16/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
z 19. februára 1985,
ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:
§ 1
Zrušuje sa pre územie Slovenskej socialistickej republiky vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení vyhlášky Ministerstva financií č. 161/1960 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1985.
Minister:

Ing. Mišeje v. r.