26/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.04.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 27. března 1985
o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
Vláda České socialistické republiky po projednání s Českou odborovou radou nařizuje podle § 92 odst. 3 zákoníku práce (dále jen „zákoník“):
Výjimečné zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
§ 1
Není-li z provozních důvodů možné poskytnout pracovníkům organizací řízených ústředními orgány České socialistické republiky nebo národními výbory nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 32 hodin (§ 92 odst. 1 zákoníku), může vedoucí organizace rozvrhnout pracovní dobu tak, že doba tohoto odpočinku bude činit alespoň 24 hodin
a)
při sezónních a kampaňových pracích,
b)
při pracích v dopravě, v kulturních zařízeních, ve zdravotnických zařizeních, v zařízeních sociální peče a v nepřetržitých provozech,
s podmínkou, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 32 hodin nejméně jednou za tři týdny.
§ 2
(1)
Při pracích, u nichž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena podle směrnic nadřízeného ústředního orgánu České socialistické republiky (§ 85 odst. 2 zákoníku) na období celého kalendářního roku, může vedoucí organizace rozvrhnout pracovní dobu tak, že v období s vyšší potřebou práce připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 32 hodin na jednotlivé pracovníky jednou za dva týdny.
(2)
Nepřetržitý odpočinek v týdnu může být v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci stanoven také pro práce při ošetřování hospodářských zvířat a pro práce v rostlinné výrobě po dobu špičkových zemědělských prací.
§ 3
Odchylné poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu a jeho výjimečné zkrácení
(1)
Při pracích na určených stavbách, při určených montážních a opravářských pracích, u nichž je pracovní doba rozvržena odchylně (§ 85 odst. 1 zákoníku), může vedoucí organizace rozvrhnout podle směrnic nadřízeného ústředního orgánu České socialistické republiky pracovní dobu tak, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 64 hodin jednou za dva týdny. Stavby a práce uvedené v předchozí větě určuje uvedený ústřední orgán po projednání s příslušným odborovým orgánem.
(2)
Vedoucí organizace může rozvrhnout výjimečně pracovní dobu za podmínek uvedených v předchozím odstavci tak, že doba nepřetržitého odpočinku bude činit alespoň 48 hodin při pracích konaných
a)
k odvrácení následků živelních událostí,
b)
v důsledku havárií stavebních objektů,
c)
při technologických procesech, které nemohou být přerušeny,
s podmínkou, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 64 hodin nejméně jednou za čtyři týdny.
Závěrečná ustanovení
§ 4
Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 159/1976 Sb., o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Korčák v. r.