80/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 6. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 69/1975 Zb. o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967
Rozhodnutím Konferencie Svetovej organizácie duševného vlastníctva boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedeného Dohovoru:
1.
V článku 6.2) iv) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.
2.
V článku 6.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.
3.
V článku 7.2) ii) a iii) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.
4.
V článku 8.3) sa ods. iv) vypúšťa.
Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 17 ods. 3 Dohovoru 1. júnom 1984 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Prvý námestník:

Řehořek v. r.