81/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 6. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967
Rozhodnutím Zhromaždenia Parížskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedeného Parížskeho dohovoru:
1.
V článku 13.2) a) vi) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.
2.
V článku 13.7) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.
3.
V článku 14.6) a) ii) sa slovo „trojročného“ nahrádza slovom „dvojročného“.
4.
V článku 14.6) a) ods. iii) sa vypúšťa.
Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 17 ods. 3 Parížskeho dohovoru 3. júnom 1984 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Prvý námestník:

Řehořek v. r.