74/1985 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 29. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku, v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku
Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, podľa § 19 ods. 3 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb., podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášok č. 98/1966 Zb., č. 4/1976 Zb. a č. 152/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na zaplatenie pokuty“.
3.
§ 19 sa vypúšťa.1)
4.
V § 21 ods. 1 a 3 sa slová „4 Kčs“ nahrádzajú slovami „10 Kčs.“.
5.
V § 21 ods. 2 a 3 sa slová „40 Kčs“ nahrádzajú slovami „100 Kčs.“.
6.
§ 21 ods. 9 znie:
„(9)
Cestujúci, ktorý neoprávnene nastúpi do vlaku alebo vozňa, v ktorom je vnútroštátna preprava vylúčená, je povinný zaplatiť sumu 100 Kčs.“.
7.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a cestovný poriadok.“.
8.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V odôvodnených prípadoch môže odosielacia stanica povoliť výnimku z obmedzenia hmotnosti cestovnej batožiny, ak možno bez ťažkostí zabezpečiť jeho prepravu po celej prepravnej ceste. V týchto prípadoch je odosielacia stanica oprávnená dojednať s cestujúcim osobitné podmienky prepravy.“.
9.
V § 25 sa v nadpise vypúšťa slovo „Pokuty“.
10.
V § 33 ods. 6 sa slová „pokuty“ nahrádzajú slovami „iné sumy“.
11.
§ 46 včítane nadpisu znie:
㤠46
Pobyt vozňov pri nakládke a vykládke
(1)
Odosielatelia sú povinní nakladať a prijímatelia vykladať zásielky v ktoromkoľvek dennom i nočnom čase aj v dňoch pracovného voľna a v dňoch pracovného pokoja (nepretržitá nakládka a vykládka).
(2)
Odosielatelia sú povinní naložiť a prijímatelia vyložiť zásielky a naložený alebo vyložený vozeň pripraviť na odsunutie s najväčším urýchlením, najneskôr však v určených lehotách. Tieto lehoty sa začínajú hodinou, ktorá bola oznámená prepravcovi v správe o čase prichystania vozňa. Ak je vozeň prichystaný neskoršie, než bolo oznámené v správe, začína sa lehota okamihom prichystania vozňa.
(3)
Lehota pre nakládku a vykládku vozňov sa určuje na 6 hodín pre jednoduchú manipuláciu a 10 hodín pre dvojitú manipuláciu.
(4)
Vo vyhlásených staniciach s nedostatočným osvetlením všeobecných nakládkových a vykládkových koľají sa nočný čas nezapočíta do určenej lehoty pre nakládku a vykládku vozňov.
(5)
Železnica môže z celospoločenských dôvodov vyhlásiť neplynutie určenej lehoty pre nakládku alebo vykládku vozňov vo vyhlásených dňoch pracovného voľna alebo v dňoch pracovného pokoja.
(6)
Nakládka alebo vykládka je ukončená (vozeň je pripravený na odsunutie), ak sú vykonané všetky úkony a splnené podmienky určené poriadkom alebo tarifou prepravcovi. Prepravca je povinný oznámiť stanici, že vozeň je pripravený na odsunutie. Pri zásielke podávanej na prepravu musí odosielateľ odovzdať stanici súčasne aj riadne vyplnený nákladný list včítane príloh v ňom zapísaných.“.
12.
V § 47 sa v ods. 4 vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„(4)
Pri odstraňovaní prieťaže zaplatí prepravca železnici, ak prekročí lehotu 6 hodín určenú pre nakládku, zdržné podľa § 49 až do času jej odstránenia.“.
13.
Vkladá sa nový § 49, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠49
Zdržné a stojné
(1)
Ak prepravca predrží vozeň pri nakládke alebo vykládke nad určené lehoty, zaplatí železnici za každú aj len začatú hodinu prekročenia v pracovných dňoch zdržné 75 Kčs, v dňoch pracovného voľna a v dňoch pracovného pokoja zdržné 150 Kčs.
(2)
Ak sa lehota pre nakládku alebo vykládku prekročí už v pracovný deň predo dňom pracovného voľna alebo predo dňom pracovného pokoja, účtuje sa zdržné 150 Kčs od 0.00 hodín prvého dňa pracovného voľna alebo prvého dňa pracovného pokoja. Ak vznikne nárok na zdržné 150 Kčs, účtuje sa v tejto výške až do času ukončenia nakládky alebo vykládky bez ohľadu na to, v ktorý deň bola nakládka alebo vykládka ukončená (t.j. i v nasledujúce pracovné dni).
(3)
Zdržné sa účtuje aj pri vzniku prekážky pri dodaní, ak zásielku po jej odstránení prevezme pôvodný prijímateľ alebo ak prepravca vráti vozne prichystané na nakládku v prázdnom stave, a to za celý čas od prichystania do vrátenia vozňov.
(4)
Za každý vozeň cudzích železničných správ okrem vozňov železníc socialistických krajín zaradených do spoločného parku železničných vozňov2) a za každú aj len začatú hodinu prekročenia zaplatí prepravca zdržné v dvojnásobnej výške.
(5)
Dráhový správny orgán môže po predchádzajúcom oznámení na prechodný čas zvýšiť zdržné až na trojnásobok pri vozňoch určitých radov alebo vlastníckych značiek v prípade sťažených prevádzkových podmienok v určitom mieste alebo oblasti alebo v prípadoch, keď prepravca opakovane prekračuje určené lehoty.
(6)
Zdržné sa neúčtuje v prípadoch, keď prepravca ukončí nakládku alebo vykládku tak, aby sa vozne mohli zaradiť do najbližšieho vhodného vlaku, aj keď prekročil určenú lehotu. To neplatí pre vykládku, ak je vozeň prikázaný na nakládku inému prepravcovi v tej istej stanici.
(7)
Železnica môže na žiadosť prepravcu znížiť účtované zdržné až o 50%, pokiaľ prekročenie určenej lehoty pobytu vozňov vzniklo ako priamy následok havarijných porúch nakladacích a vykladacích zariadení, ktoré prepravca nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkého úsilia. Železnica môže účtované zdržné znížiť alebo odpustiť, ak k prekročeniu lehoty pobytu vozňa došlo v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy; pri ojedinelých vozňových zásielkach výnimočne aj vtedy, ak organizácia alebo občania preukážu, že urobili zo svojej strany všetko na zabezpečenie včasnej nakládky alebo vykládky a že prekročenie určených lehôt nastalo z príčin, ktoré nemohli ovplyvniť.
(8)
Za zastavanie koľají stanice vozňami prepravcov3) platí prepravca (zaraďovatel) železnici stojné podľa tarify, pokiaľ nejde o vozne prepravcov zaradené do vozňového parku cudzích železničných správ zúčastnených na Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS).
(9)
Stojné sa platí za čas od oznámenia prepravcovi v správe o čase prichystania vozňa do času, keď je vozeň pripravený na odsunutie. Ak je vozeň prichystaný neskoršie, platí sa stojné až do času skutočného prichystania vozňa.“.
14.
§ 53 včítane nadpisu znie:
㤠53
Platenie prepravného, prirážok k dovoznému, zdržného a iných poplatkov
(1)
Odosielateľ je povinný ihneď pri podaji zásielky zaplatiť prepravné (dovozné a doplňujúce poplatky), ako aj prípadné prirážky k dovoznému, zdržné, iné poplatky a hotové výdavky, ktoré je železnica oprávnená vybrať a ktoré môže odosielacia stanica vypočítať. Sumy, ktoré odosielacia stanica nemohla vypočítať, ako aj rozdiely dovozného vzniknuté počas prepravy, doplňujúce poplatky, prípadne aj prirážky k dovoznému, zdržné, iné poplatky a hotové výdavky zapísané v nákladnom liste vyberie železnica od príjemcu.
(2)
Prepravné, prirážky k dovoznému, zdržné, iné poplatky a hotové výdavky železnice sa platia buď v hotovosti, alebo bezhotovostným spôsobom (príkazom na inkaso). Federálne ministerstvo dopravy môže po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou určiť, ktorí prepravcovia a pri ktorých zásielkach budú vyrovnávať prepravné ústredne a za akých podmienok.“.
15.
§ 67 ods. 2 znie:
„(2)
Ak oprávnený preukáže, že oneskoreným výdajom cestovnej batožiny utrpel škodu, železnica mu na jeho žiadosť namiesto sumy podľa odseku 1 vyplatí náhradu škody, najviac však do výšky zaplateného cestovného.“.
16.
V § 67 ods. 8 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovami „zaplatené sumy podľa odseku 3,“.
17.
V § 68 nadpis znie:
„Platby, preplatky a nedoplatky“.
18.
V § 68 ods. 1 znie:
„(1)
Cestovné, prepravné, zdržné, stojné, prirážky k dovoznému, doplatky cestovného a iné sumy uvedené v Železničnom prepravnom poriadku sa platia železnici.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
19.
V § 70 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „pokút a iných.“
20.
Vo všetkých ostatných ustanoveniach vyhlášky sa slovo „pokuta“ nahrádza slovom „suma“.
Čl. II
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení vyhlášok č. 111/1966 Zb. a č. 42/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa pripájajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Vlečkár zaplatí ČSD 1 200,- Kčs za každý vozeň, 1 800,- Kčs za každý vozeň cudzích železničných správ, 1 500,- Kčs za každý vozeň železníc socialistických krajín zaradených do spoločného parku železničných vozňov2) naložený bez predchádzajúceho súhlasu ČSD. Okrem toho ČSD môžu vozeň naložený bez predchádzajúceho súhlasu odmietnuť prevziať na prepravu a vlečkár je povinný vozeň bezodkladne vyložiť.
(5)
Vlečkár zaplatí ČSD 1 200,- Kčs za každý vozeň, ktorý prichystá na odsun z vlečky, neuvedený do predpísaného stavu (napr. nevyčistený, neuzavretý alebo bez všetkých oddeliteľných súčiastok vozňového výstroja alebo prepravných pomôcok).“.
2.
V § 8 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 10, ktoré znejú:
„(4)
Lehoty pobytu vozňa na vlečke určí ČSD podľa rozvrhu pravidelných obslúh vlečky a s prihliadnutím na prevádzkové pomery v prípojnej (tarifnej) stanici a na vlečke, nie však spravidla dlhšie ako 8 hodín. Ak vlečkár v lehote takto určenej ČSD neprichystá vozeň na odovzdávkovom mieste, zaplatí ČSD za každú aj len začatú hodinu prekročenia v pracovných dňoch sumu 75,- Kčs, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja 150,- Kčs. Zdržné sa účtuje až do hodiny pravidelnej obsluhy, na ktorú bol vozeň prichystaný na odsun. Ak vznikne nárok na zdržné vo výške 150,- Kčs, účtuje sa v tejto výške až do hodiny pravidelnej obsluhy, na ktorú bol vozeň prichystaný na odsun.
(5)
Zdržné sa neúčtuje v prípadoch, keď vlečkár síce neprichystá vozne na odsunutie v určenej lehote, ale prichystá ich na najbližšiu pravidelnú obsluhu, ktorá nasleduje po uplynutí tejto lehoty. Ak sa určená lehota končí v čase pravidelnej obsluhy, musia byť vozne prichystané na odsunutie na túto obsluhu.
(6)
Za každý vozeň cudzích železničných správ okrem vozňov železníc socialistických krajín zaradených do spoločného parku železničných vozňov2) a každú aj len začatú hodinu prekročenia určenej lehoty pobytu zaplatí vlečkár zdržné v dvojnásobnej výške.
(7)
Pobyt ložených a prázdnych vozňov určených na pristavenie na vlečku a zadržaných v stanici určenia alebo v inej stanici z príčin na strane vlečkára ide na ťarchu vlečkára. Čas pobytu v stanici určenia začína plynúť od najbližšej pravidelnej obsluhy, ktorou mohli byť vozne pristavené na vlečku, a je ukončený časom ich prichystania na vlečku najbližšou pravidelnou obsluhou po oznámení vlečkára, že pristavenie vozňov je možné; v inej stanici časom ich zadržania až do ich odsunutia, najdlhšie však 6 hodín po oznámení, keď prípojná stanica dostala od vlečkára súhlas na pristavenie vozňov. Za tento čas sa účtuje zdržné.
(8)
ČSD môžu po predchádzajúcom oznámení na prechodný čas zvýšiť zdržné až na trojnásobok pri vozňoch určitých radov alebo vlastníckych značiek v prípade sťažených prevádzkových podmienok v prípojnej (tarifnej) stanici alebo v oblasti alebo v prípadoch, keď vlečkár opakovane prekračuje určený čas pobytu vozňa na vlečke.
(9)
ČSD môžu povoliť prepočet zdržného za celý mesiac. V prípade, keď v konkrétnom mesiaci priemerný pobyt vozňov na vlečke neprekročil určenú lehotu, sa zdržné pri vozňoch zaradených do prepočtu neúčtuje.
(10)
ČSD môžu na žiadosť vlečkára znížiť účtované zdržné až o 50%, pokiaľ prekročenie určenej lehoty pobytu vozňa vzniklo ako priamy následok havarijných porúch nakladacích a vykladacích zariadení, ktoré vlečkár nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkého úsilia. ČSD môžu účtované zdržné znížiť alebo odpustiť, ak k prekročeniu lehoty pobytu vozňa na vlečke došlo v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy.“.
3.
V § 8 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 11.
4.
V § 12 ods. 2 sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Náhrady, zdržné a iné poplatky sa platia bezhotovostným spôsobom (príkazom na inkaso).“.
5.
Vo všetkých ustanoveniach vyhlášky sa slovo „pokuta“ nahrádza slovom „suma“.
Čl. III
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 9/1984 Sb. o kontejnerovom prepravnom poriadku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 3 sa pripája na konci táto veta:
„Vo vyhlásených staniciach s nedostatočným osvetlením všeobecných nakládkových a vykládkových koľají sa pre vyprázdnenie alebo naplnenie a pre zloženie alebo naloženie kontejnera nezapočíta nočný čas. 4)“.
2.
V § 10 ods. 4 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „zdržné“, slová „150 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „75 Kčs“ a slová „300 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „150 Kčs“.
3.
V § 10 ods. 4 sa pripájajú na konci tieto vety: „Zdržné sa neúčtuje v prípadoch, keď prepravca prichystá kontejner na železničný vozeň na odsunutie tak, aby mohol byť zaradený do najbližšieho vhodného vlaku, aj keď prekročil určenú lehotu. Táto úľava sa neposkytuje v prípade, keď je kontejner určený inému odosielateľovi na naplnenie v tej istej stanici.“.
4.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Kontejnerový dopravca môže na žiadosť5) prepravcu znížiť účtované zdržné až o 50%, pokiaľ prekročenie určených lehôt vzniklo ako priamy následok havarijných porúch nakladacích a vykladacích zariadení, ktoré prepravca nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkého úsilia. Kontejnerový dopravca môže účtované zdržné a poplatky určené tarifou pri prichystaní kontejnera mimo železničného vozňa znížiť alebo odpustiť, ak k prekročeniu určených lehôt došlo v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy a výnimočne pri ojedinelých kontejnerových zásielkach aj vtedy, ak organizácie alebo občania preukážu, že urobili zo svojej strany všetko na zabezpečenie vyprázdnenia alebo naplnenia, prípadne zloženia alebo naloženia kontejnera a že prekročenie určených lehôt nastalo z príčin, ktoré nemohli ovplyvniť.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
5.
V § 13 ods. 5 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
6.
V § 16 ods. 5 a 7 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
7.
§ 17 ods. 4 znie:
„(4)
Prepravné, prirážky k dovoznému, dopĺňajúce poplatky určené tarifou, zdržné, hotové výdavky*) a iné sumy sa platia buď v hotovosti, alebo bezhotovostným spôsobom.“.
8.
V § 26 ods. 1 a 2 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
9.
V § 29 ods. 1 písm. b) sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
10.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „pokút a iných“.
Čl. IV
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
Minister:

Ing. Blažek v. r.
1)
Ustanovenie o prerušení jazdy obsahuje tarifa.
2)
Vozne s označením OPW.
3)
Bod 1 a 2 tarifného ustanovenia označeného ako Príloha 10 Železničného prepravného poriadku - Preprava vozňov prepravcov.
4)
Nočným časom sa rozumie v mesiacoch novembri, decembri, januári a februári čas od 17.00 hod. do 6.00 hod. a v ostatných mesiacoch čas od 21.00 hod. do 6.00 hod. Hodiny 17.00 a 21.00 spadajú do nočného času a hodina 6.00 do denného času.
5)
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie zdržného a poplatkov podávajú prepravcovia na príslušnej železničnej stanici.
*)
Vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku v § 17 ods. 2, § 21 ods. 11 a v § 22 ods. 6 a 7 sa výraz "výdavky v hotovosti" = "hotové výdavky".