77/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 6. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 118/1979 Zb. o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977
Rozhodnutím Zhromaždenia Niceskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Niceskej dohody:
1.
V článku 5.2) a) IV sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.
2.
V článku 5.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.
Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 8 ods. 3 Niceskej dohody 6. októbrom 1982 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Prvý námestník:

Řehořek v. r.