78/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 6. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 65/1975 Zb. o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967
Rozhodnutím Zhromaždenia Madridskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Madridskej dohody:
1.
V článku 10.2) a) v) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.
2.
V článku 10.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.
Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 13 ods. 3 Madridskej dohody 23. októbrom 1983 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Prvý námestník:

Řehořek v. r.