59/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 18. července 1985
o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 45 odst. 6 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních, a v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky podle § 51 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon):
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků
§ 1
(1)
Odbornou způsobilostí se rozumí souhrn odborných předpokladů získaných studiem na vysoké nebo střední škole a odborná praxe.
(2)
Pedagogickou způsobilostí se rozumějí vědomosti a dovednosti v oblasti pedagogických a psychologických věd nezbytné pro výkon pedagogických činností získané studiem na vysoké škole nebo ve střední škole ve skupině studijních oborů učitelství.
(3)
Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků uvedené v příloze této vyhlášky posuzuje národní výbor, který školy nebo školská zařízení odborně vede.
§ 2
(1)
Pedagogickými pracovníky jsou učitelé základních škol, středních škol a škol pro mládež vyžadující zvláštní péči včetně ředitelů a zástupců ředitelů těchto škol, vychovatelé škol a školských zařízení a zařízení sociální péče, odborní pracovníci mimoškolních výchovných zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a odborní pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, vedoucí pionýrských skupin z povolání na základních školách, ředitelé a zástupci ředitelů uvedených školských zařízení, vedoucí středisek praktického vyučování, vedoucí odloučených pracovišť středních odborných učilišť, mistři odborné výchovy, vrchní mistři odborné výchovy a školní inspektoři.
(2)
Postavení učitelů mají též pracovníci předškolních zařízení, zařízení pro zájmové studium a školských zotavovacích zařízení včetně ředitelů a zástupců ředitelů těchto zařízení a pracovníci školských zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,1) kteří převážnou mírou vykonávají výchovně vzdělávací činnost.2)
§ 3
(1)
Výchovně vzdělávací činnost pedagogických pracovníků může vykonávat též pracovník, který má odbornou způsobilost, ale nezískal požadovanou pedagogickou způsobilost. Pro její získání je povinen zahájit nejpozději do čtyř let od vzniku pracovního poměru doplňující studium3) a úspěšně jej ukončit.
(2)
U učitelů odborných předmětů se požaduje odborná praxe. Odborná praxe je práce vykonaná v příslušném oboru po dosažení osmnáctého roku věku; délku a zaměření odborné praxe určují organizace podle zvláštních předpisů;4) do délky odborné praxe se nezapočítává příprava na povolání, základní vojenská (náhradní) služba a další mateřská dovolená.
§ 4
(1)
Pedagogický pracovník, který získal vzdělání ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým, může působit ve škole s českým vyučovacím jazykem, jestliže prokáže znalost českého jazyka.5)
(2)
Povinnost prokázat znalost českého jazyka se nevztahuje na učitele cizích jazyků na jazykových školách a na zahraniční lektory působící na základních a středních školách.
Přechodně a závěrečné ustanovení
§ 5
Pracovníku, který nesplňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené touto vyhláškou a s nímž byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou před počátkem účinnosti této vyhlášky, určí organizace lhůtu k doplnění vzdělání. Je-li takový pracovník starší 50 let u mužů a 45 let u žen, pracuje alespoň 15 let jako pedagogický pracovník a ve své funkci se osvědčuje, může organizace u něho upustit od požadavku doplnění vzdělání.
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.
směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 22. srpna 1972 čj. 18 382/72-24 o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných zařízeních, oznámená v částce 23/1972 Sb., publikována ve Věstníku MŠ a MK ČSR ročník 1972, sešit 9,
2.
směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 27. června 1974 čj. 18 679/74-24, kterými se mění a doplňují směrnice o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných zařízeních, oznámená v částce 13/1974 Sb., publikována ve Věstníku MŠ a MK ČSR, ročník 1974, sešit 7.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1985.
Ministr:

Vondruška v. r.
1)
§ 37 a 38 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních (úplné znění č. 49/1984 Sb.).
2)
§ 50 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
3)
Vyhláška MŠ ČSR č. 60/1985 Sb., o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol na vysokých školách.
4)
Např. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování technickohospodářských pracovníků ze dne 12. záři 1984 čj. 51-124 30-3156.
5)
Instrukce MŠ ČSR ze dne 29. 12. 1973 o zkoušce z českého jazyka pro učitele a vychovatele, kteří získali vzdělání na školách s jiným vyučovacím jazykem než českým (Věstník MŠ a MK ČSR 1974, sešit 1, str. 8).