33/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
1. v Hospodárskom zákonníku č. 45/1983 Zb. (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov) v slovenskom vydaní,
2. vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch, v českom vydaní,
3. vo vyhláške Českého cenového úřadu č. 128/1984 Zb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, v českom aj slovenskom vydaní
1.
§ 158 ods. 1 písm. a) má správne znieť: „a) na základe plánovacieho aktu,“, § 158 ods. 1 písm. b) znie: „b) na splnenie úlohy ustanovenej vládou na dlhodobé zmluvné zabezpečenie,“.
2.
V § 2 ods. 2 má druhý riadok textu správne znieť: „a d) nevyžadují při vydávání prvního občanského“, v § 6 ods. 1 má prvý riadok textu správne znieť: „(1) Doklady uvedené v § 2 ods. 1 a v § 3“.
3.
Na str. 668 v prílohe č. 8 (tabuľka I Ovocné stromoví) je v druhej položke zhora chybne uvedené:
„Druh Tvar 5. roce Jabloně a hrušně, mišpule a kdoule PK a ČK 167,-“, správne má znieť: Jabloně a hrušně, mišpule a kdoule PK a ČK 137,-„.
Redakcia