35/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 29. apríla 1985,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh
Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 131/1982 Zb. a podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy:
a)
sa nevyžaduje písomné vyhlásenie podľa odseku 1,
b)
sa prepravujú deti do 10 rokov za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave. 1)“.
1)
§ 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku.“.
2.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na prepravu na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa môžu používať cestovné lístky prevádzkovateľa príslušnej mestskej dráhy za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave. 2)“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označia ako odseky 5 až 9.
2)
§ 13 vyhlášky č. 127/1964 Zb.
3.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označia ako odseky 10 až 13.
4.
§ 8 ods. 10 znie:
„(10)
Cestujúci bez platného cestovného lístku, ktorý nesplní povinnosť zaplatiť cestovné a prepravné, prípadne určené sumy pred začiatkom cesty, môže byť z prepravy vylúčený. Cestujúci na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, pokiaľ sa nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí 100,- Kčs a cestovné.“.
5.
V § 8 ods. 11 a ods. 12 sa slová „prirážky a pokuty“ nahrádzajú slovami „určené sumy“.
6.
V § 9 ods. 2 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
7.
V § 13 ods. 3 a ods. 11 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.
8.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na pozemnej lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa detské kočíky prepravujú za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave. 3)“.
3)
§ 9 vyhlášky č. 127/1964 Zb.“.
9.
V § 16 ods. 4 sa pripája ďalšia veta:
„Na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa prepravné za psa platí v rovnakej výške ako v mestskej hromadnej doprave. 4)“.
10.
V § 23 ods. 4 sa pripája ďalšia veta:
„Cestovné a prepravné sa takisto nevracia, ak sa preprava na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, neuskutočnila.“.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1985.
Minister:

Ing. Blažek v. r.