24/1985 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 27. marca 1985,
ktorým sa dopĺňa § 11 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce
Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov nariaďuje podľa § 92 ods. 3 písm. a) a c) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 20/1975 Zb. a zákona č. 22/1985 Zb.
Čl. I
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 3 sa medzi slová „smerníc ústredného“ vkladajú slová „nadriadeného federálneho“,
ďalej sa dopĺňajú odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Pri prácach na určených stavbách, pri určených montážnych a opravárskych prácach, pri ktorých je pracovný čas rozvrhnutý odchylne (§ 85 ods. 1 zákonníka), môže vedúci organizácie rozvrhnúť na základe smerníc nadriadeného federálneho ústredného orgánu pracovný čas tak, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 64 hodín raz za dva týždne. Práce uvedené v predchádzajúcej vete určuje uvedený ústredný orgán po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.
(5)
Vedúci organizácie môže výnimočne rozvrhnúť pracovný čas za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku tak, že čas nepretržitého odpočinku bude aspoň 48 hodín pri prácach vykonávaných
a)
na odvrátenie následkov živelných udalostí,
b)
v dôsledku havárií stavebných objektov,
c)
pri technologických procesoch, ktoré nemôžu byť prerušené,
s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 64 hodín najmenej raz za štyri týždne.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Štrougal v. r.