74/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 29. augusta 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku, v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku
Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, podľa § 19 ods. 3 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb., podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb.:
Čl. III
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 9/1984 Sb. o kontejnerovom prepravnom poriadku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 3 sa pripája na konci táto veta:
„Vo vyhlásených staniciach s nedostatočným osvetlením všeobecných nakládkových a vykládkových koľají sa pre vyprázdnenie alebo naplnenie a pre zloženie alebo naloženie kontejnera nezapočíta nočný čas. 4)“.
2.
V § 10 ods. 4 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „zdržné“, slová „150 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „75 Kčs“ a slová „300 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „150 Kčs“.
3.
V § 10 ods. 4 sa pripájajú na konci tieto vety: „Zdržné sa neúčtuje v prípadoch, keď prepravca prichystá kontejner na železničný vozeň na odsunutie tak, aby mohol byť zaradený do najbližšieho vhodného vlaku, aj keď prekročil určenú lehotu. Táto úľava sa neposkytuje v prípade, keď je kontejner určený inému odosielateľovi na naplnenie v tej istej stanici.“.
4.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Kontejnerový dopravca môže na žiadosť5) prepravcu znížiť účtované zdržné až o 50%, pokiaľ prekročenie určených lehôt vzniklo ako priamy následok havarijných porúch nakladacích a vykladacích zariadení, ktoré prepravca nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkého úsilia. Kontejnerový dopravca môže účtované zdržné a poplatky určené tarifou pri prichystaní kontejnera mimo železničného vozňa znížiť alebo odpustiť, ak k prekročeniu určených lehôt došlo v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy a výnimočne pri ojedinelých kontejnerových zásielkach aj vtedy, ak organizácie alebo občania preukážu, že urobili zo svojej strany všetko na zabezpečenie vyprázdnenia alebo naplnenia, prípadne zloženia alebo naloženia kontejnera a že prekročenie určených lehôt nastalo z príčin, ktoré nemohli ovplyvniť.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
5.
V § 13 ods. 5 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
6.
V § 16 ods. 5 a 7 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
7.
§ 17 ods. 4 znie:
„(4)
Prepravné, prirážky k dovoznému, dopĺňajúce poplatky určené tarifou, zdržné, hotové výdavky*) a iné sumy sa platia buď v hotovosti, alebo bezhotovostným spôsobom.“.
8.
V § 26 ods. 1 a 2 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
9.
V § 29 ods. 1 písm. b) sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
10.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „pokút a iných“.
Čl. IV
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
Minister:

Ing. Blažek v. r.
4)
Nočným časom sa rozumie v mesiacoch novembri, decembri, januári a februári čas od 17.00 hod. do 6.00 hod. a v ostatných mesiacoch čas od 21.00 hod. do 6.00 hod. Hodiny 17.00 a 21.00 spadajú do nočného času a hodina 6.00 do denného času.
5)
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie zdržného a poplatkov podávajú prepravcovia na príslušnej železničnej stanici.
*)
Vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku v § 17 ods. 2, § 21 ods. 11 a v § 22 ods. 6 a 7 sa výraz "výdavky v hotovosti" = "hotové výdavky".