48/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1985 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 13. júna 1985,
ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení:
Čl. I
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 12/1980 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády ČSSR č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, a nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 4 sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a také vykonávanie trvá aspoň 6 za sebou idúcich mesiacov, a ak ide o podzemie hlbinných baní, trvá takýto výkon aspoň po čas 6 mesiacov v kalendárnom roku“.
2.
V dieli II, časti C, písm. a) prílohy nariadenia vlády sa vypúšťajú tieto slová: „Egyptskej arabskej republiky“.
3.
V dieli II, časti C, písm. d) prílohy nariadenia vlády sa slová „miest Damask, Ankara a Bejrút“ nahrádzajú slovami „mesta Ankary“.
Čl. II
Prechodné ustanovenie
Podľa tohto nariadenia sa postupuje aj pri priznávaní dôchodkov, na ktoré vznikol nárok do 30. júna 1985, ak pracujúci dôchodok ani jeho časť nepoberal.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1985.
Štrougal v. r.