36/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 10. dubna 1985,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek
Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 5 odst. 2 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:
Čl. I
Vyhláška ministerstva financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 1 zní:
㤠1
(1)
Vydávají se kolkové známky v těchto hodnotách: s vrchním tiskem v barvě:
1, 2, 3, 4, 5 Kčs trávově zelené
10, 15, 20, 30, 40, 50 Kčs ocelově modré
100, 200 Kčs černohnědé
400, 500 Kčs karmínové.
(2)
Kolkové známky jsou po celé ploše opatřeny hlubotiskem ornamentální linie se stylizovanými srdíčky v barvě šedožluté.“.
2.
V § 2 v odst. 2 a 3 se vypouští text „„h” nebo“.
3.
§ 3 zní:
㤠3
Kolkovými známkami lze platit pouze správní poplatky, soudní poplatky, notářské poplatky a arbitrážní poplatky.“.
4.
V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
(3) Kolkové známky v hodnotách 20 a 40 haléřů pozbývají platnosti dnem 1. července 1985.''.
5.
§ 6 zní:
㤠6
(1)
Občané a organizace jsou oprávněni prodávat nepoužité a nepoškozené kolkové známky v hodnotách 20 a 40 haléřů pouze poštám za peněžní náhradu v plné hodnotě v době od 1. července 1985 do 30. září 1985; pošty jsou povinny za těchto podmínek tyto známky převzít.
(2)
Kolkové známky v počtu vyšším než 10 kusů téže hodnoty, roztříděné podle jednotlivých hodnot, se odevzdají poštám v obálkách a se seznamem obsahujícím počet a hodnotu kolkových známek podle jednotlivých hodnot a celkový počet a úhrnnou hodnotu odevzdaných známek.
(3)
Neplatné kolkové známky v hodnotách 20 a 40 haléřů nebudou po 30. září 1985 odkupovány ani jinak nahrazeny.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1985.
Ministr:

Ing. Tlapák v. r.