60/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 18. července 1985
o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 98 odst. 1 písm. d) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:
§ 1
Obecná ustanovení
(1)
Doplňující studium podle této vyhlášky je zvláštní druh studia na vysokých školách pro získání pedagogické způsobilosti k výchovně vzdělávací činnosti na školách a školských zařízeních1) (dále jen „pedagogická způsobilost“).
(2)
Doplňujícím studiem získávají pedagogickou způsobilost
a)
absolventi a studenti vysokých škol neučitelského studijního oboru k vyučování předmětům, které byly profilujícími v učebním plánu studijního oboru, ve kterém získali vysokoškolské vzdělání, popřípadě který studují,
b)
absolventi středních škol v návaznosti na neučitelský studijní obor, který studovali, k praktickému vyučování, k vyučování ve školských výchovných zařízeních, k vychovatelství v domovech mládeže a popřípadě k vyučování odborným předmětům na středních odborných učilištích.
§ 2
Přijímání ke studiu
(1)
Přihlášky k doplňujícímu studiu (dále jen „přihlášky“) se podávají na tiskopisech pro řádné studium na vysoké škole.
(2)
Uchazeč podává přihlášku prostřednictvím organizace, k níž je v pracovním, členském, služebním poměru nebo v jiném obdobném poměru (dále jen „pracovní poměr“), uchazeč, který je studentem vysoké školy, děkanátu fakulty, na které studuje; není-li uchazeč v pracovním poměru, místnímu (městskému) národnímu výboru v místě svého trvalého bydliště do 30. listopadu běžného roku pro příští školní rok. Organizace, škola, popřípadě národní výbor přihlášku doplní osobní charakteristikou uchazeče včetně vyjádření, zda ho ke studiu doporučuje, a zašle ji děkanátu fakulty, na kterou se uchazeč hlásí, do 28. února běžného roku.
(3)
Součástí přihlášky uchazeče je lékařské potvrzení o jeho zdravotní způsobilosti k doplňujícímu studiu. Uchazeč se změněnou pracovní schopností přiloží též posudek vydaný posudkovou komisí sociálního zabezpečení okresního národního výboru.2)
(4)
O přijetí uchazeče do studia rozhoduje děkan fakulty s přihlédnutím ke studijním výsledkům a k osobní charakteristice uchazeče; přijímací zkouška se nekoná.3)
§ 3
Organizace a průběh studia
(1)
Doplňující studium se organizuje jako
a)
čtyřsemestrové studium v průběhu studia neučitelského studijního oboru na vysoké škole nebo
b)
třísemestrové studium při zaměstnání po absolvování střední nebo vysoké školy nebo
c)
čtyřsemestrové studium, které je kombinací studia podle písmen a) a b).
(2)
Průběh studia je upraven zvláštními předpisy.4)
§ 4
Ukončení studia
(1)
Doplňující studium se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a alespoň dvou členů. Komisi jmenuje děkan fakulty.
(2)
Závěrečná zkouška se koná v jednom dni.
(3)
O závěrečné zkoušce se vydá absolventu vysvědčení, které je dokladem o získání pedagogické způsobilosti. Na vysvědčení se uvede klasifikace z jednotlivých studijních předmětů závěrečné zkoušky a pedagogická způsobilost, kterou absolvent nabývá. Vysvědčení se označí dnem konání závěrečné zkoušky.5)
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5
Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení studujících
Studujícím při zaměstnání se poskytují pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.6)
§ 6
Studium považované ve smyslu této vyhlášky za doplňující, které bylo zahájeno před její účinností, se ukončí podle dosavadních předpisů.
§ 7
Zrušují se:
1.
směrnice o získávání učitelské způsobilosti absolventů vysokých škol výtvarných čj. 22 658/63-IV/4 ze dne 6. července 1963 (Věstník MŠK, ročník 1963, sešit 21),
2.
směrnice pro pedagogickou přípravu učitelů odborných předmětů na zemědělských a lesnických školách a učilištích čj. 31 134/1964 ze dne 15. července 1964 (Věstník MŠK, ročník 1964, sešit 24),
3.
směrnice pro doplňkové pedagogické studium při zaměstnání pro učitele tanečních oborů lidových škol umění čj. 19 776/68 III/2 (Věstník MŠK ročník 1968, sešit 19); reg. v částce 40/1968 Sb.,
4.
výnos MŠ ČSR, jímž se zřizuje doplňující studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, čj. 35 115/78-31 ze dne 31. ledna 1979 (Věstník MŠ a MK ČSR, ročník 1979, sešit 3); reg. v částce 9/1979 Sb.
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1985.
Ministr:

Vondruška v. r.
1)
Vyhláška MŠ ČSR č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.
2)
§ 27 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 138/1982 Sb. (úplné znění č. 32/1983 Sb.).
3)
§ 9 odst. 4 vyhlášky č. 109/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách.
4)
Část třetí vyhlášky č. 110/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy).
5)
Tiskopisy vysvědčení vydá SEVT.
6)
Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání.