69/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 22. augusta 1985
o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Na Vysokej škole zemědělskej v Brne sa zriaďuje fakulta záhradnícka so sídlom v Lednici na Morave.
§ 2
Na Vysokej škole zemědělskej v Prahe sa zriaďuje fakulta agronomická so sídlom v Českých Budějoviciach.
§ 3
Na Vysokej škole zemědělskej v Prahe sa zrušuje Fakulta prevádzkovo-ekonomická so sídlom v Českých Budějoviciach, ktorá bola zriadená vládnym nariadením č. 120/1960 Zb. o zmenách v organizácii vysokých škôl.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembrom 1985.
Štrougal v. r.