15/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 1. února 1985,
kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú. I., o místním poplatku z bytu, ve zňení pozdějších předpisů
Ministerstvo financí České socialistické repubiky podle § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních
poplatcích, stanoví:
§ 1
Zrušují se pro území České socialistické repubiky:
1.
vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú. I., o místním poplatku z bytů,
2.
§ 16 vyhlášky ministerstva financí č. 161/1960 Sb, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985.
Ministr:

Ing. Tlapák v. r.