39/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OPATRENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb.
Čl. 1
Podľa bodu I uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 22. novembra 1984 č. 322 o sprísnení spôsobu premietania strát z neakostnej práce do hmotnej stimulácie organizácií a ich pracovníkov sa opatrenie vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1982 Zb. mení takto:
1.
Článok 3 písm. a) znie:
„a)
na účely hodnotenia plnenia plánu a výsledkov hospodárskej činnosti organizácií pri výkonoch, upravených vlastných výkonoch, prípadne redukovaných výkonoch, pri odbyte dovedna a pri zisku v plnej výške týchto strát, najviac však do sumy, ktorá nepresiahne 2% z výkonov; rovnako sa postupuje, pokiaľ sa z týchto ukazovateľov vypočítavajú na uvedené účely odvodené ukazovatele (napr. produktivita práce, rentabilita, nákladovosť, vyťaženosť základných prostriedkov);“.
2.
Z článku 4 sa vypúšťa bod 6.
Čl.2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
Štrougal v. r.