49/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 30.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
VYHLÁŠKA
Federálneho štatistického úradu
z 5. júna 1985
o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát
Federálny štatistický úrad ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky
a)
na vykonanie prác spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie1) automatizovaných systémov2) a jej poskytovanie iným užívateľom (ďalej len „vypracovanie projektovej dokumentácie“),
b)
na vykonanie prác a služieb spojených s automatizovaným spracovaním dát,3)
c)
na poskytnutie dát z dátovej základne4) dodávateľa (ďalej len „poskytovanie výstupných dát“),
d)
na poskytnutie možnosti použiť počítačový systém dodávateľa na automatizované spracovanie dát odberateľom v dojednanom čase (ďalej len „poskytovanie strojového času“).
(2)
Vyhláška neupravuje vzťahy, ktorých predmetom je vykonávanie prác
a)
podľa predpisov o zabezpečení vedeckotechnického rozvoja,5)
b)
ako súčasť dodávok počítačových systémov,
c)
ako súčasť dodávok projektových prác vykonávaných podľa predpisov o dokumentácii stavieb.6)
DRUHÁ ČASŤ
HOSPODÁRSKE ZÁVÄZKY PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Obsah zmluvy
§ 2
(1)
Zmluvou o vypracovaní projektovej dokumentácie sa dodávateľ zaväzuje vypracovať podľa potrieb odberateľa projektovú dokumentáciu a odovzdať ju odberateľovi v dojednanom čase. Odberateľ sa zaväzuje spolupracovať s dodávateľom v dohodnutom rozsahu, predmet plnenia prevziať a zaplatiť.7)
(2)
Dodávateľ je povinný využívať pri príprave a realizácii projektovej dokumentácie typové riešenia,8) pokiaľ vyhovujú predmetu plnenia.
§ 3
Predmet plnenia je dohodnutý, ak sa dosiahla zhoda aspoň v cieľoch a charakteristike obsahu projektovej dokumentácie.
§ 4
Ostatné náležitosti zmluvy
(1)
Okrem náležitostí potrebných pre vznik zmluvy9) sa v zmluve spravidla dojedná:
a)
spôsob spracovania, metóda analýzy, prípadne matematický alebo logický model,
b)
technické a ekonomické podmienky, ktoré je potrebné pri spracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať,
c)
predbežný rozpočet plnenia,
d)
spôsob a rozsah preberacích skúšok a lehoty začatia a ukončenia preberacieho konania,
e)
rozsah a lehoty spolupôsobenia odberateľa,
f)
podmienky ochrany projektovej dokumentácie podľa predpisov o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva,10)
g)
podmienky, za ktorých sa môže projektová dokumentácia poskytnúť iným užívateľom.
(2)
Organizácie ďalej v zmluve uvedú, či a ktoré ucelené časti projektovej dokumentácie sa budú samostatne odovzdávať a preberať.
(3)
V zmluve sa takisto dojedná, akú účasť má mať dodávateľ na príprave pracovníkov odberateľa na využívanie vypracovanej projektovej dokumentácie.
§ 5
Uzavieranie zmlúv
(1)
Návrh zmluvy vypracúva dodávateľ na základe dopytu odberateľa. Súčasťou dopytu je špecifikácia potrieb odberateľa.
(2)
Návrh zmluvy je dodávateľ povinný predložiť v lehote uvedenej v dopyte. Ak tak nemôže urobiť, musí najneskôr do 15 dní po tom, čo dopyt dostal, oznámiť odberateľovi riadne odôvodnené stanovisko.
(3)
Dodávateľ je návrhom zmluvy viazaný po dobu dvoch mesiacov, pokiaľ sám neurčil dlhšiu lehotu. Dodávateľ je oprávnený na základe dopytu začať v nevyhnutne potrebnom rozsahu práce súvisiace s prípravou vypracovania projektovej dokumentácie (analýza problému). Ak k uzavretiu zmluvy nedôjde, má dodávateľ právo na náhradu nákladov vzniknutých týmito prácami.
(4)
Pri jednoduchých dodávkach môže zmluva vzniknúť aj vyhlásením dodávateľa, že dopyt bezo zmeny prijíma ako návrh zmluvy.
Odovzdanie a prevzatie
§ 6
(1)
Dodávateľ odovzdáva a odberateľ preberá dokončenú dodávku alebo jej dokončené časti, na samostatnom odovzdaní a prevzatí ktorých sa organizácie zmluvne dohodli.
(2)
Dodávateľ je povinný písomne oznámiť odberateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie. Organizácie sú povinné na základe tohto oznámenia dohodnúť časový program preberania, pokiaľ nie je obsiahnutý už v zmluve.
§ 7
Ak pred ukončením preberacích skúšok vyjdú najavo závady v projektovej dokumentácii spôsobené chybnými podkladmi odberateľa, nie je odberateľ oprávnený odmietnuť prevzatie dodávky. Dodávateľ je však povinný dohodnúť s odberateľom opatrenia na čo najrýchlejšie odstránenie závad za odplatu.
§ 8
Zápisnica o prevzatí
(1)
O prevzatí dodávky alebo jej časti zostavia organizácie zápisnicu, ktorá obsahuje najmä zhodnotenie, ako boli splnené vytýčené ciele, a ďalej zhodnotenie akosti vykonaných prác, efektívnosti riešenia, výsledkov preberacích skúšok, súpis zistených vád, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, a ak k dohode nedošlo, stanovisko dodávateľa a odberateľa, ako aj vyhlásenie odberateľa, že odovzdanú dodávku alebo jej časť preberá.
(2)
Ak odberateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu organizácie zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenia.
§ 9
Splnenie dodávky
(1)
Povinnosť dodať je splnená riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie v dohodnutom rozsahu včítane úspešného vykonania preberacích skúšok a jej ponúknutím odberateľovi.
(2)
Povinnosť odobrať je splnená vyhlásením odberateľa v zápisnici o prevzatí, že dodávku prijíma.
Zodpovednosť za vady
§ 10
(1)
Odberateľ, ktorému sa vadne plnilo, má právo žiadať primeranú zľavu, ak ide o vadné plnenie, ktoré si bez opravy ponechá, alebo:
a)
ak ide o vadu odstraniteľnú, požadovať bezplatné odstránenie vady alebo náhradu nákladov na jej odstránenie,
b)
ak ide o vadu, pre ktorú nemožno projektovú dokumentáciu vôbec použiť, požadovať buď nové bezvadné plnenie, alebo - ak to nie je možné - požadovať zrušenie zmluvy.
(2)
Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vady dodávky odstrániť, aj keď neuznáva, že za ne zodpovedá. Až do rozhodnutia o reklamácii znáša náklady na odstránenie vád dodávateľ.
(3)
Dodávateľ nezodpovedá za závady, ktorých príčinou sú nedostatky podkladov odovzdaných odberateľom; to však neplatí v prípade, že dodávateľ o týchto nedostatkoch vedel alebo musel vedieť. Dodávateľ je však povinný také závady na žiadosť odberateľa za odplatu odstrániť.
§ 11
(1)
Záručná doba je 3 roky od splnenia dodávky.
(2)
Dodávateľ je povinný najneskôr do 15 dní po tom, čo dostal reklamáciu, oznámiť odberateľovi, či reklamáciu uznáva a akú lehotu navrhuje na odstránenie vád alebo z akých dôvodov odmieta reklamáciu uznať.
§ 12
Majetkové sankcie
(1)
Ak je dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 1 % z ceny dodávky za každý začatý týždeň omeškania, najviac však 20 %.
(2)
Ak je odberateľ v omeškaní s odovzdaním podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,5 % z ceny dodávky za každý začatý týždeň omeškania, najviac však 10 %.
Ďalšie využitie projektovej dokumentácie
§ 13
Organizácia, ktorá poskytne prevzatú projektovú dokumentáciu v rozpore s dojednanými podmienkami [§ 4 ods. 1 písm. g)] inému užívateľovi po dobu 5 rokov od splnenia dodávky, zaplatí druhej organizácii penále vo výške 10 % ceny neoprávnene odovzdanej projektovej dokumentácie.
§ 14
Pre zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú poskytnutím projektovej dokumentácie inému užívateľovi, platia primerane ustanovenia § 2 až 13.
TRETIA ČASŤ
HOSPODÁRSKE ZÁVÄZKY PRI AUTOMATIZOVANOM SPRACOVANÍ DÁT
ODDIEL I
ZMLUVA O PRÍPRAVE DODÁVKY AUTOMATIZOVANÉHO SPRACOVANIA DÁT
§ 16
Okrem náležitostí podľa § 163 ods. 1 zákona sa v zmluve o príprave dodávky automatizovaného spracovania dát spravidla dojednajú:
a)
lehoty, v ktorých má odberateľ predkladať návrhy na uzavretie zmlúv o dodávke,
b)
rozsah projektovej dokumentácie a lehoty, v ktorých ju má odberateľ dodávateľovi odovzdať,
c)
postup pri zmluvnom zabezpečovaní diaľkového prenosu dát v organizácii spojov.11)
ODDIEL II
ZMLUVA O AUTOMATIZOVANOM SPRACOVANÍ DÁT
Obsah zmluvy
§ 17
Zmluvou o automatizovanom spracovaní dát sa dodávateľ zaväzuje spracovať dáta odovzdané odberateľom a výsledok spracovania odovzdať dohodnutým spôsobom odberateľovi. Odberateľ sa zaväzuje odovzdať v dojednanom čase, rozsahu a kvalite a dohodnutým spôsobom dodávateľovi vstupné dáta na spracovanie, spolupôsobiť dohodnutým spôsobom s dodávateľom, výsledky spracovania prevziať a za práce zaplatiť.7)
§ 18
(1)
Predmet a čas plnenia je dohodnutý, ak sa dosiahla zhoda v objeme dát, v spôsobe, forme a lehotách ich zaobstarania, spracovania a odovzdania.
(2)
Pri diaľkovom prenose dát sú organizácie povinné dohodnúť harmonogram prenosu a náhradný postup v prípade poruchy prenosových zariadení.
§ 19
Ostatné náležitosti zmluvy
(1)
Okrem náležitostí potrebných pre vznik zmluvy9) sa v zmluve spravidla dojedná:
a)
predbežný rozpočet plnenia,
b)
využívanie a riadenie dátovej základne a jej ochrana pred zneužitím a zničením,
c)
podmienky ochrany dát podľa predpisov o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva,10)
d)
rozsah a spôsob zaobstarania vstupných dát,
e)
lehoty a spôsob odovzdávania vstupných dát na spracovanie,
f)
spôsob a doba uschovávania nosičov dát,
g)
spôsob náhradného spracovania dát v prípade poruchy počítačového systému včítane určenia priorit prác, ktoré sú predmetom plnenia,
h)
osobitné podmienky pre odovzdanie vstupných dát a odovzdanie výsledkov spracovania v prípadoch, keď je pre odovzdanie výsledkov dohodnutá lehota 24 hodín alebo kratšia od odovzdania vstupných dát (včítane určenia tolerancie),
i)
podmienky prenosu dát zabezpečovaného organizáciou spojov.11)
(2)
Ak sa dáta spracúvajú v interaktívnom režime,12) organizácie dohodnú v zmluve rozsah a formu spolupôsobenia odberateľa a rozsah zodpovednosti za vady.
Odovzdávanie vstupných dát na spracovanie
§ 20
(1)
V súlade s dohodnutým postupom spracovania môžu byť vstupné dáta odovzdávané pomocou nosičov dát13) alebo formou diaľkového prenosu dát.14)
(2)
Dodávateľ je povinný zaistiť bezpečné uloženie nosičov vstupných dát a ich ochranu v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. b) a c).
(3)
Pri diaľkovom prenose vstupných dát zabezpečuje prenosové cesty, úplnosť a spôsob prenosu odberateľ po predchádzajúcej dohode s dodávateľom a s príslušnou organizáciou spojov, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.
§ 21
(1)
Odberateľ je povinný vstupné dáta odovzdávať v dohodnutých lehotách a dohodnutým spôsobom. Pokiaľ nie je iná dohoda, odberateľ je povinný údaje na spracovanie odovzdávať plynule a rovnomerne. Skôr odovzdané vstupné dáta sa považujú za odovzdané v dojednanom čase.
(2)
Pri diaľkovom nespriahnutom prenose15) je odberateľ povinný ukončiť prenos vstupných dát najneskôr 30 minút pred začatím spracovania, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
§ 22
(1)
Ak vstupné dáta nemajú vlastnosti určené projektovou dokumentáciou, upozorní na to dodávateľ odberateľa ihneď po tom, čo závady zistil. Odberateľ je povinný závady v dojednanom čase odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie.
(2)
Závady vstupných dát môže odstrániť na základe vzájomnej dohody aj dodávateľ podľa pokynov odberateľa.
(3)
Ak odberateľ v dojednanom čase odstránil závady vstupných dát alebo oznámil dodávateľovi pokyny na odstránenie týchto závad, platí, že vstupné dáta boli odovzdané včas.
§ 23
Ak odberateľ neodovzdá vstupné dáta v dojednanom čase, je povinný pristúpiť na zmenu dodacej lehoty a uhradiť dodávateľovi zvýšené náklady s tým spojené.
§ 24
(1)
Počet vstupných dát odovzdávaných na spracovanie sa môže v dohodnutom časovom období odchyľovať o 5 % od dohodnutého počtu.
(2)
Ak je počet odovzdávaných vstupných dát v jednom časovom období prekročený nad určenú odchýlku, je dodávateľ oprávnený zahrnúť počet dát presahujúci prípustnú odchýlku do nasledujúceho časového obdobia.
§ 25
(1)
Ak nebude dohodnutá iná lehota, dodávateľ vráti odberateľovi nosiče so vstupnými dátami najneskôr do 5 dní po ukončení príslušnej operácie spracovania dát. Ak dodávateľ nevráti odberateľovi všetky nosiče, ktoré mu odberateľ odovzdal, je odberateľ povinný oznámiť to písomne dodávateľovi najneskôr do 5 dní po prevzatí vrátených nosičov.
(2)
O odovzdávaní a preberaní nosičov vstupných dát v súvislosti s plnením uzavretej zmluvy vedú organizácie evidenciu, ktorá obsahuje najmä druh a počet nosičov dát, dátum a hodinu ich odovzdania a prevzatia.
Splnenie dodávky
§ 26
Dodávka je splnená odovzdaním dohodnutých výsledkov spracovania odberateľovi, prípadne ich odovzdaním prvému verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia.
§ 27
(1)
Dodávka je splnená včas, ak dodávateľ v súlade s dohodnutým spôsobom odovzdá výsledky spracovania odberateľovi v posledný deň lehoty, najneskôr v dohodnutú hodinu, alebo ich odovzdá prvému verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia v posledný deň lehoty. Ak sa hodina odovzdania posledného dňa lehoty nedohodla, považuje sa dodávka za splnenú včas, ak dodávateľ odovzdá výsledky spracovania odberateľovi najneskôr do 8.00 hod. nasledujúceho dňa.
(2)
Ak sa výsledky spracovania odovzdávajú formou diaľkového prenosu, je dodávka splnená včas, ak sú výsledky spracovania pripravené na prenos v dohodnutú hodinu, a ak nie je hodina určená, do 8.00 hod. nasledujúceho dňa, aj keď k prenosu dôjde neskôr v dôsledku zdržania na strane organizácie spojov. Dodávateľ je povinný pripravenosť na prenos výsledkov spracovania odberateľovi oznámiť.
(3)
Pri diaľkovom prenose výsledkov spracovania zabezpečuje prenosové cesty, úplnosť a spôsob prenosu dodávateľ po predchádzajúcej dohode s odberateľom a s organizáciou spojov.
§ 28
Vedenie záznamov
(1)
Dodávateľ je povinný viesť záznam o prevádzke počítačového systému16) a vykonávať na jeho základe na účely fakturácie rozpis prác pre odberateľa; na požiadanie odberateľa je povinný týmto záznamom preukázať hospodárnosť vykonávaných prác.
(2)
Pri diaľkovom spracovaní dát17) je odberateľ povinný zabezpečiť náležité využitie zariadení počítačového systému ním obsluhovaných. Odberateľ uhrádza aj náklady spôsobené prestávkami v spracovaní, ktoré vznikli vplyvom okolností na strane odberateľa.
§ 29
Uschovávanie nosičov dát
(1)
Ak organizácie nedohodnutú dlhšiu lehotu, je dodávateľ povinný uschovávať nosiče dát (s výnimkou nosičov podľa ustanovenia § 25 ods. 1) a záznamy na nich po dobu 20 dní od splnenia dodávky.
(2)
Ak si odberateľ nevyžiada nosiče dát, ktoré možno skartovať, do konca lehoty ustanovenej v odseku 1 alebo v predĺženej lehote, na ktorej sa organizácie dohodli, je dodávateľ oprávnený tieto nosiče skartovať s tým, že výťažok skartácie pripadne dodávateľovi.
(3)
Ak ide o nosiče dát s magnetickým záznamom, môže dodávateľ po uplynutí lehôt uvedených v odseku 1 záznam vymazať, prípadne ho inak znehodnotiť. Ak sú tieto nosiče majetkom odberateľa, vráti ich dodávateľ odberateľovi na jeho náklady do 5 dní po uplynutí lehôt podľa odseku 1.
(4)
V prípade reklamácie vád je dodávateľ povinný uschovávať nosiče dát až do vybavenia reklamácie.
(5)
Dodávateľ vedie o uschovávaní a vyraďovaní nosičov dát operatívnu evidenciu.
Zodpovednosť za vady
§ 30
(1)
Dodávateľ zodpovedá za to, že spracovanie sa vykonalo v súlade s projektovou dokumentáciou.
(2)
Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené chybnými nosičmi dát, prípadne chybnými vstupnými dátami, ktoré poskytol odberateľ, a za vady vzniknuté v dôsledku nedostatkov projektovej dokumentácie, ktorú mu odovzdal odberateľ. To neplatí, ak dodávateľ o uvedených nedostatkoch vedel alebo musel vedieť.
§ 31
(1)
Záručná doba pri výsledkoch spracovania je, ak organizácie nedohodnú dlhšiu lehotu, 20 dní od splnenia dodávky.
(2)
Odberateľ je povinný vady reklamovať u dodávateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. K reklamácii je povinný pripojiť špecifikáciu vád a podľa okolností aj vadné výsledky spracovania, prípadne aj nosiče so vstupnými dátami vrátené dodávateľom.
(3)
Ak vady výsledkov spracovania zistí po splnení dodávky dodávateľ, je povinný to odberateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť.
§ 32
(1)
Dodávateľ je povinný najneskôr do 10 dní po tom, čo reklamáciu dostal, oznámiť odberateľovi, či reklamáciu uznáva a akú lehotu navrhuje na odstránenie vád alebo z akých dôvodov odmieta reklamáciu uznať.
(2)
Výsledky spracovania a nosiče dát pripojené k reklamácii je dodávateľ povinný vrátiť bez zbytočného odkladu odberateľovi po vybavení reklamácie.
§ 33
Odberateľ, ktorému sa plnilo vadne, má právo žiadať primeranú zľavu, ak ide o vadné plnenie, ktoré si bez opravy ponechá, alebo:
a)
ak ide o vadu odstraniteľnú, požadovať bezplatné odstránenie vady alebo náhradu nákladov na jej odstránenie,
b)
ak ide o vadu neodstraniteľnú, požadovať buď nové bezvadné plnenie, alebo - ak to nie je možné - zrušenie zmluvy. Zrušenie zmluvy môže odberateľ požadovať tiež, ak by oprava alebo nové spracovanie dát trvali tak dlho, že by výsledky spracovania stratili pre odberateľa z technického alebo ekonomického hľadiska význam.
§ 34
Ak je nebezpečenstvo z omeškania, dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa zabezpečiť odstránenie vád, prípadne nové bezvadné plnenie najdlhšie do 24 hodín od doby, keď reklamácia dodávateľovi došla, pokiaľ organizácie nedohodnú dlhšiu lehotu. Túto povinnosť má dodávateľ aj vtedy, keď neuznáva, že za vady zodpovedá. Náklady až do rozhodnutia o reklamácii znáša dočasne dodávateľ.
Majetkové sankcie
§ 35
(1)
Dodávateľ, ktorý je v omeškaní so splnením dodávky, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 3 % z ceny dodávky.
(2)
Ak si odberateľ dohodne s dodávateľom po uplynutí pôvodnej dodacej lehoty novú (náhradnú) dodaciu lehotu alebo ak je taká lehota určená rozhodnutím hospodárskej arbitráže a ak je dodávateľ v omeškaní s plnením v tejto náhradnej dodacej lehote, platí ďalšie penále vo výške 3 %. Právo na penále z omeškania, ktoré vzniklo pred uzavretím dohody o náhradnej dodacej lehote, nie je tým dotknuté.
(3)
Ak dodávateľ neodstráni vady vo výsledkoch spracovania v určenom čase, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 1 % z ceny dodávky za každý začatý deň omeškania, najviac však 10%.
§ 36
Odberateľ, ktorý je v omeškaní s odovzdaním vstupných dát, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 3 % z ceny dodávky.
§ 37
Ak u dodávateľa dôjde k zničeniu alebo poškodeniu nosičov dát patriacich odberateľovi, prípadne ich obsahu, dodávateľ je povinný zaplatiť okrem nákladov vynaložených na ich nové zaobstaranie aj penále vo výške 10 % týchto nákladov.
§ 38
Použitie dát pre iných užívateľov
Dodávateľ je oprávnený použiť dáta odberateľa pre iných užívateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom odberateľa a v rozsahu s ním dohodnutom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRSKE ZÁVÄZKY PRI POSKYTOVANÍ VÝSTUPNÝCH DÁT A PRI POSKYTOVANÍ STROJOVÉHO ČASU
ODDIEL I
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ VÝSTUPNÝCH DÁT
Obsah zmluvy
§ 39
Zmluvou o poskytnutí výstupných dát sa dodávateľ zaväzuje spracovať a poskytnúť odberateľovi v dojednanom čase výstupné dáta z vlastnej dátovej základne. Odberateľ sa zaväzuje výstupné dáta prevziať a za práce zaplatiť.7)
§ 40
Predmet a čas plnenia je dohodnutý, ak sa dosiahla zhoda vo forme a lehotách na poskytnutie výstupných dát.
§ 41
Ostatné náležitosti zmluvy
Okrem náležitostí potrebných pre vznik zmluvy9) sa v zmluve spravidla dojedná:
a)
spôsob náhradného plnenia v prípade poruchy počítačového systému,
b)
podmienky ochrany poskytovaných výstupných dát podľa predpisov o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva,10)
c)
podmienky, za ktorých je odberateľ oprávnený poskytnúť výstupné dáta iným užívateľom,
d)
podmienky prenosu dát zabezpečovaného organizáciou spojov.11)
§ 42
Splnenie dodávky, zodpovednosť za vady a majetkové sankcie
O splnení dodávky, zodpovednosti za vady a o majetkových sankciách platia obdobne ustanovenia § 26 a 27 (splnenie dodávky), § 31 až 34 (zodpovednosť za vady) a § 35 a 36 (majetkové sankcie).
ODDIEL II
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ STROJOVÉHO ČASU
Obsah zmluvy
§ 43
Zmluvou o poskytnutí strojového času sa dodávateľ zaväzuje umožniť odberateľovi, aby s využitím počítačového systému dodávateľa vykonal v dojednanom čase za odplatu automatizované spracovanie dát.
§ 44
Predmet a čas plnenia je dohodnutý, ak sa dosiahla zhoda vo využití počítačového systému a programového vybavenia a v dĺžke poskytovaného strojového času.
§ 45
Ostatné náležitosti zmluvy
Okrem náležitostí potrebných pre vznik zmluvy9) sa v zmluve spravidla dojedná:
a)
spôsob zabezpečenia obsluhy počítačového systému,
b)
spôsob náhradného plnenia v prípade poruchy počítačového systému,
c)
rozsah použitia nosičov dát dodávateľa alebo odberateľa.
Podmienky plnenia
§ 46
(1)
Dodávateľ je povinný oboznámiť odberateľa s prevádzkovými podmienkami a odberateľ je povinný sa nimi riadiť.
(2)
Dodávateľ vedie o priebehu spracovania dát záznam, ktorý je odberateľ povinný po ukončení spracovania dát potvrdiť.
(3)
Pokiaľ sa v zmluve nedohodlo inak, je dodávateľ povinný umožniť odberateľovi dokončiť spracovanie dát aj po uplynutí dojednaného času, a to v rozsahu najviac 5 % jeho dohodnutej dĺžky.
§ 47
Nárok na zaplatenie strojového času, ktorý odberateľ nevyužil, dodávateľovi nevznikne, ak tento čas využije pre vlastnú potrebu.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 48
Zrušuje sa vyhláška č. 80/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky.
§ 49
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1985.
Predseda:

Ing. Mička v. r.
Čl. II
Pri zabezpečení čiastkových úprav projektovej dokumentácie automatizovaných systémov dodanej podľa hospodárskej zmluvy uzavretej pred účinnosťou tejto vyhlášky sa postupuje podľa doterajšieho ustanovenia.
1)
Projektová dokumentácia (súbor dokumentov a programové vybavenie) slúži ako dokladový materiál pre schvaľovacie konanie, prevzatie automatizovaných systémov do užívania a pre prevádzkovanie a rozvoj automatizovaných systémov. Obsah a štruktúra projektovej dokumentácie sa spravuje smernicami Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.
2)
Automatizovanými systémami sa rozumejú automatizované systémy riadenia včítane automatizovaných informačných systémov.
3)
Automatizovaným spracovaním dát sa rozumie komplexné spracovanie dát pomocou počítačových systémov od prevzatia vstupných podkladov, zaobstarania dát, príp. prevzatia dát diaľkovým prenosom až po spracovanie, adjustáciu a distribúciu výsledkov odberateľovi podľa predpísanej dokumentácie; súčasťou automatizovaného spracovania dát je aj technická a operátorská obsluha počítačových systémov.
4)
Dátovou základňou sa rozumejú súbory dát príslušnej aplikačnej oblasti uložené na technických nosičoch.
5)
§ 332c-332g zákona.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja.
6)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.
7)
Fakturovanie a platenie za vykonané práce upravuje vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.
8)
Typové riešenie je podľa tohto ustanovenia opakovane využiteľná projektová dokumentácia včítane programového vybavenia automatizovaných systémov.
10)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
Nariadenie vlády ČSSR č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva.
Nariadenie vlády ČSSR č. 149/1971 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.
Smernice Federálneho ministerstva vnútra zo 6. júna 1973 na zabezpečenie ochrany skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva pri ich spracovaní pomocou výpočtovej techniky (oznámené v čiastke 19/1973 Zb.).
11)
Poriadok prenosu dát zo 7. júla 1982 vydaný Federálnym ministerstvom spojov č. 9501/82 (oznámené v čiastke 36/1982 Zb.).
12)
Interaktívnym režimom sa rozumie automatizované spracovanie dát, pri ktorom má odberateľ priamy prístup k počítačovému systému prostredníctvom koncových zariadení (terminálov) a môže riadiť priebeh spracovania.
13)
Nosičmi dát sa rozumejú písomné nosiče (listiny, formuláre, výkazy a pod.) alebo technické nosiče (dierne štítky, dierna páska, magnetická páska a pod.). Náležitosti nosičov dát určuje projektová dokumentácia.
14)
Diaľkovým prenosom dát sa rozumie prenos dát medzi miestom ich vzniku, resp. zberu, a miestom spracovania a späť k miestu využitia po komunikačných kanáloch pre prenos dát.
15)
Spriahnutý prenos (on-line) je prenos, pri ktorom výstupná časť prenosových zariadení je napojená priamo na počítačový systém; prenesené dáta sa bezprostredne spracúvajú. Nespriahnutý prenos (off - line) je prenos, pri ktorom výstupná časť prenosových zariadení je napojená na samostatné zariadenie na zápis na technický nosič (obvykle magnetická páska); nosič s prenesenými dátami sa odovzdá na spracovanie na počítačovom systéme.
16)
§ 87 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárenských a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko.
17)
Diaľkovým spracovaním sa rozumie spracovanie dát s použitím koncových zariadení (terminálov) umiestnených v mieste vzniku, resp. zberu, aj využívanie dát; spojenie koncových zariadení s počítačovým systémom sa zabezpečuje po komunikačných kanáloch na prenos dát.