22/1985 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
ZÁKON
z 26. marca 1985,
ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 20/1975 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce, zákona č. 72/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce, a zákona č. 111/1984 Zb. o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 92 ods. 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môže pracovníkom, ktorých pracovný čas je rozvrhnutý odchylne podľa § 85 ods. 1, poskytovať nepretržitý odpočinok v týždni raz za dva týždne.“.
2.
§ 105 ods. 3 znie:
„(3)
Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov ustanoví, za akých podmienok a v akej dĺžke majú nárok na osobitnú dodatkovú dovolenku
a)
pracovníci so stálym pracoviskom pod zemou pri ťažbe nerastov, pokiaľ odpracujú smeny určené ťažobným režimom na sobotu, a za akých podmienok môžu čerpať túto dovolenku až do konca nasledujúceho kalendárneho roka,
b)
pracovníci organizácií stavebnej výroby pracujúci na stavbách za zvlášť sťažených pracovných podmienok a odlúčene od rodín.“.
Čl. II
Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov môže ustanoviť, že osobitná dodatková dovolenka podľa § 105 ods. 3 písm. b) sa po prvý raz poskytne za rok 1985.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.