79/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 6. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/1975 Zb. o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967
Rozhodnutím Zhromaždenia Lisabonskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Lisabonskej dohody:
1.
V článku 9.2) a) v) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.
2.
V článku 9.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.
Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 12 ods. 3 Lisabonskej dohody 5. novembrom 1983 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Prvý námestník:

Řehořek v. r.