou potrebou práce môžu po dohode s príslušným odborovým orgánom podľa pokynov príslušného ústredného orgánu určiť namiesto pracovných dní uvedených v predchádzajúcom odseku štyri pracovné soboty v roku 1986, dve pracovné soboty v roku 1987 a jednu pracovnú sobotu v rokoch 1988 a 1989 v iných termínoch vhodných na splnenie hospodárskych úloh, ak bude zabezpečená doprava pracujúcich do zamestnania a späť.1)
(3)
Dĺžka ďalších pracovných smien v dňoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smene.
(4)
Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odsekoch 1 a 2, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom alebo nasledujúcom mesiaci.
(5)
Organizácie môžu so súhlasom závodného výboru a štátne orgány a orgány spoločenských organizácií po prerokovaní s ním presunúť na pracoviskách s pretržitou prevádzkou druhé a tretie smeny pripadajúce na dni uvedené v odsekoch 1 a 2 na iné vhodné dni v tom istom alebo nasledujúcom mesiaci.
(6)
Úprava pracovného času uvedená v odsekoch 1 a 2 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dojednaný kratší pracovný čas,2) s výnimkou pracovníkov, ktorým je pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku (prípadne posudku alebo rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia) na určitý počet hodín týždenne a u ktorých by sa prácou v ďalšej pracovnej smene tento kratší pracovný čas prekročil.
(7)
Pracovný čas podľa tejto vyhlášky sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom trvale rozvrhnutým na šesť dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa pracovný čas skrátil zo zdravotných dôvodov. Pokiaľ by však pracovníkovi s pracovným časom trvale rozvrhnutým na šesť dní v týždni pripadla podľa rozvrhu pracovných smien jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odsekoch 1 a 2, upravuje sa mu pracovný čas v tomto dni tak, aby sa rovnal dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smene; táto úprava sa neurobí, ak jeho pravidelná pracovná smena pripadajúca na tento deň je dlhšia.
(8)
Pokiaľ by pracovník nemal v dôsledku úpravy pracovného času podľa odsekov 1 a 2 v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého alebo nasledujúceho mesiaca.
(9)
Ak ďalšia pracovná smena podľa odsekov 1, 2, 4, 5 alebo 8 pripadne pracovníkovi do dovolenky, ktorú čerpá súvisle v dĺžke najmenej jedného kalendárneho týždňa, nemá tento deň vplyv na počet pracovných dní, ktoré pracovník vyčerpal ako dovolenku. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane tento pracovník za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa rozvrhu smien rozšíreného o ďalšiu pracovnú smenu.
Presun pracovného voľna a pracovného času a úprava niektorých pracovných a prevádzkových režimov
(10)
V roku 1986 sa presúva
a)
pracovné voľno z nedele 4. mája na piatok 2. mája a pracovný čas z piatku 2. mája na nedeľu 4. mája,
b)
pracovné voľno zo soboty 27. decembra na stredu 24. decembra a pracovný čas zo stredy 24. decembra na sobotu 27. decembra,
c)
pracovné voľno z nedele 28. decembra na stredu 31. decembra a pracovný čas zo stredy 31. decembra na nedeľu 28. decembra.
(11)
V roku 1987 sa presúva
a)
pracovné voľno zo soboty 3. januára na piatok 2. januára a pracovný čas z piatku 2. januára na sobotu 3. januára,
b)
pracovné voľno z nedele 4. januára na piatok 9. januára a pracovný čas z piatku 9. januára na nedeľu 4. januára,
c)
pracovné voľno zo soboty 12. decembra na štvrtok 24. decembra a pracovný čas zo štvrtka 24. decembra na sobotu 12. decembra,
d)
pracovné voľno z nedele 27. decembra na štvrtok 31. decembra a pracovný čas zo štvrtka 31. decembra na nedeľu 27. decembra.
(12)
V roku 1988 sa presúva pracovné voľno z nedele 3. januára na piatok 8. januára a pracovný čas z piatku 8. januára na nedeľu 3. januára.
(13)
V roku 1989 sa presúva pracovné voľno zo soboty 6. mája na pondelok 8. mája a pracovný čas z pondelka 8. mája na sobotu 6. mája.
(14)
V roku 1990 sa presúva
a)
pracovné voľno zo soboty 28. apríla na pondelok 30. apríla a pracovný čas z pondelka 30. apríla na sobotu 28. apríla,
b)
pracovné voľno zo soboty 22. decembra na pondelok 24. decembra a pracovný čas z pondelka 24. decembra na sobotu 22. decembra,
c)
pracovné voľno zo soboty 29. decembra na pondelok 31. decembra a pracovný čas z pondelka 31. decembra na sobotu 29. decembra.
(15)
Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.
(16)
Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich predajne, pracovníkov spojov a verejnej dopravy upravia organizácie tak, aby predajne a prevádzkárne pri vzniku viacdňového voľna neboli uzavreté viac ako dva po sebe nasledujúce dni. Príslušné ústredné orgány vydajú po dohode s príslušnými odborovými orgánmi na úpravu činností uvedených v predchádzajúcej vete pokyny.
Odmieňanie práce
(17)
Za prácu v ďalších pracovných smenách (odseky 1, 2, 4, 5 a 8) patrí pracovníkovi mzda vo výške určenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmieňanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.
(18)
Práca v ďalších pracovných smenách nie je prácou nadčas, a preto za ňu nepatrí pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno.3)
(19)
Za prácu vykonávanú v dňoch uvedených v odsekoch 1, 2 a 5 nepatrí pracovníkovi príplatok za prácu cez soboty a nedele,4) a to aj keď nejde o prácu v ďalších pracovných smenách.
(20)
Pokiaľ sa pracovníkovi určí ďalšia pracovná smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 4 alebo 8, patrí mu za prácu v týchto dňoch príplatok za prácu cez soboty a nedele.4)
(21)
Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunov pracovného času podľa odsekov 10, 11, 12, 13 alebo 14 bude pracovať v roku 1986 v nedeľu 4. mája a 28. decembra alebo v sobotu 27. decembra, v roku 1987 v sobotu 3. januára a 12. decembra alebo v nedeľu 4. januára a 27. decembra, v roku 1988 v nedeľu 3. januára, v roku 1989 v sobotu 6. mája a v roku 1990 v sobotu 28. apríla, 22. decembra a 29. decembra, nepatrí za prácu vykonávanú v týchto dňoch príplatok za prácu cez soboty a nedele, aj keď ide o pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou. Pre odmieňanie práce nadčas sa tieto dni nepovažujú za dni nepretržitého odpočinku v týždni.
(22)
Pracovníkovi, ktorému podľa mzdových predpisov patrí príplatok za prácu cez soboty a nedele, patrí tento príplatok v roku 1986 za prácu vykonávanú v piatok 2. mája, v stredu 24. decembra a 31. decembra, v roku 1987 v piatok 2. januára a 9. januára, vo štvrtok 24. decembra a 31. decembra, v roku 1988 v piatok 8. januára, v roku 1989 v pondelok 8. mája a v roku 1990 v pondelok 30. apríla, 24. decembra a 31. decembra.
Záverečné ustanovenie
(23)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. M. Boďa v. r.
4)
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 12. 9. 1984 č. 51-12430-3156 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov (registrovaná v čiastke 22/1984 Zb.). Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 8. 11. 1979 č. 315-1731/79-7313 o odmieňaní odborných a administratívnych pracovníkov orgánov štátnej správy a niektorých ďalších rozpočtových organizácií (registrovaná v čiastke 30/1979 Zb.). Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 9. 3. 1983 č. 315-5981-3147 o odmieňaní pracovníkov robotníckych povolaní v orgánoch štátnej správy a v niektorých ďalších organizáciách (registrovaná v čiastke 16/1983 Zb.). Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 2. 8. 1985 č. 514-18544-5111 o odmieňaní obchodnoprevádzkových pracovníkov (registrovaná v čiastke 24/1985 Zb.) a mzdové predpisy vydané inými ústrednými orgánmi; pokiaľ tieto predpisy príplatok za prácu cez soboty a nedele neupravujú, vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.